(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi. Konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 74/2 až 74/5.

Nyní požádám zpravodajku garančního ústavněprávního výboru Helenu Válkovou, aby nás informovala o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji také panu ministrovi aspoň za ten neutrální postoj Ministerstva spravedlnosti. Abych osvěžila atmosféru, protože vím, že to pro vás asi není úplně nejzajímavější norma, pro většinu z vás, tak největší téměř boj se strhl právě tady kolem ustanovení § 127a občanského soudního řádu. Já si nemyslím - a nakonec se podařilo legislativu Ministerstva spravedlnosti přesvědčit, že to raději vypustíme než mít něco, co nám neumožňuje, aby v případě, že ten první znalecký posudek bude zjevně divný, tak aby účastník neměl možnost si objednat jiný znalecký posudek, a víme, že často tady opravdu jde o hrdla a statky. Opravdu, protože ty znalecké posudky zejména v oblasti oceňování rozhodují i o výši sazeb. Pokud ta úprava není dostatečně osvědčená, tak je mi líto, ale myslím, že ke Švýcarsku máme ještě daleko, takže velmi oceňuji, že tam zůstává ta úprava, kterou jsme vybojovali před několika lety, že i účastník má právo předložit znalecký posudek, opravdu i nazvaný znaleckým posudkem, nikoliv pouze jako listinný důkaz.

Ten druhý - jenom chci na to upozornit, že se nám podařilo zvednout z židlí zejména patology, kteří pitvají v případech soudní pitvy tělo zemřelého, a v trestním řádu jsme zredukovali jejich počet v původním vládním návrhu na jednoho. Myslím, že jsme se se zlou potázali. Také na to zareagoval pan ministr zdravotnictví Vojtěch svým pozměňovacím návrhem, nicméně musím říci, že nakonec v rámci ústavněprávního výboru jsme i tento návrh vtělili, takže usnesení ústavněprávního výboru tím, že potom k němu došlo až na podzim, zatímco jeho návrh byl vložený už někdy v červnu, nemýlím-li se, nebo v té době, tak pokrývá i jím navrhovanou změnu vrátit se zase k tomu osvědčenému modelu dvou pitvajících u soudních pitev.

Čili z mé strany žádný pozměňovací návrh nebylo nutné vkládat. Obecně usnesení ústavněprávního výboru č. 93 z jeho schůze 9. listopadu doporučuje ve smyslu komplexního pozměňovacího návrhu vládní návrh schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce ústavněprávního výboru Heleně Válkové. Požádám nyní zpravodaje výboru pro zdravotnictví Víta Kaňkovského, aby i on nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Tak jako už u předchozího tisku 72 se také tímto tiskem zdravotní výbor zabýval na dvou svých jednáních, poprvé to bylo 7. listopadu na 29. schůzi, kdy výbor přerušil projednávání, podruhé na 30. schůzi dne 21. listopadu, kdy výbor pro zdravotnictví doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem pod sněmovním tiskem 74. Jinak odkazuji na sněmovní tisk 74/5, kde je celé to usnesení zdokumentováno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Mohu tedy ukončit i podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Ani zpravodajové nemají zájem. Nepadl žádný návrh, mohu ukončit druhé čtení tohoto tisku 74, tedy bod číslo 9. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Tento blok Ministerstva spravedlnosti jsme vyčerpali.

 

Pokročíme k jinému bodu. Podle schváleného pořadu schůze je to bod

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a zpravodaj pro prvé čtení Lukáš Kolářík. Paní ministryně, myslím, že je dostatečný klid, abyste mohla přednést své úvodní slovo. Máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi uvést sněmovní tisk č. 333, což je návrh novely zákona o nemocenském pojištění.

Návrh zákona se předkládá v návaznosti na zrušení karenční doby při dočasné pracovní neschopnosti. Poskytování náhrady mzdy již od prvého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti je totiž potřebné vyvážit posílením kontrolní činnosti zaměstnavatelů a orgánů nemocenského pojištění, zejména okresních správ sociálního zabezpečení, ve věci správnosti posuzování dočasné pracovní neschopnosti a kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, k čemuž vytváří navržená právní úprava lepší předpoklady. V podstatě se jedná o zavedení první fáze eNeschopenky.

Návrh zákona obsahuje dvě hlavní opatření, a to zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti podávaného okresní správě sociálního zabezpečení a s tím související zkrácení lhůty, v níž ošetřující lékař toto rozhodnutí odesílá, a druhá věc, rozšíření okruhu údajů, které mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců. Zavedení povinné elektronizace hlášení o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti přinese potřebné urychlení předávání informací mezi ošetřujícím lékařem a okresní správou sociálního zabezpečení. Umožní se tak okresní správě sociálního zabezpečení pružněji reagovat na žádost zaměstnavatele o sdělení informace o dočasné pracovní neschopnosti jeho zaměstnance, a to především v těch případech, kdy zaměstnanec -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přece jen přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud, kolegové a kolegyně, diskutujete jiné téma, než je novela zákona o nemocenském pojištění, prosím v předsálí, ať paní ministryně má šanci své úvodní slovo dokončit v důstojné atmosféře.

Děkuji, můžete pokračovat.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. ... kdy zaměstnanec svou oznamovací povinnost vůči zaměstnavateli buď nesplní, nebo si bude chtít zaměstnavatel tyto skutečnosti sám ověřit. Zákon předpokládá elektronickou formu komunikace mezi zaměstnavatelem a okresní správou sociálního zabezpečení a zaměstnavatelé si tak budou moci velmi rychle ověřit, zda zaměstnanec, který nenastoupil do práce, je v pracovní neschopnosti, či nikoliv.

Účinnost tohoto návrhu zákona se stanoví dnem 1. července 2019, tedy ke stejnému dni, k němuž se navrhuje zrušení karenční doby.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Lukáše Koláříka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP