(14.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní tedy návrh pana předsedy Faltýnka, aby bod 32, sněmovní tisk 205, týkající se elektronické evidence tržeb, první čtení, byl zařazen jako čtvrtý bod na tento pátek 1. 2.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 112, přihlášeno 170, pro 88, proti 57. Tento návrh byl přijat.

 

S náhradní kartou číslo 19 hlasuje pan poslanec Vácha.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Bartoška, abychom přeřadili bod 6, sněmovní tisk 50, registr smluv, na úterý ve variabilním týdnu jako úplně první bod - ten den už je zařazeno několik pevných bodů, takže před ně - odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 113, přihlášeno 170, pro 25, proti 42. Tento návrh přijat nebyl. Tento bod bude tedy dnes jako první.

 

Konečně je tady návrh pana poslance Kobzy, abychom bod 222 týkající se sankcí vůči Saúdské Arábii zařadili pevně na středu ve variabilním týdnu jako první bod jednání po případných třetích čteních.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 114, přihlášeno je 172, pro 46, proti 10. Tento návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze. Dodatečně čtu omluvu pana poslance Jiřího Bláhy, který se omlouvá od 14 hodin do konce jednání z pracovních důvodů.

 

Budeme tedy pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Otevírám bod

 

6.
Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 50/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 13. listopadu 2018 na 20. schůzi Poslanecké sněmovny před ukončením obecné rozpravy, a to do vyjádření ministra obrany, usnesení Poslanecké sněmovny č. 387 z 20. schůze Poslanecké sněmovny. Vyjádření ministra obrany Lubomíra Metnara vám bylo rozesláno dne 6. prosince 2018 do elektronické pošty poslancům na poslanecké kluby.

U stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Michálek a zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Ondřej Profant.

Ptám se, zda je znovu zájem o vystoupení navrhovatele, případně zpravodajů. Není tomu tak. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Do obecné rozpravy mám v tuto chvíli přihlášeného pana poslance Vícha jako prvního.

Já vás ještě jednou poprosím o klid v sále. Případné diskuse prosím přeneste do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, členové vlády, chtěl bych říci, že v období, kdy byl tento materiál přerušen, tento materiál projednal a schválil výbor pro obranu, který přijal pozměňovací návrh, který je označen jako sněmovní tisk 50/10. Tento pozměňovací návrh byl vložen do systému. Obecně se jedná o věci, které se týkají prvků a subjektů kritické infrastruktury, objektů důležitých pro obranu státu, objektů možného napadení. Jsou to věci, které mají vztahy na zákony o krizovém řízení atd. Do tohoto pozměňovacího návrhu byl zakomponován i návrh Ministerstva obrany, aby byl tento pozměňovací návrh rozšířen, nebo ta výjimka byla i pro podniky, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany. To je shrnutí tohoto pozměňovacího návrhu.

Já se potom v podrobné rozpravě k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako druhá se do diskuse přihlásila paní poslankyně Černochová. Připraví se pan poslanec Chvojka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsem dala do systému pod čísly 1823 a 1824. Tyto pozměňovací návrhy se týkají ustanovení § 2 odst. 3 zákona. Doplňuje se vynětí informování o probíhajícím trestním řízení z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím. V současné době jsou tak orgány činné v trestním řízení bohužel zahlceny řadou žádostí o informace, které směřují k běžícím trestním řízením, a tyto orgány pak každé neposkytnutí informace musejí složitě odůvodňovat. Navrhovaná právní úprava se tak vrací k původnímu smyslu stávajícího znění § 11 odst. 4 písm. a) zákona, tedy vyloučit možnost žádat o informace o probíhajícím trestním řízení.

V praxi o poskytování informací na základě zákona se velmi často vyskytují i žádosti směřující k poskytnutí řady různých vnitřních informací, které nejsou ani vnitřními pokyny, ani personálními předpisy podle stávající právní úpravy uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) zákona. Jedná se například o informace o interních a probačních postupech, přípravné materiály na různá soudní jednání a řízení u správních orgánů, přípravné materiály na jednání poradních orgánů či pracovních koordinačních skupin, ale též žádosti o informace k zadání zkušebních otázek před výběrovými řízeními v personální oblasti, záznamy z pracovních cest apod. Tyto informace nijak nezasahují do práv osob stojících vně povinného subjektu, přitom ale není vždy žádoucí je poskytovat, neboť by to v důsledku mohlo vést k narušování výkonu působnosti povinného subjektu.

Žádat o informace je nejenom ústavně zaručeným právem vyplývajícím z článku 17 Listiny základních práv a svobod, ale současně je s tímto právem spojena i určitá míra odpovědnosti. Vyřizování žádostí o informace je spojeno s formálním procesem, a proto je namístě, aby ten, kdo ho iniciuje, byl alespoň základním způsobem identifikován a tato identifikace byla stvrzena. Jako v případě jiných podání se nově vyžaduje podpis žádosti o informace, a to buď fyzický, nebo elektronický v případě podání žádosti elektronicky, u žádostí zaslaných cestou datových schránek vyplývá stvrzení identifikace žadatele právě z tohoto způsobu podání žádosti. Navržená právní úprava nemá v žádném případě za cíl omezit možnost žádat o informace, ale ne tak, že ti lidé budou vystupovat jako anonymové. Současně se navrženou právní úpravou určitým způsobem posiluje odpovědnost žadatele za podanou žádost o informaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP