(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hezký večer. Já se jenom rychle zorientuji. Jak tak koukám, nemáme ani žádnou... Aha, tak ještě jedna faktická mi tady naskočila. Už jsem chtěl ukončovat rozpravu, ale ještě to tedy neudělám. Pan poslanec Ivan Adamec. Máte dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, teď to tady padlo úplně jasně. Já si myslím, že většina z nás tady a hlavně ti, co to předkládají, netuší, co ten NKÚ bude na těch obcích a krajích dělat. A to je ten problém, proč tady vystupujeme s pochybnostmi, proč se nám do toho nechce. Po těch zkušenostech, které s kontrolním úřadem každý z nás má nějaké, to prostě vnímáme tak, že to, co je tady předloženo, abychom tady schvalovali, je naprosto nedostatečné, protože opravdu z toho nevyplývá, jak se vyčlení samosprávná činnost z těch kontrol NKÚ. Já si myslím, že to ani nejde udělat zákonem, protože to bychom museli Ústavu výrazně změnit a pozici NKÚ jako takového. A to podle mě v těchto návrzích vůbec není. Takže nikdo tu netuší, jak ty kontroly budou probíhat. Ale my všichni, co máme zkušenost s NKÚ, a teď to nemyslím nijak ve zlém, je to prostě státní kontrolní úřad, který kontroluje to, co vždycky měl umět, státní peníze, a teď mu dáme moc nad samosprávami. A to já vidím jako velmi špatný počin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní už nevidím další přihlášku. Další. Tak pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abychom si připomněli, co vlastně NKÚ dělá, jak na to vláda reaguje, tak myslím zpráva z minulého týdne, kdy NKÚ kritizoval postup Finanční správy. (Nesrozumitelné) dostatečnou analýzu, přesto po daňových poplatnících vyžadují nové a dodatečné údaje. Podle mě to je vážná zpráva. Jaká byla reakce vlády, Ministerstva financí a Finanční správy? Je to úplná blbost, nic z toho není pravda. Tak k čemu máme ty nálezy, když ti, kteří dneska říkají rozšířit pravomoci, nejsou ochotni akceptovat kontrolní nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu? Škoda, že tady není paní ministryně financí, která by se k tomu určitě mohla vyjádřit. Ta to taky komentovala veřejně. Tak k čemu?

A ještě k té komunální úrovni. Je tady mnoho kolegyň a kolegů, kteří mají tu zkušenost. A velmi se obávám toho, že součástí politického souboje se stanou zprávy NKÚ. 6 250 obcí. Jak často může přijít kontrola někam? Jak může být efektivní?

A klasický případ efektivního využití peněz, úplně jednoduchý pro paní poslankyni Valachovou. Velmi často se pronajímají tělocvičny ve školách z rozhodnutí zřizovatele za symbolické ceny, které nepokrývají ani náklady, které se utratí, že se tam svítí a topí v té tělocvičně. Zastupitelstvo daného města se rozhodlo, že to podpoří, protože chce podpořit zdravý životní styl svých dětí ve své obci. A je to ekonomické? No není to ekonomické. Je to správné? Je, pokud to rozhodne zastupitelstvo. Co tam bude NKÚ zkoumat? Jak bude zkoumat účelnost, efektivitu a hospodárnost tohoto výsostně politického rozhodnutí konkrétního zastupitelstva? To, že NKÚ má zkoumat státní peníze, které přijdou do obce, to už platí dneska. Na to nepotřebujeme žádnou novelu. A to je správně. Protože pokud přijde nějaká dotace od státu, klidně ať NKÚ zkoumá, zda byla využita v souladu s poskytnutým účelem. Ale jinak to nemá žádný smysl. (Předsedající: Čas!)

To není možné, že byly dvě minuty, pane předsedající. Myslím, že vůbec neběžely. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No tak jsem to nezmáčknul. Tak dobře, tak beru to jako vtípek. Dobře. Ale jestli máte žádost, abychom překontrolovali časomíru... (Ne.) Dobře.

Tak já tady nemám už další přihlášku, takže jestli tedy mohu, tak končím sloučenou obecnou rozpravu.

Nyní se tedy táži na závěrečná slova. Zeptám se, zda má zájem o závěrečné slovo pan poslanec Kubíček, pan ministr Kněžínek nebo pan poslanec Černohorský. Všichni. Tak asi vyzvu v nějakém pořadí. Samozřejmě bod po bodu. Jako poslední by měl jít pan poslanec Černohorský, ale u toho prvního bodu buď pan poslanec Kubíček, nebo pan ministr Kněžínek. Tak pane ministře, prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Jen velmi opravdu krátce zareaguji na některé věci, které tady zazněly. Mám pocit, že ten návrh zůstal v některých bodech nepochopen a možná i nepřečten, protože řada připomínek, které tady zaznívaly, ve skutečnosti jsou buďto vysvětleny v důvodové zprávě, anebo jsou promítnuty přímo do normativního textu.

Takže otázka toho, kolik zavedení kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu bude stát veřejné rozpočty, tak na to odpovídá důvodová zpráva a v podstatě říká, že státní rozpočet nic. A pokud jde o ostatní veřejné rozpočty, tak v zásadě taktéž nic.

Jenom pro vaši představu, v letech 2015, 2016 a 2017 proběhlo dohromady 21 kontrol na obcích, resp. bylo kontrolováno 21 obcí. Padla tady otázka, jestli máme statistiku, kolik bylo trestních oznámení. Máme. Nula. Žádné trestní oznámení v tomto období ze strany NKÚ nebylo podáno. Je pravda, že ve čtrnácti procentech, konkrétně v šesti (?), byla věc předána finančnímu úřadu, aby se jí případně dále zabýval z hlediska možného porušení rozpočtové kázně.

Také tady zazněly výhrady, které se týkají kontroly hospodárnosti nakládání s majetkem obcí a krajů. Je pravda, že ustanovení § 4 odst. 1, které tady bylo několikrát citováno, skutečně říká, že má být kontrolována i hospodárnost. Nicméně ono je dobré ty návrhy číst i ve světle toho, co se navrhuje. Protože ten návrh výslovně doplňuje speciální pravidlo do § 4 odst. 2, kde se říká, že v případě mimo jiné obcí a krajů se kontroluje pouze soulad hospodaření s právními předpisy. Když to budeme číst v kontextu nedávno novelizovaného § 38 odst. 1 zákona o obcích, tak se dozvíme, že v rozporu s principem hospodárnosti, a tím pádem ani nelegální, není takové nakládání, které sleduje důležitý zájem obce a je řádně odůvodněno. To znamená, ta obava z toho, že bude kontrolována hospodárnost a vůbec to, kam obec měla, nebo kam kraj měl investovat své prostředky, je prostě lichá a neodpovídá textu toho návrhu, pokud ho navíc budeme číst v kontextu ostatních souvisejících právních předpisů.

Zároveň tady zaznělo, že bude kontrolováno 6 250 obcí plus minus. Ani v jednom z těch zde předložených návrhů něco takového není. Bavíme se v případě toho vládního o zhruba 200 obcí, v případě toho pirátského o ještě výrazně menším počtu. Tím pádem se logicky bavíme o větších, o těch největších obcích, zpravidla tedy městech v České republice.

Pokud jde o jiné kontroly, tak tady bych jenom chtěl říct, že se velmi těším, a moc prosím tedy o to, aby návrh byl propuštěn do výboru, moc se těším na tu debatu, kterou tam povedeme. A samozřejmě nebráním se tomu, aby se debata na výborech otevřela i na to, jak řešit ty duplicity kontrol, které vlastně nesouvisejí s činností Nejvyššího kontrolního úřadu. Ale chápu, že to je ten problém. Ani možná ne ta četnost kontrol, ale to, že ty závěry se někdy rozcházejí. Ale pevně věřím, že seriózní debatou dokážeme najít vhodné řešení.

To je z mé strany asi všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy asi pan poslanec Kubíček, protože jste zpravodajem u všech tří tisků, a u těch posledních dvou je pan poslanec Černohorský. Tak prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Se zájmem jsem si poslechl tuto rozpravu. Mám k tomu jenom několik poznámek.

Ta první je, že máme jedinečnou příležitost nějakým způsobem prověřit systém kontrol a auditů probíhajících na celém území České republiky a některým věcem zabránit. My jsme se dohodli, že k jednání o tomto zákonu, nebo o této změně zákona přizveme Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, zástupce Senátu, zástupce Poslanecké sněmovny a zástupce SMO ČR. Já jsem vykonával auditní činnost v soukromých firmách. A víme o tom, že auditor za výrok auditu vždycky ručil, a nebylo úplně normální, aby další auditor vlastně znova udělal tu firmu a udělal jiný výrok. Tomu asi rozumíme. A tohleto musí být tím cílem, že pokud certifikovaný auditní orgán, kontrolní orgán, provedl kontrolu, tak NKÚ by ani neměl kontrolovat jeho činnost, měl by ten závěr vzít naprosto za svůj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP