(17.30 hodin)

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, já bych chtěl reagovat na okolnosti, které provázejí předložení tohoto zákona. V minulých týdnech byl Nejvyšším kontrolním úřadem zveřejněn závěr z kontroly, která proběhla na Ministerstvu životního prostředí, a NKÚ konstatoval, že tam bylo vynaloženo více než 10 miliard korun na zlepšení kvality ovzduší, a ve své zprávě NKÚ píše, že kvalita ovzduší se za kontrolované období 2015 až 2018 nezlepšila. Což se dá také interpretovat tak, že ty peníze byly vynaloženy neoprávněně. Kdyby se to stalo starostovi a ta částka byla tisíckrát menší, tak bude vyšetřovaný policií a bude možná za to i souzen.

Pan premiér Babiš, na něhož jsem se obrátil s interpelací, hodnotí práci NKÚ tak, že se dopouští několika dezinterpretací a mylných závěrů, že nesprávným způsobem zachází s určitými fakty, že jeho výsledky jsou značně zavádějící. Významně kritizuje NKÚ, pokud se jeho závěr týká premiérova oblíbence ministra Brabce, a zároveň chce poslat tento podle něj chybující a nedůvěryhodný úřad na nevinné starosty měst, obcí s rozšířenou působností a na kraje.

Já si myslím, že to je nepředložený návrh, že obce jsou kontrolovány dost a dost, a připojím se k těm, kdo budou hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je do rozpravy přihlášen písemně pan poslanec Rais. Z místa se přihlásili páni poslanci Baxa a Kupka, v tomto pořadí. Pan poslanec Rais má slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já bych se z celé té množiny tisků chtěl věnovat sněmovnímu tisku 360 a tam jedné záležitosti. Předesílám, domnívám se, že by bylo dobré přikázat tento tisk k projednání školskému výboru, a to z toho důvodu, že si myslím, že ten návrh zákona mezi nově plně kontrolované subjekty ze strany NKÚ podřazuje veřejné vysoké školy.

Domnívám se, že veřejné vysoké školy by neměly být plně kontrolovány z mnoha důvodů. Jeden z nich je, že samozřejmě jsou kontrolovány prostřednictvím Ministerstva školství, druhý důvod je ten, že pokud jde o státní dotační peníze, tak NKÚ kontroluje dodavatele financí a má právo říct tomu příjemci, čili té škole stejně. Dalším důvodem je to, že veřejné vysoké školy nejsou organizační složky státu, nehospodaří s majetkem, který by pocházel výlučně ze zdrojů České republiky, protože samozřejmě dost významná část jsou prostředky ze zahraničních výzkumných grantů a fondů. Nelze také opomenout ten fakt, že existují už v podstatě třicet let vlastní orgány vysokých škol, které jsou správní rady a které fungují relativně klidně, pořádně a plní základní funkce, které byly tím zákonem jim dány. Dále bych se mohl zmínit o účetnictví, které podléhá auditu a podobně.

Myslím si, že v každém případě stojí za to prodiskutovat tento problém na školském výboru, a asi bychom měli dát nějaký návrh, který by upravil pozici vysokých škol v tomto zákoně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní budou následovat faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Klaus. Pak budeme pokračovat v těch, co jsou přihlášeni do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych, milé kolegyně a milí kolegové, chtěla podpořit to, co tady bylo řečeno, a doplnit o konstatování, že skutečně vysoké veřejné školy jsou entita sui generis, kde kromě jiného získávají i prostředky ze zdrojů, které jsou například z evropských grantů, ze své vlastní činnosti a využívají je zase k vědě, výzkumu, vzdělávání. Takže si myslím, že není možné je podřídit stejnému režimu jako jiné instituce, právnické osoby, které hospodaří se státními finančními prostředky.

Současně by tím vznikla, já si myslím, že to je třeba také zvážit, jistá disproporce. Soukromé vysoké školy samozřejmě si musí prostředky ke své výukové i vědeckovýzkumné činnosti většinou, drtivou většinou vydělat docela tvrdě prostřednictvím vybírání studijních poplatků, ale nicméně ve svém výsledku jsou osvobozeny od této kontroly. A veřejné vysoké školy, které mají veřejné prostředky, by nyní bez jakýchkoliv dalších výjimek podléhaly kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Myslím si, že to není správné řešení. Já sama to optimální řešení ještě nemám, ale rozhodně tak, jak se to navrhuje, si myslím, že to řešení by nebylo spravedlivé vůči vysokým veřejným školám a hlavně by popíralo jejich zvláštní charakter jako akademických institucí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych reagoval ještě jednou na pana poslance Raise. Já mám všechny poslance velice rád, ale obzvláště rád mám poslance školského výboru samozřejmě, takže já nebudu torpédovat, že bychom projednali to, co jste navrhoval u nás ve školském výboru. Na druhou stranu mně to trošku hlava nebere. My chceme kontrolovat posledního starostu v nějaké vesničce, který má také nějaká vlastní nezávislá zastupitelstva a všechno, a nějakou obrovskou vysokou školu kontrolovat nebudeme jenom proto, že jsme z prostředí třeba škol? Takže já budu chtít, aby se z toho vyňala gymnázia. Já to tady často slýchám. Ten zákon je úplně blbej, ale já jsem rybář, tak aspoň rybáře z toho vynechte.

Takhle postupovat podle mě není zdravé. Zrušme ten zákon celý, buď kontrolujme všechno, anebo nekontrolujme nic. Ale vyndavat z toho zrovna nějakým argumentem vysoké školy a nikoliv malé obce. Na první dobrou to má logiku, ale pobavíme se o tom na školském výboru a nějak to dopadne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Rais s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Já zareaguji na kolegu Klause. V podstatě jsem říkal, že vysoké školy jsou pravidelně, minimálně jednou dvakrát ročně, každá škola je v podstatě kontrolovaná NKÚ prostřednictvím jednak Ministerstva školství, pokud tam dělá kontrolu NKÚ, a poté také i cestou přes dotace, které jdou od dodavatele k příjemci, kterým je vysoká škola. Čili ty kontroly tam procházejí. A jde mi o to, abychom v podstatě nežili jenom kontrolami, protože sám to vidím na rektorátu, kdy výrazná část kapacit je věnována tomuto. A myslím si, že další věc je určení NKÚ. Podle mne je určen k tomu, aby kontroloval dotační peníze, a ne peníze třeba ze zahraničí, nebo které byly více méně vydělány vlastní činností.

Takže já si myslím, že skutečně vítám to, že o tom budeme diskutovat na školském výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Protože samozřejmě písemné přihlášky do rozpravy mají přednost, tak bude jiné pořadí. V rozpravě vystoupí pan poslanec Adamec, paní poslankyně Valachová a pak páni poslanci Baxa, Kupka. Jenomže mezitím se přihlásila paní poslankyně Kovářová k faktické poznámce a ta má ještě přednost před přihlášením do rozpravy. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP