(17.20 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, navrhuji ještě zařadit pod zemědělský výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, návrh na zemědělský výbor. Paní poslankyně Balcarová vystoupí také s návrhem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Já mám návrh, aby tato novela byla předložena nebo byla projednána ve výboru pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je zde ještě nějaký další návrh? Není. Takže nyní rozhodneme, zda přikážeme tento návrh výborům, tak jak bylo navrženo. Slyším požadavek na odhlášení. Odhlásil jsem vás. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Chvilku čeká.)

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že se tímto návrhem bude zabývat zemědělský výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 182, přihlášeno 149 poslanců, pro 122, proti 16. Návrh byl přijat. Přikázali jsme tento návrh zemědělskému výboru.

 

Dále zde zazněl návrh na přikázání výboru pro životní prostředí. O tom budeme hlasovat nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 183, přihlášeno 151 poslanců, pro 48, proti 42. Návrh nebyl přijat. Znamená to, že tímto návrhem se bude zabývat jako garanční výbor ústavněprávní výbor a dále výbor zemědělský.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. (Z pléna se ozývají hlasy: Prodloužení lhůty.) Aha, omlouvám se. Prosím, připomeňte, o čem budeme hlasovat. Já jsem to neměl v poznámkách.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám, pane místopředsedo. Já jsem navrhoval v rozpravě prodloužení lhůty na projednání ve výborech o dvacet dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji za upozornění. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, abychom prodloužili lhůtu o dvacet dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno 152 poslanců, pro 146, proti 1. Návrh byl přijat. Lhůta byla prodloužena o dvacet dní.

 

Děkuji paní navrhovatelce, paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

Z dnešního jednání se v době od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Marian Jurečka.

 


Sloučená rozprava k bodům 43, 44 a 45
/sněmovní tisky 360, 229 a 230/

Nyní se budeme zabývat body 43, 44 a 45. Jedná se o Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 360, dále Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, sněmovní tisk 229, a Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, sněmovní tisk 230. Ve všech případech jsme v prvém čtení.

Těmito sněmovními tisky jsme se zabývali 30. ledna a přerušili jsme sloučenou obecnou rozpravu. U stolku zpravodajů je pan poslanec Roman Kubíček, který je zpravodajem všech tří sněmovních tisků, a je tam zástupce navrhovatele v případě sněmovního tisku 360, což je ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Nyní budeme pokračovat v přerušené sloučené rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Pávek. A pan poslanec Pávek tady není, ale paní poslankyně se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme vyslechnout paní poslankyni.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych jen stručně komentovala oba návrhy, které se týkají změny kompetencí NKÚ. (Poslanci stále hlučí.)

Jak jsme zaznamenali, tak poslanecký návrh se vztahuje mimo jiné na kraje a statutární města, zatímco vládní návrh rozšiřuje kontroly i na obce s rozšířenou působností. Ze zprávy jsme se dozvěděli, že Legislativní rada vlády nedoporučila tento návrh ke schválení s tím, že měla určité pochybnosti o vhodnosti zařazení právě těch kompetencí, které vláda navrhuje. I přes veškeré tedy nedoporučení Legislativní radou vlády vláda nakonec návrh schválila. Lze konstatovat, že od roku 2001 je to již osmý pokus o zařazení kontroly hospodaření obcí, měst a krajů. A v roce 2016 Senát zamítl poslední návrh této novely zákona a zároveň doporučil, aby byl předložen nový návrh, s tím ovšem, že dojde zároveň k předložení legislativního návrhu o odstranění duplicit kontrol.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní poslankyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, vytvořme atmosféru, ve které se navzájem slyšíme. Já už přestávám slyšet, co říká paní poslankyně Kovářová. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou tedy zopakuji, že v roce 2016 poslední návrh zamítl Senát a doporučil vládě, aby byl předložen návrh nový, ovšem současně s tím, aby byl předložen legislativní návrh o odstranění duplicit kontrol právě na obcích, městech i krajích. To se bohužel nestalo, i když vláda měla k dispozici podrobnou analýzu vícečetných kontrol územně samosprávných celků.

Proto jsme přesvědčeni o tom, že vláda by současně měla předložit takový legislativní návrh, který by zmírnil nebo snížil počet kontrol, odstranil právě ty duplicity. Případně někdy ty kontroly i na jednom projektu jsou trojnásobné, což velmi zatěžuje samozřejmě chod obcí a jejich úřadů. To je první prosba a první námitka, která je ze strany Starostů a nezávislých.

A druhá. A je to po konzultaci, myslím, že i se Svazem měst a obcí a se Sdružením místních samospráv. Obě tato sdružení, resp. svaz, odmítají rozšíření kontrol na obce s rozšířenou působností. Čili domnívám se, že by bylo dobré, aby došlo k určitému sladění právě toho, co řekla Legislativní rada vlády, co doporučil Senát a co také zaznívá z obcí a měst. Je jasné, že počet kontrol je mimořádně výrazný a že by určitě mělo dojít k odstranění těch duplicit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP