(15.40 hodin)
(pokračuje Kněžínek)

Jedna věc, která se může jevit jako trošku problematická, je oprávnění překladatele odmítnout provedení tlumočení, pokud by mělo být prováděno v oboru, ve kterém není dostatečným odborníkem. Tady se trošku obávám, že přece jenom by to mohlo v praxi působit určité komplikace i vzhledem k tomu, že komerční překládání bude stále ekonomicky zajímavější než překládání na základě těch stanovených hodinových sazeb, byť tedy se předpokládá i jejich zvýšení. Jinak s těmi návrhy ústavněprávního výboru žádný problém nemám.

Tolik asi pro tuto chvíli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 73/1 a 73/2.

Požádám zpravodajku ústavněprávního výboru paní poslankyni Helenu Válkovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Dobře. Děkuji, pane předsedající. Já bych se tedy vyjádřila podobně, protože to je zrcadlová norma, až na výjimky. A navíc ty výjimky tady jistě ale v rámci svých pozměňovacích návrhů dostatečně zohlední pan poslanec Michálek, který tam vložil dva pozměňovací návrhy. Jinak je to úplně stejné jako v tom zákoně o soudních znalcích, neboť ústavněprávní výbor rovněž vzal ten můj komplexní pozměňovací návrh, který byl vložený pod sněmovním tiskem 1480, na své schůzi 9. listopadu, vzal ho tedy na vědomí a odsouhlasil ho, schválil ho. Čili se stal vlastně součástí toho výsledku projednání v ústavněprávním výboru.

Současně jsem ještě uplatnila dva návrhy, které jsou i úplně stejné jako ty dva pozměňovací návrhy, čili spíše drobné povahy, které zlepšují ten zákon. A zase i tlumočníci v případě, že by se stalo, že už by nemohli být pojištěni z důvodů, které jsou uvedeny v občanském zákoníku, které upravují pojistnou smlouvu, tak se umožňuje pojistiteli v tom pozměňovacím návrhu pod číslem 1630, aby ukončili pojištění.

V tom druhém případě se opět jedná o to, že některé změny, které se týkaly sněmovního tisku číslo 72 a nebyly, to znamená o soudních znalcích, ještě promítnuty do zákona o soudních tlumočnících, se tímto tedy promítly. To znamená, jde tam tedy o ten § 26 odst. 1 i posléze výše odměny a výše pokuty a výše té sankce, kterou... a druh sankce, kterou lze uplatnit vůči soudním tlumočníkům, pokud se takového jednání dopustí. Takže to usnesení je ústavněprávního výboru z 9. listopadu 2018. Je to usnesení číslo 92.

Myslím, že více se k této normě nedá říci, než že, kde to lze, tak respektuje konstrukci návrhu zákona o soudních znalcích. Kde to nelze, což jsou samozřejmě s ohledem na specifika tlumočnické činnosti některá ustanovení, tak tam to vyjadřuje jiným způsobem. Ale nic se nemění na té celkové konstrukci, centralizaci, odměňování a dalších aspektech včetně vyvození odpovědnosti a možných přestupcích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Jakub Michálek. Až do podrobné, dobře. V tom případě nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím žádnou přihlášku z místa do obecné rozpravy. Mohu obecnou rozpravu ukončit a zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Požádám tedy pana poslance Jakuba Michálka, aby se ujal slova v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se tímto hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1765, což je pozměňovací návrh, který navrhuje zrušení povinnosti archivovat podklady u překladatelů, protože jde nám tady o to, abychom snížili byrokracii ve státě, a domnívám se, že není potřeba, aby každý soudní překladatel měl kumbálek, ve kterém schraňuje soudní překlady, když ten překlad už je jednou uložený na soudě a soud je zodpovědný za to, že si ten překlad má archivovat. Není potřeba, abychom činili zodpovědným toho překladatele. Je to zbytečná administrativní povinnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Helena Válková se hlásí do podrobné rozpravy. Tentokrát nikoliv jako zpravodajka, ale jako poslankyně. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Já tentokráte opravdu odkážu na to zdůvodnění, které jsem provedla už vlastně dvakrát, byť teď ve zkrácené podobě. A hlásím se k pozměňovacímu návrhu vloženému do systému pod číslem 1630 a k pozměňovacímu návrhu vloženém pod číslem 2093. Tak, to je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu mohu skončit. Ptám se, je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, paní zpravodajko? Není tomu tak. Žádný návrh na hlasování nebyl přednesen, mohu ukončit bod číslo 8 a projednávání tohoto tisku ve druhém čtení.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo 9. Pan ministr i paní zpravodajka jsou na místě. Ještě upozorním pana kolegu Kaňkovského, že je zpravodajem výboru pro zdravotnictví, a budeme projednávat bod

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
/sněmovní tisk 74/1/ - druhé čtení

Z pověření vlády tedy požádám znovu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, aby tento tisk uvedl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. V podstatě se jedná o změnu některých zákonů, které bezprostředně souvisejí s těmi dvěma právě doprojednanými body, to znamená s úpravou znalců a s úpravou tlumočníků a překladatelů. Jedná se víceméně o technické úpravy trestního řádu, občanského soudního řádu, živnostenského zákona, zákona o správních poplatcích, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákona o zdravotních službách.

Možná se jenom krátce tady pozastavím u dvou těch částí. Jedna z nich je podpoření elektronizace při výkonu znalecké a překladatelské a tlumočnické činnosti. To je povinnost, aby znalci a tlumočníci plus tedy včetně ústavů a kanceláří měli povinně zřízenu datovou schránku, což by mělo zjednodušit a zlevnit komunikaci mezi nimi a orgány veřejné moci včetně soudů.

A možná jenom krátce se pozastavím u novely občanského soudního řádu, kde ale pozměňovací návrh doporučuje to ustavení vypustit, a to je nové znění § 127a, které má tedy za cíl předcházet situacím, které jsou dneska v praxi naprosto běžné a velmi komplikují a zdržují soudní řízení, a to je situace, kdy se soud musí vypořádat s více znaleckými posudky, které jsou vzájemně protichůdné. Tady vládní návrh předpokládá, že v zásadě posudky předložené účastníky řízení, byť by byly vypracovány jinak někým, jakým kdo je znalcem, tak by měly povahu listinného důkazu, nikoliv povahu znaleckého posudku, což tedy z našeho pohledu by mělo to soudní řízení mírně zrychlit. Na druhou stranu chápu, že to vyvolává určité obavy z hlediska rovnosti účastníků. Proto už předesílám, že k případné úpravě tohoto ustanovení máme víceméně neutrální postoj. Byli jsme inspirováni, pokud se nepletu, švýcarskou úpravou, která obsahuje podobné pravidlo, ale není to něco, s čím by ten návrh stál a padal.

Jinak se tam do značné míry jedná o technické úpravy. Zase předesílám, že s drtivou většinou pozměňovacích návrhů budeme v případě tohoto návrhu souhlasit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP