(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já navážu na to, co jsem říkal v obecné rozpravě, když jsem odůvodňoval svůj pozměňující návrh, který je pod číslem 1124, protože to byl kompromis, který se tady před dvěma lety poměrně složitě dohodl, kompromis, který si myslím, že je rozumný, a v tento okamžik rušit tady tuto možnost určité ochrany pro firmy s majetkovou účastí státu, příp. veřejného sektoru si nemyslím, že je ideální. Říkám to i jako člověk, který měl zkušenost s praktickým fungováním např. národního podniku Budvar, takže i tyto situace tento můj pozměňující návrh pokrývá. Takže se k němu tady tímto hlásím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Martínek, připraví se pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych se jenom tímto přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům pod čísly 1653 a 1654. Jedná se o jednoduché pozměňovací návrhy, které jsou řádně odůvodněny. Odůvodňoval jsem je již posledně v rozpravě. Jedná se de facto o opravu legislativně technických nedostatků stávajícího zákona. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já svůj návrh načtu. Vzhledem k tomu, jak probíhala obecná rozprava, kdy se v podstatě, mohu říct, plně ztotožňuji s vystoupením pana kolegy poslance Bartoška, tak si dovolím pozměňovací návrh, který načtu, a to účinnost - čl. 4: Tento zákon nabývá účinnost prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Odůvodňuji to celkem jednoduše. Dochází zde k určitému politickému handlu hnutí ANO a Pirátů s tím, že pokud by nebyly přijaty některé pozměňovací návrhy, které zde kolegové dostatečně odůvodnili a které ohrožují bezpečnost České republiky kritické infrastruktury, tak abychom měli dostatek času na to, abychom přijali legislativní opatření, kterým bychom tomu mohli zabránit, aby nedošlo právě k tomu ohrožení. Takže prodloužení doby účinnosti o pět měsíců.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Za navrhovatele pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat za spolupráci při přípravě i pozměňovacích návrhů na tomto důležitém kroku. Myslím si, že Poslanecká sněmovna tímto jednoznačně ukáže, že stojí na straně transparence, že se nám podaří vyřešit ten rest, ke kterému došlo v minulém volebním období.

Připomínám, že řada těch záležitostí, které tady zazněly v rozpravě, je již řešena pozměňovacími návrhy, které byly přijaty na garančním výboru, takže odkazuji na projednávání na garančním výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan zpravodaj má také zájem o závěrečné slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý den. Já bych jenom shrnul, že v podrobné rozpravě bylo předloženo 14 pozměňovacích návrhů. Myslím si, že projednávání na výborech bylo docela složité. Ono to bylo přiřazeno mnoha výborům a bylo velmi často přerušované, ale myslím si, že většina těch věcí, o kterých se bavíme, je již v legislativě ošetřená, takže doporučuji číst si ty důvodové zprávy apod.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Žádné návrhy, o kterých nyní mohli hlasovat nyní ve druhém čtení, předloženy nebyly. Já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a všem děkuji.

 

A otevírám bod

 

7.
Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
/sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. A ten už spěchá. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci druhého čtení předkládám vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který tvoří součást balíčku, jímž bychom chtěli nově upravit problematiku nejenom znalecké činnosti, ale i činnosti tlumočnické, a nahradit tak v dnešní době již nevyhovující zákon o znalcích a tlumočnících, který je z roku 1967, a přestože byl v minulosti několikrát novelizovaný, tak je do značné míry poplatný době, kdy vznikl, a je psaný na úplně jiné společenské poměry, než ve kterých se nyní nacházíme.

Nový zákon o znalcích a s ním související nový zákon o tlumočnících byl přitom chystán poměrně dlouhou dobu. Mluvilo se o něm řadu let. Byl dokonce předložen i v minulém volebním období. Ta stávající podoba byla Poslanecké sněmovně předložena v lednu minulého roku... (Odmlka pro velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím o klid v sále. Prosím nalevo zejména. Děkuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. A když to vezmu hodně stručně, tak cílem toho návrhu je zejména vytvoření podmínek pro kvalitnější výkon znalecké činnosti, takže zpřísnění podmínek pro to, kdo se může stát znalcem a za jakých podmínek má znaleckou činnost vykonávat, zpřísnění licenčního řízení, tzn. udělování oprávnění pro výkon znalecké činnosti včetně povinné zkoušky, kterou by museli znalci absolvovat, posílení kontrolní dohledové činnosti a vůbec transparentnosti činnosti znalců skrze mj. zavedení evidence znaleckých posudků, zpřísnění sankcí, které by byly ukládány za porušení povinností atd.

Návrh byl v rámci projednávání na výborech diskutován velmi podrobně. Posléze budou představeny jednotlivé pozměňovací návrhy. V tuhle chvíli předesílám, že my jsme velmi intenzivně komunikovali se všemi zainteresovanými a i jsme spolupracovali při přípravě pozměňovacích návrhů, které nám v řadě případů přišly racionální, a jedná se zejména o návrhy, které jsou shrnuty v usnesení ústavněprávního výboru.

Na druhou stranu ale, a tím taky možná trošku předbíhám, zazní posléze i pozměňovací návrhy, se kterými nesouhlasíme. Nesouhlasíme s nimi proto, že podle mého názoru by ta právní úprava měla být co nejobecnější, tak aby dopadala na veškerý okruh znalecké činnosti. Jenom pro informaci, v České republice aktuálně máme 8 599 znalců a více než 300 znaleckých ústavů. Přitom některé pozměňovací návrhy jsou zásadně iniciovány čtyřmi největšími znaleckými ústavy, používáme pro ně také označení velká čtyřka, což je ale jenom zlomek té problematiky, které se znalecká činnost dotýká.

Zároveň předesílám, že tím, že byl návrh zákona předložen do Poslanecké sněmovny plus minus o pár dnů přesně před rokem, tak také velmi podporuji pozměňovací návrh, který také zazní, a to je na odložení účinnosti toho zákona. My jsme původně chtěli, aby byl účinný od 1. ledna 2020. Tím, že vlastně jsme nyní o rok dále, tak velmi podporuji, aby došlo posléze k odložení účinnosti na 1. leden 2021, mj. proto, aby se stihla řádně příprava všech kroků, které bude zavedení tohoto nového velmi potřebného zákona znamenat, včetně vytvoření potřebných informačních systémů, ve kterých bude vedena jak evidence samotných znalců, znaleckých ústavů a znaleckých kanceláří, tak i samotná evidence znaleckých posudků.

Tolik asi na představení tohoto návrhu pro účely druhého čtení a jsem případně připraven reagovat na konkrétní věci, které by se tohoto návrhu týkaly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP