(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tady teď projednáváme vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a musím říci, že z našeho pohledu samozřejmě legislativa bezesporu přesnější zákon o znalcích potřebuje. Nicméně tento návrh v tom původním znění, které tady projednáváme, v mnohém mění některé podmínky pro odborné znalce, ovšem odborná veřejnosti si stěžuje, že nebyl s ní dostatečně konzultovaný. Renomované znalecké firmy ho nepovažují za dobrý a zdá se, že k němu vznášely marně své připomínky.

Zákon například nastavuje rozdílné požadavky na znalecký ústav a znaleckou kancelář, a dochází tak k nerovnoprávnému postavení těchto institucí. Zákon také trochu kontroverzně a nepřesně stanovuje společnou a nerozdílnou odpovědnost znalce-zaměstnance, který pracuje pro znaleckou kancelář, za způsobenou újmu. To ovšem bude pro jednotlivé tyto znalce naprosto nepřijatelné a v rozporu se zákoníkem práce a pracovními smlouvami těchto osob. Je to pro ně nepřijatelné. U návrhu není jasné, zda budou mít znalci-zaměstnanci tuto společnou a nerozdílnou odpovědnost za újmu i v případě, pokud se částečně podíleli na znaleckém posudku. Znalci pracující ve znalecké kanceláři zpravidla nebudou moci z povahy svého pracovního zařazení rozhodnout o konečné podobě znaleckého posudku, a tak ani nemůžou být za posudek zodpovědní. A takto rozporných paragrafů, které je nutné v tomto vládním návrhu zákona, je samozřejmě více, a my jenom doufáme, že budou pro závěrečné třetí čtení opraveny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, pane ministře, kolegyně a kolegové, já nevím, jestli jste byli schopni všechno pojmout, jak paní zpravodajka, paní kolegyně Válková, mluvila o tom zákoně. Já bych jenom trošičku zpětně, jak jsme projednávali tento zákon, jestli si vzpomenete, 25. května loňského roku jsem zde vystoupil v rámci tohoto zákona, ale i těch zákonů, které na to pak navazují, o soudních tlumočnících atd., a v podstatě nejen já, ale řada mých kolegů, popřípadě kolegyň, jsme předložený materiál z dílny Ministerstva spravedlnosti tehdejšího ministra spravedlnosti Pelikána velmi kritizovali, dokonce padly návrhy na vrácení k přepracování, které přijaty nebyly, a i paní zpravodajka v podstatě - a já jsem to zde zmínil, dovolím si to přesně připomenout - jen z politické korektnosti ke svému stranickému kolegovi neřekla pravý stav tohoto materiálu, který nám tady byl předkládán, a tak jsem jí docela popřál, aby se v těch dvou měsících, protože jsme tu lhůtu na projednávání ve výboru ve druhém čtení zkrátili na dva měsíce, aby si tam pěkně kolegové mákli a snažili se to předělat, protože to určitě nebudou mít jednoduché. A vidíte, že ta slova, která jsem pronesl 25. května 2018, se v podstatě potvrdila, protože jsme na konci ledna, takže ta lhůta, která byla původně dvouměsíční, kterou si pan ministr zkrátil ze standardních tří měsíců na dva, se naplnila a čtyřnásobně překročila.

Samozřejmě na druhou stranu by bylo potřeba říci, že tak jak jsem to predikoval, paní zpravodajka s Ministerstvem spravedlnosti odvedly velký kus práce a připravily ten zmiňovaný komplexní pozměňovací návrh, který je teď brán jako základ toho celého materiálu. V podstatě můžeme říct, že paní zpravodajka tu práci odvedla za Ministerstvo spravedlnosti, respektive za tehdejšího ministra Pelikána. Kolegové z Ministerstva spravedlnosti v tom tedy teď akorát byli hodně nápomocni a pomohli nám v mnoha věcech. A jak bylo zmíněno paní zpravodajkou, došlo poté k tomu, kdy ústavněprávní výbor přijal ten komplexní pozměňovací návrh jako základ projednávání tohoto tisku 72, že jsme zjistili některé ještě dílčí nedostatky, které ta komplexní novela nebyla schopná obsáhnout, protože jsme to, jak se říká, tvořili v podstatě na koleně.

Můj pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému a ke kterému se potom následně přihlásím, reaguje na požadavek instituce, kterou je Kriminalistický ústav Praha, který v loňském roce oslavil šedesát let své existence, a je to přední špičkové vědecké pracoviště na úseku kriminalistiky. Společně s tímto ústavem byly opomenuty takové věci, jako je Pyrotechnická služba Policie České republiky, která dělá znalecké posudky v oboru, a samozřejmě Vojenská policie jako ústav a samozřejmě její specialisté u (nesrozumitelné) Vojenské policie. Takže já jsem vyvolal nové jednání s Ministerstvem spravedlnosti a podařilo se nám dojednat pozměňovací návrh, který reaguje právě na ty problémy, které by přijetím toho pozměňovacího návrhu, komplexního pozměňovacího návrhu, který byl zpracován, vznikly právě Kriminalistickému ústavu Praha, Pyrotechnické službě Policie České republiky a dalším zmiňovaným organizacím působícím na úseku vyšetřování, respektive dokumentování trestné činnosti.

Ten pozměňovací návrh byl zpracován Ministerstvem spravedlnosti za spolupráce právě těchto zmiňovaných institucí. Je ve všeobecné shodě s nimi. Já pak odkážu na sněmovní dokument a požádám vás, vážené kolegyně a kolegové, o podporu, abychom takovou významnou instituci, jako je Kriminalistický ústav Praha, a další instituce nepřipravili o možnost provádět znaleckou činnost, která je mnohdy jedinečná a jediná v České republice. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do obecné rozpravy přihlášen pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl tady krátce odůvodnit svůj pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 72, to znamená k vládnímu návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Než odůvodním svůj pozměňovací návrh, chtěl bych za prvé poděkovat opravdu Ministerstvu spravedlností a za druhé paní zpravodajce Heleně Válkové za to, že tu práci, která s tímto zákonem byla, a byla to práce opravdu náročná, zvládly se ctí. Je pravda to, co říkal pan ministr ve svém úvodním slovu, že tady máme zákony, které upravují tuto činnost, ale že jsou zastaralé, v podstatě účinné déle než padesát let, to znamená, ano je tady opravdu potřeba tyto věci změnit a novelizovat a modernizovat.

Já nicméně si dovolím předložit jeden pozměňovací návrh, který vzešel z podnětů znalců, z podnětů znaleckého stavu, a ten pozměňovací návrh má za cíl analogicky k právní úpravě dalších obdobných profesí, jako jsou například advokáti, notáři, exekutoři a další, zajistit, že v případě výkonu znalecké činnosti znaleckými kancelářemi bude tato činnost vykonávána odpovědně a profesionálně. Stávající znění vládního návrhu zákona podle mě připouští v případě výkonu znalecké činnosti prostřednictvím znaleckých kanceláří přílišnou ingerenci osob, které bohužel znalci nejsou, což by mělo za důsledek ohrožení řádného výkonu znalecké činnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP