(9.40 hodin)
(pokračuje Ventruba)

Dnešní navrhovaná novela zákona nově upřednostňuje, jak už bylo řečeno, přímo kontaktování osoby blízké, a to kontaktování diplomatické mise, konzulárního úřadu státu a instituce jako koordinační střediska transplantací atd. staví až na druhé místo. Tím dojde ke zvýšení počtu orgánů vhodných pro transplantace a zvýší šanci pacientů čekajících na vhodný orgán, který jim zlepší kvalitu života nebo jim život zachrání. Proto bych vás chtěl požádat i jako spolupředkladatel, ale i jako lékař o schválení této novely v prvém čtení podle navrhovaného zkráceného § 90.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady jednu přihlášku faktickou. Takže pan poslanec Petr Pávek. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme tuto záležitost zevrubně komunikovali na výboru pro zdravotnictví. Domnívám se, že tato novela je velmi přínosná a záslužná, a za sebe doporučuji její přijetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Podívám se do sálu, zdali mám ještě nějakou další přihlášku. Máme. Pan ministr zdravotnictví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pouze za mě velmi stručně. Ministerstvo zdravotnictví konzultovalo tento návrh a spolupodílelo se na jeho přípravě, takže já ho plně podporuji. Skutečně z našeho pohledu tento návrh umožňuje pružněji získat souhlas s transplantací odběrem orgánů právě od osoby blízké, která často je přítomna a ví, že cizinec s odběrem orgánů souhlasil, ale že současná právní úprava neumožňuje tento souhlas získat tak, jak bychom potřebovali v tom čase, o kterém hovořila i paní profesorka Adámková. My jsme v rámci přípravy návrhu vycházeli z důvěryhodnosti osoby blízké, z pravdivosti informací a rovněž jsme samozřejmě přihlíželi k velmi citlivé problematice odběru orgánů a vztahu k cizincům majícím i různá náboženská vyznání, což také hraje svou roli. Ale myslím si, že návrh toto všechno řeší, a vláda ho jednomyslně podpořila a za Ministerstvo zdravotnictví mu vyslovuji také plnou podporu i v tom zkráceném režimu schvalování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní nemám již dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ano. Pan poslanec Jiří Mašek. Pardon. Po podrobné rozpravě můžete mít také závěrečné slovo. Ale teď také. Paní poslankyně Věra Adámková jako navrhovatelka chce ještě nyní mít závěrečné slovo. Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci všem poděkovat za případnou podporu a věřte tomu, že tím, jestliže dnes budete souhlasit s přijetím podle § 90, přispějete k záchraně několika životů v průběhu roku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych chtěl upozornit, protože budeme nejprve hlasovat o tom, že zákon bude schválen v prvním čtení, tak podrobnou rozpravu zahajovat nyní nebudu. Takže pane poslanče, jestli chcete jako zpravodaj vystoupit nyní? Nemáte zájem. Dobře. (Velký hluk v sále.) Končím závěrečná slova.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

Všichni víme, o čem hlasujeme. Já teď zagonguji, aby se poslanci vrátili do sálu. Mezitím přečtu dvě omluvy, abych dal časový prostor. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá dnes od 10 hodin z pracovních důvodů a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Hanzel se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny na celý jednací den z pracovních důvodů. Mezitím se nám již poslanci shromáždili, takže budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byl souhlas vysloven již v prvním čtení? Kdo je proti?

hlasování číslo 87 přihlášeno 175 poslanců, pro 152, proti 0. Návrh usnesení byl přijat a se zákonem byl vysloven souhlas již v prvním čtení. Projednávání tohoto tisku končím.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění... (Námitky z pléna.) Omlouvám se. Já se omlouvám. Já jsem to trošku moc urychlil. Omlouvám se.

Zahajuji nyní podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec, já ještě nekončím projednání tohoto bodu, pan poslanec Mašek. Prosím. Omlouvám se.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, děkuji za vytvoření prostoru a dovolte mi načíst legislativně technickou úpravu bodu 3 v článku I. Bod 3 zní: V § 10a odst. 7 se za slova "podle odst. 2 nebo" vkládají slova odstavce 4 a 5 "anebo" a za slovo "cizince" se vkládají slova "uvedeného v odst. 2".

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já se podívám, jestli máme ještě někoho dalšího do podrobné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. O závěrečná slova zájem není, takže přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích.

 

Je vám známo, co nám tady přednesl pan poslanec Mašek, takže to již nebudeme opakovat. Takže budeme hlasovat o jeho návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 88 přihlášeno 175 poslanců, pro 155, proti 0. Výsledek je, že bylo přijato.

 

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Adámkové, Kamala Farhana, Jiřího Ventruby, Vlastimila Válka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání orgánů a o změně některých zákonů, transplantační zákon, podle sněmovního tisku 308, ve znění schválených úprav."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 89 přihlášeno 179 poslanců, pro 155, proti 0. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A nyní projednávání končí. Děkuji.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 336/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Mám tady zájem o vystoupení s přednostním právem. Takže předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil hned po zahájení tohoto bodu z úcty k předkladatelům. My jsme chtěli uplatnit i jménem klubu Pirátů, ODS a KDU-ČSL veto na § 90, nicméně na základě dohody s panem ministrem jsme se domluvili, že přerušíme tento bod do 31. 5. 2019, tedy po volbách do Evropského parlamentu. Já navrhuji tento bod přerušit do 31. 5. 2019.***
Přihlásit/registrovat se do ISP