(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. Tak to bylo v řádné rozpravě. Nyní také pořád v rozpravě pan kolega Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím také krátkou reakci ani ne tak na stanovisko pana předsedy SPD Tomia Okamury, spíš obecně. Chci říct, že tady není ambice zasahovat do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj a paní ministryně v novele stavebního zákona. Ne. Tady je ambice přesně to, co říká pan zpravodaj: zjednodušit administrativu z hlediska kompetentnosti udržitelnosti vody v přírodě, což je jednoznačně záležitost Ministerstva zemědělství. A v tomto ohledu nám společně všem připadá, že tento návrh má hlavu a patu, zjednodušeně řečeno. Takže ještě jednou prosím, tak jako pan kolega zpravodaj, o vaši podporu, kolegyně a kolegové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Birkemu. Nyní ještě v rozpravě pan poslanec Kováčik. Stále jsme v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, poměrně dlouhou dobu se tady všichni přesvědčujeme, a čím dál tím silněji, o tom, že je třeba udělat významné kroky pro udržení vody v krajině. Že je třeba udělat všechno pro to, aby se naše vlast nestala posléze od polopouště pouští, abychom udrželi život v krajině, nejen ten zemědělský život, ale i veškerý život, biodiverzitu a tak podobně.

Postavit přehradu je ušlechtilá věc. Zadržíme vodu pro různé potřeby a účely, mimo jiné tedy i pro její použití v krajině jako krajinotvorného prvku. Ale od úmyslu k realizaci jsou to desítky let. Zatímco postavit v zemědělské krajině takovýto malý rybníček, nebo případně obnovit ten, který tam kdysi dlouhá léta, desetiletí, možná staletí, byl a pak vymizel, to trvá podstatně kratší dobu a je účinnějším opatřením pro zadržení vody v krajině. Tady máme první krok - a s tímto návrhem jsme my předkladatelé přišli - první krok pro to, aby od slov, tedy z huby, ta revolučnost ráčila přejít do rukou a měli jsme šanci taky tu vodu v krajině skutečně zadržovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zatím nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slovo. Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat o návrzích - nikoliv na vrácení nebo na zamítnutí, protože nepadly v rozpravě. Pan zpravodaj mě kontroluje, že je tomu tak. Tedy už se budeme zabývat návrhy na přikázání k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako o výboru garančním.

Zahájil jsem hlasování číslo 177. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 177. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor k přikázání? Ano, kolegyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Jelikož tento návrh se dotýká i zákona o ochraně přírody a krajiny, tak navrhuji i výbor pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Hlásí se pan kolega Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Tak v tom případě samozřejmě navrhuji, aby byl dalším výborem na projednání výbor zemědělský.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Ještě někdo další výbor? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat v hlasování číslo 178, které jsem zahájil, o přikázání výboru pro životní prostředí.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 178. Z přítomných 176, pro 98, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je přikázat výboru zemědělskému.

Rozhodneme v hlasování 179, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zemědělský výbor. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 179. Z přítomných 175, pro 138, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že dále byl tento tisk přikázán výboru pro životní prostředí a výboru zemědělskému.

V rozpravě nepadl žádný návrh na zkrácení, nebo prodloužení lhůty k projednání, a proto je lhůta k projednání ve výborech 60 dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 97.

Ještě než budeme pokračovat, konstatuji omluvu paní poslankyně Jany Krutákové z rodinných důvodů ve dnech 12. a 13. 2. na celé jednací dny.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

172.
Návrh na volbu náhradníka Správní rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Žádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jsem přítomen a připraven. Dobré odpoledne, dobrý podvečer, kolegyně a kolegové a vážení členové vlády. Dnes před vás předstupuji netradičně, nestandardně v úterý v podvečer s volebním bodem, ale vycházím z politické dohody grémia Poslanecké sněmovny, kde na žádost poslaneckého klubu Pirátů byl zařazen tento bod.

Je to jednoduché a velmi krátké hlasování. Jak bylo uvedeno panem předsedajícím, jedná se o návrh na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jak jistě víte, Správní i Dozorčí rada VZP je spjata s funkčním obdobím Poslanecké sněmovny. Naplňovali jsme ji tedy v souladu se zákonem před rokem po posledních volbách a jednotlivé kluby v rámci svých politických výsledků mají tedy nárok na kvora v těchto orgánech.

V tomto případě se tedy nejedná o člena, ale pouze o náhradníka z toho důvodu, že dne 10. ledna 2019 písemně rezignoval na tuto pozici pan prof. MUDr. Petr Arenberger, který by měl střet zájmů, protože působí i v jiných orgánech. A je to tedy člověk, nominant, který byl na pozici náhradníka zvoleného právě za poslanecký klub Pirátů. Na základě žádosti kolegů jsme na volební komisi vyhlásili lhůtu, kde byl klubem Pirátů navržen nový nominant v rámci toho kvora, které náleží tomu klubu.

Rychle ocituji usnesení volební komise z 15. schůze ze dne 23. ledna. Je to usnesení číslo 104, pro stenozáznam, kde volební komise konstatuje, že přijala a seznámila se s návrhem poslaneckého klubu Piráti na volbu jednoho náhradníka. Je to pan Pavel Východský. Tak jak je tato volba vždy prováděna, tedy volbou veřejnou pomocí hlasovacího zařízení, tak toto navrhuje ve svém usnesení i volební komise. A za třetí konstatuje, že zvolenému členu započne jeho funkční období dnem volby.

Ještě jednou tedy zopakuji, volební komise v tomto případě navrhuje volbu veřejnou en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

A nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo volební komise. Otevírám rozpravu. Vidím pana poslance Martínka, který se hlásí do rozpravy. Ještě vám neudělím slovo a požádám sněmovnu o klid! Protože jsem přesvědčen o tom, že každé vystoupení ve sněmovně má mít určitý důstojný charakter. Prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP