(14.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

Dosavadní znění § 17 odst. 5 zákona vychází mlčky z předpokladu, že po zaplacení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací budou tyto informace žadateli poskytnuty. To znamená, že povinný subjekt by měl tyto informace připravit, vyhledat ještě před zaplacením úhrady, tedy v situaci, kdy neví, zda požadovaná úhrada bude, či nebude zaplacena. To samozřejmě stírá význam citovaného ustanovení jako ochrany povinných subjektů před zbytečným vyžadováním nadměrně rozsáhlých informací, resp. povinným subjektům částečně hradit náklady práce spojené s touto činností. Navíc může vést k situaci, kdy původní žadatel sice úhradu nezaplatí a informace nedostane, ale později o ně požádá někdo jiný, můžeme se třeba i domnívat, že to může být nějaká nastrčená osoba, komu je povinný subjekt poskytne zadarmo, protože informace bude mít již shromážděny a nebude je muset pro tuto žádost vyhledávat. Zákon by tedy měl výslovně stanovit, že i s vyhledáváním informací bude započato až po zaplacení úhrady.

Pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím pod číslem 1824, se týká problematiky, která vyplynula z judikatury Nejvyššího správního soudu. Je to například rozsudek číslo jednací 8AE 55/201166 ze dne 22. 10. 2014, kdy musí povinné subjekty umožňovat uplatňování práv osobám, které by mohly být poskytnutými informacemi dotčeny, zejména v případech, kdy jsou požadovány informace týkající se projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby, osobních údajů a obchodního tajemství. Tyto osoby mají dle citované judikatury právo plynoucí ze základních zásad činnosti správních orgánů zakotvených v zákoně 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. v průběhu vyřizování žádosti mají být povinným subjektem vyrozuměny o podané žádosti i v případě, i uvažovaném způsobu rozhodnutí jim musí být v přiměřené době umožněno se k věci vyjádřit.

Základní lhůta pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace činí 15 dnů. V této lhůtě by měl povinný subjekt identifikovat okruh dotčených osob, zpracovat vyrozumění o podané žádosti, případně o uvažovaném způsobu jeho vyřízení, nebo vyrozumění doručit dotčeným osobám a poskytnout jim přiměřenou dobu pro jejich případnou reakci. Nemá-li povinný subjekt k dispozici kontaktní údaj umožňující elektronickou komunikaci s dotčenými osobami, případně tyto osoby nejsou tímto způsobem základní lhůty pro vyřízení žádosti dosažitelné, například z důvodu nemoci nebo dovolené, může docházet k situacím, kdy podstatný podklad od dotčené osoby nemá povinný subjekt k dispozici ve lhůtě pro poskytnutí informace a nemůže jej nijak využít.

Dále navrhuji zjednodušení vyřizování žádostí o poskytnutí informace v případech, kdy informace je poskytována formou listinné či elektronické kopie dokumentu, v němž je provedena v souladu s právními předpisy pouze anonymizace osobních údajů. Návrh vychází ze zkušeností povinných subjektů, že žadatelé zpravidla nemají zájem primárně o osobní údaje obsažené v jimi požadovaném dokumentu, ale účelem jejich žádosti je získat ostatní v něm obsažené informace, přičemž svoji žádost ovšem příslušným způsobem neformulují, mnohdy i proto, že nemají přesnější představu o rozsahu a obsahu dokumentu, jehož kopii požadují. Pro případy, kdy by osobní údaje považoval žadatel za důležitou součást informace, kterou hodlá získat, měl by možnost tuto skutečnost povinnému subjektu sdělit způsobem, jaký zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví pro podání písemné žádosti samozřejmě předpisově. A povinný subjekt by byl povinen v sedmidenní lhůtě vydat rozhodnutí. Pro případ, že by tak povinný subjekt neučinil, měl by žadatel možnost podat na jeho postup stížnost.

To je asi tak všechno k odůvodnění k těmto mým pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrh, který vyplynul z Ministerstva obrany a následně jej projednal výbor pro obranu, ten už tady odůvodňoval pan kolega poslanec Vích, tak samozřejmě jenom avizuji, že i tento návrh podpořím. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další je přihlášen do rozpravy pan předseda Chvojka, poté se připraví pan poslanec Luzar. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne kolegyně, kolegové. Já bych se chtěl ne přihlásit, to až udělám v podrobné rozpravě, ale osvětlit, proč podávám pozměňovací návrh k tomuto tisku a v čem spočívá změna dané novely.

Změna spočívá v tom, že nijak nezasahuji do části druhé, která upravuje registr smluv, ale zasahuji do té části první, která upravuje zákon o svobodném přístupu k informacím, a to tak, že v části první navrhuji, aby se články 1 a 2 zrušily bez náhrady. A moje argumentace je velmi jednoduchá a logická. Vláda ve svém stanovisku k tomuto tisku číslo 50 poukázala na legislativní nedostatky u novely zákona o svobodném přístupu k informacím v dané části první s tím, že Ministerstvo vnitra připravuje komplexní novelu zákona číslo 106/1999 Sb., která bude upravovat řadu otázek, včetně určení povinných subjektů dle zmiňovaného zákona. Tuto novelu, doufám, a mám takový příslib od Ministerstva vnitra, začne Sněmovna projednávat ještě letos, a já tedy proto navrhuji vypustit navrhovanou úpravu zákona 106 v tisku číslo 50 a vyčkat na úpravu, kterou provede zmiňovaná vládní novela. Já si jako bývalý předseda Legislativní rady vlády vážím legislativců, a to těch, kteří jsou zejména na Ministerstvu vnitra. Myslím si, že ty důvody, proč daný tisk v té části, která se týká zákona 106, důvody, proč daná novela není úplně v pořádku, jsou logické a zřetelné, a tudíž bych opravdu počkal na vládní novelu s tím, že projde standardním mezirezortním připomínkovým řízením. Tak by to mělo být u tak důležité novely. A také samozřejmě očekávám projednání na Legislativní radě vlády.

Děkuji a k danému pozměňovacímu návrhu se ještě přihlásím v rámci podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: I já děkuji. Krátce se omlouvá mezi 14.45 až 16.15 z pracovních důvodů pan poslanec Pavel Růžička. Další je přihlášen pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já mám drobný problém s tím, že se mi v rámci pozměňovacích návrhů, které jsem připravoval k tomuto tisku, nepodařilo do elektronické podoby převést svůj pozměňovací návrh, kterým jsem se chtěl přihlásit, a nevím, jak to teď momentálně vyřešit, protože ho mám pouze v papírové kopii a v podrobné rozpravě ho budu muset asi přečíst a chvilku vás zdržet, aby zůstal načten. A pokud se mi podaří najít v elektronické podobě tento dokument, tak vás jenom na něj odkážu. Ale v podrobné rozpravě prosím o trpělivost s tím, že v tom zmatku jsem netušil, že ten bod bude zařazen, jelikož jsem spoléhal na to, že rozum a rozhodnutí Ústavního soudu v tomto bodě bude přednostní. Přesto tak neprošlo, tak vás budu asi v podrobné rozpravě trošku více zdržovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak snad to nebude moc dlouhé, pane poslanče. To budete muset opravdu přečíst na protokol. Pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, členové a členky vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se také zhostil představení svého pozměňovacího návrhu. Já jsem původně doufal, že tato Sněmovna bude mít ve většině selský rozum a s ohledem na to, že má příští dny zaznít výrok Ústavního soudu, který se týká toho, co novelizujeme, že počkáme ty dva týdny. Když se tak nestalo, tak jsem nucen tady tento svůj pozměňovací návrh načíst a představit ho. Je to pozměňující návrh číslo 1124 a týká se té části zákona 340, zákona o registru smluv. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP