(18.00 hodin)
(pokračuje Juránek)

Ještě k některým věcem se mohu vyjádřit, ale ta poslední, možná trošku úsměvná, je, že jsem očekával, že bude víc návrhů na sídlo mimo Prahu. A tady musím říci, že co se toho týká, tak zůstala tři města. Abychom tedy ten Bruntál tak nevyvyšovali, tak jenom shrnu, že zůstala tři města, to je Bruntál, Žďár nad Sázavou a Ostrava. S ohledem na to, že všechna tři jsou na Moravě, tak čekám, že ještě bude nějaký pozměňovací návrh, o kterém nevím, a že bude v Čechách.

To je z mého pohledu v tuto chvíli ten pohled. Já jsem si dovolil vystoupit proto, protože jsme tyto body, o kterých zde byla řeč, projednávali, a abychom se dostali zrovna do obrazu z obou dvou pohledů na tu jednotlivou věc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já myslím, že s těmi třemi destinacemi, všechno jsou to krásná města, není žádný problém, protože náš velký vzor Evropská unie také přejíždí z Bruselu do Štrasburku každých čtrnáct dní, takže to by se pak dalo vyřešit, že by ten úřad přejížděl, takže by týden byli v Bruntále, týden v Ostravě a takhle by to fungovalo dle vzoru Evropské unie velice zdárně. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Janda. Připraví se pan poslanec Birke. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vám tímto představit několik pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě a které jsem avizoval již v prvním čtení této novely, a dovolte mi proto představit vám jejich obsah a důvody, které mě vedly k jejich podání.

Protože se jedná o několik desítek úprav paragrafového znění vycházejících z věcí, které jsem novele v prvním čtení vytýkal, předložil jsem tyto návrhy formou komplexního pozměňovacího návrhu. Dle mého názoru existují de facto čtyři základní předpoklady, na které bychom jako zákonodárci měli brát ohled a které jsou klíčové pro to, aby zde vznikl kvalitní zákon.

1. Podrobit národní agenturu parlamentnímu dohledu a vládní kontrole.

2. Nastavit v maximální možné míře systém řízení ve sportu.

3. Strukturovat řízení Národní sportovní agentury tak, aby bylo transparentní.

4. Zpřesnit sportovní terminologii a některé technické názvosloví tak, aby odpovídalo dnešním moderním standardům ve světě.

Tyto čtyři předpoklady pokládám za naprosto zásadní pro to, aby tato novela přinášela českému sportu potřebnou míru autonomie a zároveň došlo k první větší transformaci sportovního prostředí v České republice.

Konkrétně se jedná o tyto praktické body:

Zaprvé je to vznik předsednictva agentury. Stávající znění novely předpokládá, že národní sportovní agenturu bude řídit v plné kompetenci její předseda a tzv. k ruce mu budou dva místopředsedové, které bude sám jmenovat. Dle mého názoru to není úplně šťastné řešení v případě, že se jedná o nově vzniklý ústřední orgán státní správy s takto specifickou agendou, která nemá ve své kompetenci čistě výkon státní správy, a naopak proto by měl být alespoň v těch zásadních věcech řízen kolektivně. Navrhuji proto, aby tím vrcholným orgánem agentury nebyl předseda, ale nově předsednictvo - předsednictvo složené z předsedy a jeho dvou místopředsedů. Toto předsednictvo by schvalovalo ty nejzásadnější dokumenty pro sportovní politiku a prostřednictvím předsedy by je předkládalo vládě ke schválení. Týká se to návrhu strategie státní politiky ve sportu, akčního plánu k této strategii a návrhu pravidel činnosti, financování a vzájemné spolupráce resortních sportovních center. Zároveň jsou tyto tři dokumenty společně s návrhem rozpočtu, závěrečným účtem a návrhem organizační struktury agentury v pozměňovacím návrhu explicitně vyjmenovány a zakotveny jako povinnost předsedy předkládat tyto dokumenty ke schválení vládě a jejich nepředložení v případě sportovní strategie a akčního plánu může být důvodem pro jeho odvolání. Dále by předsednictvo mělo také schvalovat výroční zprávu agentury, statut národní rady pro sport jako svého poradního orgánu a memoranda či smlouvy o dlouhodobé spolupráci, případně dlouhodobé smlouvy, ke kterým se váže víceleté financování sportovních projektů. Předsednictvo by tedy bylo tím vrcholným orgánem agentury, v jehož gesci jsou ty opravdu strategické záležitosti sportovní politiky, ale zároveň by bylo ponecháno operativní řízení sportu v gesci předsedy.

Zadruhé je to upřesnění kompetencí, pravomocí a odpovědnosti předsedy agentury. V pozměňovacím návrhu je zcela jasně určeno, že předseda jedná jménem agentury navenek, stojí v jejím čele a řídí činnost předsednictva. V této funkci je také považován za služební orgán, který jmenuje a odvolává vláda, a to na návrh předsedy vlády. Jenom je přesně specifikováno, jakým způsobem se ujímá funkce a jaké náležitosti musí osoba, která se o tuto funkci uchází, splňovat. Co je v návrhu zásadní, je přesné vyjmenování, kdy vláda odvolá/vá předsedu, kdy ho může odvolat a kdy funkce předsedy agentury zaniká. Tady bych zdůraznil nový bod, který navazuje na zmiňovanou parlamentní kontrolu, a to stanovení povinnosti předsedy agentury předkládat vládě, Poslanecké sněmovně i Senátu výroční zprávu agentury, a pakliže toto neučiní a výroční zpráva je předsednictvem schválena, je to důvod pro jeho odvolání z funkce. V rámci ústředních orgánů státní správy to není nic neobvyklého a navazuje tak na dobrou praxi předkládání takových dokumentů. (Hluk v sále, hlavně v levé části sálu se houfují postávající a diskutující poslanci.)

Zatřetí, a to je velká změna, je to postavení místopředsedů agentury. Zatímco stávající znění předpokládá, že oba místopředsedové budou jmenováni předsedou, komplexní pozměňovací návrh stanovuje, aby jeden z místopředsedů agentury byl volen Sněmovnou a taktéž odvoláván Sněmovnou a druhý z místopředsedů byl jmenován vládou na návrh předsedy agentury. Do funkce místopředsedy agentury voleného Sněmovnou by pak Sněmovně mohli navrhovat předseda vlády i předseda agentury nebo skupina alespoň deseti poslanců. Stejné podmínky by pak platily i pro jeho případné odvolání, pokud pro to existují přesně stanovené důvody. (Řečník se pro hluk odmlčel.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane poslanče, máte pravdu. Je tady příliš velký hluk na to, abyste mohl pokračovat. Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby umožnili další vystoupení pana poslance Jandy, kterému opět dávám slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Stejně jako v případě předsedy agentury se proto specifikují podmínky a kritéria pro jmenování a také jasně stanovují postupy v případě, pro které mohou být místopředsedové ze svých funkcí odvoláni. Takto navržený způsob jmenování, odvolání členů předsednictva dle mého názoru umožní dostatečnou kontrolu činnosti agentury ze strany vlády a Poslanecké sněmovny, ale zároveň také zajistí potřebnou míru nezávislosti agentury, protože místopředsedové mohou být odvoláni jen z přesně daných důvodů, jako je například pravomocné odsouzení za trestný čin nebo neslučitelnost funkcí s řízením sportovní organizace. Pro některé poslance by mohlo být velmi diskutabilní, že jsou přesně vymezeny důvody pro odvolání orgánů agentury. Já si naopak myslím, že nezávislost agentury to naopak posiluje, protože předseda a místopředsedové agentury mohou být odvoláni jen z taxativně stanovených zákonných důvodů. Nově je také návrhem stanoveno, že předsedu agentury v době jeho nepřítomnosti zastupují jeho místopředsedové v plném rozsahu, avšak v pořadí stanoveném předsedou agentury. V době, kdy není funkce předsedy agentury obsazena, by pak předsedu agentury v plném rozsahu zastupoval ten místopředseda, který je volen Poslaneckou sněmovnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP