(14.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Navíc při výpadku některé ze základních služeb - můžeme se bavit například o rozvodech pitné vody, případně dodávce elektrické energie nebo zdravotnictví - je třeba uvažovat i o rizicích narušení veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. Uveřejněním smluv zmíněných subjektů by docházelo k odhalování citlivých skutečností a jejich souvislostí, což by mohlo potenciálně vést až k ohrožení bezpečnosti a strategických zájmů České republiky a jejích občanů.

S ohledem na veřejný zájem na utajení některých právních skutečností zde k informacím o prvcích kritické infrastruktury a základních služeb kybernetické bezpečnosti navrhuji upravit režim těchto informací v režimu podobnému u utajovaných informací. Proto se výslovně normují smlouvy o krizových stavech nebo situacích jim podobných.

Vzhledem k povaze výše zmíněných smluv navrhuji rozšíření úpravy okamžitého nabytí účinnosti ve smyslu § 6 odst. 2 zákona, a to smluv, které by přímo nebo nepřímo byly uzavřeny k zajištění funkcí kritické infrastruktury včetně základní služby kybernetické bezpečnosti, k zajištění funkcí integrovaného záchranného systému, k zajištění obrany státu nebo k zajištění Správy státních hmotných rezerv.

Řešení sporných situací v § 7 odst. 3 zákona o registru smluv je nezbytné ponechat. Musí nicméně dojít k úpravě a provázání na nové znění § 3 odst. 2 písm. r) ve znění tohoto pozměňovacího návrhu, neboť posuzování výjimek není vhodné vztahovat k celému § 3, ale pouze k smlouvám podle § 3 odst. 2 písm. r). U ostatních není pochyb o uplatnění výjimky.

Zároveň je z hlediska právní jistoty vhodné stanovit, že se v případě, kdy Ministerstvo vnitra posuzuje výjimky, neuplatní pravidlo, že smlouva je neplatná, pokud není zveřejněna. Nový § 3a odst. 4. Rovněž je potřeba zavést nezávislý orgán, který bude na návrh právnické osoby podle § 2 odst. 1 posuzovat možnost aplikace výjimek podle § 3 odst. 2 písm. r). Tomu rovněž odpovídá odpovědnost této právnické osoby za případné nezveřejnění smlouvy, na kterou nelze aplikovat výjimku podle § 3 odst. 2 písm. r).

Navrhuje se, aby tato odpovědnost byla řešena a dotčeným orgánem aby bylo Ministerstvo vnitra jakožto gesční rezort pro otázky spojené s bezpečností, kritickou infrastrukturou a kybernetickou bezpečností.

Tolik alespoň stručné zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu, který je v systému uveden pod číslem 768, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není ani ze strany navrhovatele, ani ze strany zpravodaje. Návrh na vrácení, pokud vím, nezazněl. Proto zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášen pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je uložen v systému pod číslem sněmovního dokumentu 1272. Jde o pozměňovací návrh, který v návaznosti na diskuze, které proběhly se zástupci sektoru energetiky, ke kterému se konal kulatý stůl, tak tam zazněly určité výtky k existujícímu zákonu, nikoliv k té naší novele. Takže by bylo dobré doplnit explicitně do zákona výjimky pro bezpečnostní opatření tak, aby v případě, že ten subjekt realizuje nějaká bezpečnostní opatření, například rozložení kamer nebo podobné věci, nemusel tyto informace, u kterých jsou zvláštní bezpečnostní důvody, poskytovat žadatelům na jejich žádost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další do podrobné rozpravy pan poslanec Radovan Vích.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi znovu se přihlásit k usnesení výboru pro obranu, které obsahuje pozměňovací návrhy a které je označené jako sněmovní tisk 50/10. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je přihlášen do podrobné rozpravy pan poslanec Adam Kalous.

 

Poslanec Adam Kalous: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, tímto se přihlašuji ke dvěma písemným pozměňovacím návrhům ke sněmovnímu tisku číslo 50, a to té části týkající se registru smluv.

Za prvé je to písemný pozměňovací návrh vedený pod číslem 1117 včetně odůvodnění. Jelikož už uplynulo několik měsíců od ukončení obecné rozpravy, ve které jsem vystoupil a popsal ten pozměňovací návrh, tak bych jenom připomenul, čeho se to týká, a to, že by byla zrušena výjimka z povinnosti zveřejňovat smlouvy pro firmy, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu. Například se jedná se o společnosti České dráhy, ČEZ, ČEPS, ČD Cargo, Pražská plynárenská a podobně. V praxi by to vypadalo tak, že tyto podniky nebudou muset zveřejňovat běžné obchodní smlouvy související s jejich podnikáním nebo smlouvy týkající se prvků kritické infrastruktury, ale budou muset nově zveřejňovat například marketingové smlouvy, nebo sponzorské smlouvy, smlouvy na právní služby, poradenské smlouvy a podobně. Podniky, které dnes zveřejňují v registru smluv, například Budějovický Budvar, Lesy České republiky, Aeroholding, změna nijakým způsobem nezasáhne.

Za druhé se přihlašuji k písemnému pozměňovacímu návrhu vedenému pod číslem 2097. Podle mého názoru tento pozměňovací návrh reflektuje požadavky vojenských podniků na zpřesnění bezpečnostních a obraných výjimek v souladu se zněním Ústavy a zároveň zachovává veřejnou kontrolu nad vojenskými podniky v režimu, který neohrožuje bezpečnost ani jejich oprávněné obchodní zájmy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Další v podrobné rozpravě je přihlášen pan poslanec Bartošek, připraví se paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. V obecné rozpravě jsem zdůvodnil pozměňovací návrh, který jsem načetl. Nyní se formálně přihlašuji k jeho číslu. Je to číslo 768 pozměňovacího návrhu týkajícího se sněmovního tisku 50. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Černochová je přihlášena do podrobné rozpravy. Poté pan poslanec Chvojka.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Přihlašuji se k pozměňovacím návrhům, které jsem vložila do systému pod čísly 1823, 1824.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za rychlé přihlášení. Pan poslanec Chvojka, poté pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak já už jsem svůj pozměňovací návrh odůvodnil, tudíž už jenom v kostce, resumé. Počkejme se 106, s její novelizací, na vládní legislativce. Neudělejme chybu v tom důležitém zákoně. Tento pozměňovací návrh má číslo 2109. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, díky zvýšenému úsilí a možnosti OCR systému u našich informatiků se mi podařilo převést papírový dokument do elektronické podoby a vložit do systému. Čili vás nebudu muset zatěžovat čtením čtyřstránkového elaborátu a pouze se odkážu na číslo 2114, které obsahuje tento pozměňovací návrh. Samozřejmě v papírové podobě bude předán.

A druhý můj pozměňovací návrh týkající se tohoto tisku má číslo 601, na který se tímto odkazuji. Vrací v případě otevření tohoto zákona - jako že jsme si ho touto změnou otevřeli - zpátky do hry to, že by rozšířil okruh těch, kteří jsou povinni zveřejňovat smlouvy, o neziskové, příspěvkové a další organizace, které dostávají od státu ročně více než dva miliony korun jakýchkoliv dotací. Tento návrh KSČM předkládala již v projednávání tohoto zákona v minulém volebním období a pevně věřím, že jej podpoříte po zkušenostech s těmito organizacemi a s neprůhledným financováním, které se mnohdy prezentovalo i v médiích. Čili děkuji za pozornost a věřím v podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP