(17.50 hodin)
(pokračuje Bartoň)

Můj předposlední pozměňovací návrh 2107 se týká - já bych tomu nerad říkal taky opět komplexní pozměňovací návrh, ale je to razantnější pozměňovací návrh. Ono těch komplexních pozměňovacích návrhů, jak jsem koukal, v systému jsou hned tři nahrány. Tak tady to je razantnější. A to je, že po těch debatách, co jsme měli na výboru, stále nejsem přesvědčen o tom, že by agentura měla být ústředním orgánem státní správy. Tím se právě vyjme z dohledu ministerstva, z možného veřejného dohledu. Dávám tedy pozměňovací návrh, kterým by se tato agentura, pokud vznikne, opět vrátila pod Ministerstvo školství. A obdobně jako je třeba Národní ústav vzdělávání, který je pod Ministerstvem školství, a ministr je za něj odpovědný, je za něj odpovědný i vůči nám, by tak byl ministr odpovědný opět i za nově vzniklou agenturu sportu.

A poslední pozměňovací návrh pod číslem 2108 bude velice zajímavý z mediálního hlediska - už jsem viděl, že jsou další dva obdobné návrhy v systému - a to je sídlo agentury. Zde navrhuji, aby sídlo agentury nebylo v Praze. Není nutnost míti agenturu se sídlem v Praze. Vzhledem k tomu, že jádrem této agentury bude digitální rejstřík, budou podávány žádosti elektronicky, tato agentura může být de facto kdekoliv po republice. Proto jsem podal pozměňovací návrh, aby se agentura, její sídlo, přesunula do Bruntálu. A musím říci, abych všechny informoval, osobně nemám vůbec žádný zájem na Bruntálu, ani jsem tam nikdy nebyl. Vzal jsem statisticky nejchudší okres České republiky. A pokud zřizujeme novou agenturu, nové pracoviště, které může být kdekoliv, proč nepodpořit nejchudší okres České republiky místo Prahy?

Děkuji za pozornost. Čísla načtu v podrobné rozpravě. (Potlesk z řad poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě vás seznámím s omluvami. Pan poslanec Vojtěch Munzar od 18.20 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík v době od 17.30 do 19 hodin se dnes omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny.

Pan zpravodaj s přednostním právem v rozpravě. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Využívám svého přednostního práva, protože jsme tyto záležitosti projednávali už na mnoha grémiích a podle tabulky, kterou tady mám od kolegy, jsme se vlastně ke všem těm záležitostem, které zde zazněly, už vyjadřovali. Proto bych chtěl postupně říci, jakým způsobem probíhalo projednávání v jednotlivých bodech, o kterých tady mluvil kolega Bartoň. A také abychom se na to podívali zároveň i z té druhé strany.

To znamená, když budeme mluvit o doplnění působnosti agentury a definice transparentní sportovní organizace ve dvou rovinách, v té jedné, které se týkalo, té nejmenší, tak tam jsme zvažovali, jestli skutečně ten návrh, který je, neohrozí některé malé organizace, aby je odradil od toho, že budou podávat svoje žádosti o dotace. A většina lidí dospěla k tomu, že ano. Proto jsme tento návrh nepřijali.

Co se týká definice transparentní sportovní organizace. Ona ta transparentnost je uvedena i v tom komplexním návrhu a ten komplexní návrh je dostatečný a také tak usoudila většina při projednávání. Požadavky žadatele o... teď se dívám dále.

Je tady velmi důležitá věc a to je rejstřík. O tom jsme mluvili, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, která vůbec existuje. A tam se hledala cesta, jakým způsobem ten rejstřík bude zpracováván. A tady bych velmi zdůraznil, že o rejstříku se jedná v téhle republice od roku 1995 a že každá cesta k vylepšení toho, jak má vypadat ten rejstřík, je cestou správným směrem. Nicméně bude tady ještě přednesen jiný pozměňovací návrh a bude důležité posoudit, kde je ten rejstřík lépe zpracován. Já se domnívám, že tady bude ještě jiný pozměňovací návrh, který bude lepší než ten, který navrhl zde kolega Bartoň. Ale zdůrazňuji, že rejstřík je skutečně velmi důležitá záležitost. Jenom je tam třeba brát ohled i na různé utajené informace a na to, co tam můžeme a co tam nemůžeme dát. Tam se k tomu vyjadřovali odborníci z hlediska právního. A znovu říkám, že tady budeme muset u rejstříku zcela určitě vybrat to nejlepší řešení.

Když budeme mluvit o dotaci, že bychom tam měli přímo napsáno, že dotační programy budou všechny upřednostněny takovým způsobem, aby tam byla podpora přímo konečným příjemcům, tak tady z té debaty vyplynulo, že jsou také věci, kterými se musí zabývat větší celky. A to, že musí být tedy vypsány dotační programy jak pro ty konečné příjemce, tak pro ty, kteří to zprostředkují v případě například svazů, sokolských žup, a podobně. To znamená, že my jsme se tímto skutečně zabývali a jenom jsme přemýšleli o tom, jestli je tohle lepší řešení, říct, že všechno půjde přes konečné příjemce, nebo jestli někde dáme také přednost tomu, že se budou moci finanční prostředky dávat dohromady takovým způsobem, aby třeba ta župa nebo ten svaz mohly tyto prostředky využít na nějaké větší akce.

K dalšímu, co zaznělo. Je tady otázka toho, jestli může být poslanec nebo senátor představitelem agentury. A já to řeknu rovnou. Já tam v tom nevidím problém, a to z jednoho důvodu. Že tady ve skutečnosti máme ministry, kteří jsou poslanci nebo senátory, a já se domnívám, a tady jsem přesvědčen, že si to myslela většina těch, se kterými jsme to projednávali, že tahle pozice je podobná jako pozice ministra, a tedy nikoliv jako pozice, která by měla být vyloučena z možnosti, že by to bylo například tedy ve střetu zájmů. To znamená, znovu říkám, že jsme se tam dokonce bavili o ministrech, kde jsme mluvili o klouzavém mandátu. Ale to patří do jiného druhu zákona. To znamená, že proto chci tady znovu otevřít tuto diskuzi. Jenom tady otvírám tyto věci, o kterých jsme mluvili, z toho důvodu, aby tady mohla zaznít znovu a nahlas vždycky ta kontroverzní část.

Uvedu to i v té další záležitosti. Jestli má mít ten dotyčný člověk pět let praxe obecně, to znamená, jestli ho skutečně bereme jenom jako manažera, nebo jestli ho bereme, že musí mít praxi zároveň propojenou i s tím sportovním prostředím. Dospěli jsme k tomu, nebo většina při tom projednávání dala přednost tomu, aby to byla praxe ve sportovním prostředí. Proto ta stanoviska z komisí takto zazněla. Ale znovu říkám, pro mě jako pro zpravodaje je důležité, aby tady zaznělo, že na jedné straně je zde tato záležitost, to znamená, řekneme ano, musí mít vazbu na sportovní prostředí, ta druhá je, že nemusí mít vazbu na sportovní prostředí. Tak jenom většinově se rozhodlo obráceně. Kolega má plné právo prostřednictvím předsedajícího, má plné právo předložit ten pozměňovací návrh znovu, i když při projednáváních neprošel.

Když budeme mluvit o poradním orgánu. Tady bych zašel i do minulé historie. Já považuji z hlediska sportovního prostředí za důležité, aby tam ten poradní orgán byl, aby to nebylo jenom na dobrovůli toho předsedy agentury nebo kohokoliv jiného. Aby to bylo dáno v tomto zákonu. Protože tady už máme tradici, že tady bylo nějaké všesportovní kolegium, které kdysi spolupracovalo s Ministerstvem školství, a toto všesportovní kolegium bylo také nadefinováno a existovalo do té doby, než zanikla Sazka. A já to tady cítím, že my při tomto zákonu musíme také trošku reflektovat, a to se týká více těch pozměňovacích návrhů, to sportovní prostředí, které vnímá jak tu záležitost, že v čele agentury bude někdo, kdo má praxi ve sportu, tak že bude i v té další věci poradní orgán ze sportovního prostředí. To znamená, abychom tady reflektovali to, že sportovní prostředí chce dát nějakým způsobem najevo, že se na té věci a na té záležitosti chce podílet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP