(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 72/1 až 72/4.

Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Helena Válková a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy nám odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, předesílám, že určitou specifikou těchto všech tří zákonů - jak znaleckého zákona, nebo zákona o znalcích, chcete-li, o tlumočnících a změnového zákona - je to, že jde vlastně o první kámen reformy justice, a to říkám s vědomím toho, že znalci na první pohled do oblasti justice nepatří, ale oni se podílejí svými posudky, a tlumočníci, často na výsledku soudního řízení, ať již trestního, nebo civilního, a víme bohužel z praxe, a jsme toho svědky v poslední době i v takových opravdu případech, kde jde o hrdla a statky, viz třeba Nečesaný, Kramný, že ne vždycky ty znalecké posudky jsou jednoznačné, kvalitně zpracované, viz sestra z Rumburku, a že dělají tedy řekněme kategorii znalců čest. A to je kromě jiného tou zastaralou vágní legislativou, která nestanoví dostatečně standardy, které musí justice klást i na znalecké posudky, nejenom na obžaloby, na práci státních zástupců, na rozsudky, čili na práci soudců, ale i těch, kteří v této oblasti v tom širším smyslu slova pracují a ovlivňují bezprostřední rozhodování. A to jsou jistě znalci.

Takže po tomto širším úvodu jenom upozorním, v čem tu reformu vidíme a proč tenkrát, byť nerada, jsem zvedla ruku, abychom pustili do druhého čtení. A tady potvrzuji slova pana ministra spravedlnosti, myslím, že to potvrdí i třeba poslanci, za Piráty pan Michálek, za KSČM pan Ondráček, že s námi spolupracovalo Ministerstvo spravedlnosti, dali jsme dohromady komplexní pozměňovací návrh, kterým jsme posunuli tu reformu tam, kam si myslíme, že by měla směřovat, čili nejenom že vlastně znalec bude mít právo a jistotu, když splní podmínky, že bude jmenovaný, ustanovený jako znalec, ale i to, že bude vědět, jaké standardy se od něj očekávají, za co bude kontrolován, za co bude vyvozována a jaká kárná odpovědnost, a hlavně, že všechno bude jednotné. Nebude záležet na tom, jestli byl ustanoven soudním znalcem u Krajského soudu v Plzni, nebo v Ústí nad Labem, nebo v Brně. Prostě bude centralizace.

I proto je navrhovaný posun legisvakance na rok 2021 a bude vytvořeno oddělení, které se bude speciálně zabývat znaleckou činností, a bude samozřejmě mít přehled o všech znaleckých posudcích a bude kontrolovat i ty formální náležitosti, kromě jiného na ministerstvech. V tom jenom upozorňuji, že se musela výrazně změnit i ta dotčená ustanovení, která jsou v tom původním vládním návrhu, a současně, a to byla věc, která mně tedy osobně vadila velmi, ale nejenom mně, myslím většině členů ústavněprávního výboru, že zde byla favorizovaná kategorie znaleckých ústavů, veřejných znaleckých ústavů vysokých škol a dost upozaděna role znaleckých kanceláří, což si myslím, že se nám podařilo také vyváženě upravit. Není možné dělat rovnítko. To opravdu takto ta koncepce reformy námi chápána nebyla. A to je právě ten poslední návrh té silné čtyřky, budu říkat také, která oceňuje majetek a vidí to optikou jenom toho oceňování majetku trošku zjednodušeně a samozřejmě ve svůj prospěch. Takže takto ne.

Nicméně jsme vyvážili ta postavení a v současné době tím, že ústavněprávní výbor přijal usnesení na své 29. schůzi, která se konala 9. listopadu 2018, kterou přijal vlastně můj pozměňovací návrh, nicméně úzce zpracovaný ve spolupráci s předkladatelem, tedy Ministerstvem spravedlnosti. My jsme ho přijali, takže poslanci s tou jedinou výjimkou, o které jsme tady hovořili, vlastně velmi musím pochválit jako zpravodajka disciplinovaně potom v souladu s usnesením ústavněprávního výboru ty své pozměňovací návrhy, už formulovali do toho znění, které se změnilo tím, že ústavněprávní výbor přijal ten komplexní pozměňovací návrh. Takže prosím, musíme vycházet už z toho komplexního návrhu zákona, resp. z toho návrhu zákona pozměněného tím komplexním pozměňovacím návrhem, a k tomu se váží ty pozměňovací návrhy, které budou načítat ostatní poslanci, snad s výjimkou toho návrhu pana poslance Bendy, posledního, který reprezentuje tu silnou čtyřku, který byl tedy na poslední chvíli a který částečně se vrací k tomu vládnímu návrhu, který už je ale dávno překonaný. A tím pádem si troufnu říct, že je trošku i nejenom nesystémový, ale věcně rozporný.

Usnesení ústavněprávního výboru bylo v tomto smyslu přijato a ústavněprávní výbor doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila a aby ho schválila ve znění toho mého pozměňovacího návrhu, který byl vložen pod číslem 1479. To usnesení jsem vám snad teď trošku zdůvodnila. Jinak pokud by ho někdo chtěl, a právo máte, celé načíst, tak je to osm stránek, které skutečně samy o sobě už svým rozsahem reprezentují ty zásahy, o kterých jsem hovořila. Čili centralizace, povinnost znaleckých kanceláří, aby měly aspoň dva znalce, odpovědnost znaleckých ústavů za to, aby měly znalce, aby se spolupodepisoval. Potom pozměňovací návrhy, které to ještě zpřesňují, pana poslance Ondráčka ve vztahu k určitým znaleckým ústavům, které by jinak měly problémy s tím, aby vyhověly všem standardům, pana poslance Michálka, který zlepšil výrazně třeba ty standardy, které jsou kladené požadavky na znalecký posudek, a ukládá tam nové povinnosti.

Jenom bych chtěla úplně v závěru svého úvodního slova říci, že jsme neopomenuli samozřejmě ty, kterým je tato norma určena, a to jsou znalci. Pořádali jsme seminář. Pořádali jsme v březnu kulatý stůl. Několikrát jsme je pozvali na jednání ústavněprávního výboru. Já jsem se s nimi x-krát setkala v nejrůznějších variantách. Takže jestli něco vám můžu, milé poslankyně a milí poslanci, zaručit, tak tato norma se průběžně projednávala se znalci, a byť nikdy všichni znalci ze všech odvětví, protože mezi oceňováním majetku a třeba psychiatrií je relativně dost daleko, nebudou samozřejmě spokojeni, tak přesto jsem si jista, že ta nová úprava bude lepší než ta dosavadní.

A úplně na závěr. Samozřejmě se předpokládá, že s novou odpovědností, s novými požadavky na kvalitu, s výší transparentnosti a se vším, co souvisí s novým pojetím znalecké činnosti jako kvalitního servisu pro kvalitní rozhodování soudu, souvisí samozřejmě i výrazné zvýšení odměn za znaleckou činnost. Na to si oprávněně řadu let znalci stěžovali.

Takže jestli by to takhle stačilo. Jinak samozřejmě jsem stejně jako pan ministr k dispozici, protože ta norma není úplně snadná, nikoli snad právně, ale z hlediska organizačně administrativního.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. A poprosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Kaňkovského, aby nás informoval o projednání v jejich výboru, případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, výbor pro zdravotnictví se zabýval sněmovním tiskem 72 na svých dvou jednáních. Prvá schůze byla 7. listopadu a ta přerušila projednávání tohoto bodu. Následně na své 30. schůzi 21. listopadu výbor pro zdravotnictví doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. A je to shrnuto ve sněmovním tisku 72/4. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP