(15.30 hodin)
(pokračuje Válková)

A pak další a to je myslím pro ně ještě zajímavější, původně v textu zákona byla i povinnost evidovat i výši smluvních odměn a pro Ministerstvo spravedlnosti korespondující povinnost v zákoně obsažená kontrolovat je v rámci určitého časového období tří let. S ohledem na velkou kritiku, poukaz na to, že jde o velmi citlivé údaje, o možnost úniku, o možnost zneužití, o možnost toho, že smluvní odměny by se mohly stát nějakým nástrojem nekalého konkurenčního boje mezi znalci - vychází to opět spíše z presumpce viny, že to unikne tedy a že v tom systému se k tomu někdo dostane: orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, tak nakonec v tom jednom pozměňovacím návrhu se toto vypouští a v rámci evidence znaleckých posudků v § 29 odst. 3 už je jenom pod písmenkem i) údaj o vyúčtovaném a přiznaném znalečném. Je tam už škrtnuto "a to, i pokud byla sjednána smluvní odměna" a tomu i odpovídá vypuštění celého odstavce 7 § 37, že jednou za tři roky ministerstvo přezkoumá výši stanovených odměn a případně je upraví tak, aby byl zohledněn vývoj výše odměn. Toto tedy všechno se vypouští. A to si myslím, že je všechno.

To byly pozměňovací návrhy, které potom načtu ještě s čísly do systému, nebo je zopakuji spíš. Děkuji. Načteny už jsou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Případná závěrečná slova po obecné rozpravě? Pan ministr? (Ne.) Paní zpravodajka? Nevidím zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. (Gestikulace posl. Brázdila, že se hlásil do obecné rozpravy.) Omlouvám se panu poslanci Brázdilovi, který se přihlásil s faktickou poznámkou, a děkuji za to, že ji bere zpět, aby mě nepřiváděl do procesních komplikací. Omlouvám se. Takže je podrobná rozprava. Pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já se tímto přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 1869. Týká se pozměňovacího návrhu do komplexního pozměňovacího návrhu, který zpracovala paní profesorka, nebo který je pod tisky paní profesorky Válkové, a týká se Kriminalistického ústavu Praha. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi, a ještě než dám slovo panu kolegovi Chvojkovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní Lenky Kozlové od 15.15 do 16.30 hodin z jednání Poslanecké sněmovny.

Nyní pan kolega Chvojka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem svůj pozměňovací návrh k tomuto tisku už odůvodnil v obecné rozpravě a chtěl bych se nyní formálně v rámci podrobné rozpravy přihlásit k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je zaevidován pod číslem 2113.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Chvojkovi. Nyní pan poslanec Jakub Michálek v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je založen pod číslem sněmovní dokument 1764. Jde o návrh, který na mou prosbu po projednání na ústavněprávním výboru legislativně technicky zpracovalo Ministerstvo spravedlnosti. Týká se toho, aby součástí závěru znaleckého posudku byly jednoznačné odpovědi a aby v případě, že nelze poskytnout jednoznačné odpovědi, znalec uvedl ty skutečnosti, které snižují přesnost toho závěru, tudíž aby ty osoby - jde mi zejména o to, aby osoby, které potom interpretují a využívají znalecké posudky, zejména soudci, se mohly rozhodovat kvalifikovaně a spolehlivě a v případě, že některá věc třeba nebyla zjištěna s naprostou spolehlivostí, tak aby tuto informaci měly k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubu Michálkovi. Nyní další v rozpravě je pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já se jdu také formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu - sněmovní dokument 2084. Ten návrh je řádně odůvodněn. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Blažkovi. Nyní paní poslankyně Helena Válková v podrobné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Já bych se chtěla přihlásit znovu tedy k pozměňovacím návrhům, které byly vloženy do systému pod čísly 1629. Tam jsem říkala, že jde o možnost výpovědi. Pojistitel dá výpověď pouze z důvodů uvedených v ustanoveních občanského zákoníku. Potom je to pozměňovací návrh 2071. Tam jde o zpřesnění a také o to, že se nebude muset uvádět sjednaná smluvní odměna. A konečně sněmovní tisk 2091, kde se přímo vyčleňuje to ustanovení, ve kterém bude nově formulována jednání a v podstatě zakotvena jednání, která naplňují skutkové podstaty přestupku, tak aby to bylo jasné, srozumitelné a lépe přehledné, než jak je to v zákoně dosud.

A ještě mně dovolte, abych načetla současně legislativně technické úpravy, ale jsou k vládnímu návrhu již ve znění pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru, které jsou obsaženy v usnesení číslo 72/2. Konkrétně tam jde v § 14 odst. 1 - v úvodní části ustanovení slovo "znalec" zrušit a v § 14 odst. 1 na začátek písmen a) až c) vložit slovo "znalec", protože jinak nenavazuje úplně dobře ten text v písmenu d). A konečně v nadpisu § 29 slovo "znaleckých" zrušit. Je zavedena legislativní zkratka evidence posudků, a proto by měla být v dalším textu důsledně používána, což bohužel nebyla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové za vystoupení v podrobné rozpravě, a protože nemám žádnou písemnou přihlášku, ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, po podrobné rozpravě? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Také se nehlásí do podrobné rozpravy, a protože nemáme žádný návrh, který bychom mohli hlasovat, to znamená, na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů, nebo aby se jím garanční výbor nezabýval, tak mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu zákona a bod číslo sedm.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

 

8.
Vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
/sněmovní tisk 73/ - druhé čtení

Požádám jak pana ministra, tak paní kolegyni Válkovou, aby zůstali u stolku zpravodajů, a konstatuji, že jde o vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, sněmovní tisk 73. Jsme ve druhém čtení a předložený návrh uvede za vládu ČR ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Já se teď dívám do svého úvodního slova a zjišťuji, že už jsem vlastně všechno řekl, protože tenhle návrh je víceméně zrcadlový k tomu zákonu o znalcích, pouze upravuje činnost soudních překladatelů, to znamená tlumočnickou činnost, a v zásadě tady platí totéž, co jsem říkal už k tomu předchozímu tisku. Stávající zákonná úprava z roku 1967 je již nevyhovující a i pro tlumočnickou činnost, která v tom současném globalizovaném světě je navíc potřeba mnohem častěji, než tomu bylo v době, kdy byl přijímán ten zákon z roku 1967, je potřeba i na překladatele klást mnohem přísnější požadavky, než tomu bylo tehdy. Tomu v zásadě odpovídá i ta zákonná úprava.

Také tady velice děkuji zejména poslancům z ústavněprávního výboru, kteří se taktéž podíleli na přípravě pozměňovacích návrhů ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, a zase, až na nějaké dílčí otázky, v podstatě na jednu problematickou věc, předesílám, že s tím pozměňovacím návrhem ústavněprávního výboru souhlasím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP