(18.40 hodin)
(pokračuje Kubíček)

Další věc, která je, a to souhlasím s tím, že není úplně jasně vyjasněna, je metodika provádění jednotlivých kontrol, ať to je z oblasti Ministerstva financí, finančních orgánů. Na to i upozorňují některé závěry NKÚ, že i jednotlivé závěry nevycházejí ze stejných podmínek, ze stejných dat a ze stejných požadavků jednotlivých auditních orgánů. To je pravda, ale tohle si právě myslím, že je teď úplně to správné místo, kde to otevřít, dát to na projednání do výborů. Já současně podporuji projednávání ve školském výboru, protože chápu nějakou obavu vysokých škol, a musí se vyspecifikovat tedy, co bude možné, co možné nebude. Nebude to asi jediný problém, ale pojďme si nastavit systém a pojďme se o tom systému bavit.

Já vás tímto žádám o propuštění do prvního čtení, nežádal jsem o žádné zkrácení termínů a zvu jednotlivé zástupce na diskuzi a budu i rád, pokud NKÚ připraví určitý panel, kde se budeme moci vyjádřit k tomu, jak chce kontroly provádět, a kde jednotliví zástupci samosprávy budou moci dát i své podněty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A jako poslední tedy pan poslanec Černohorský. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych tedy na závěr diskuze odpověděl na některé dotazy, které zde byly vzneseny, konkrétně třeba mým kolegou panem poslancem Baxou, který tady hovořil, nebo nám jako navrhovatelům tady vsunoval, že všechny samosprávy hospodaří špatně a že nad nimi neexistuje žádný dohled a že jsme něco takového měli říct. S tímto úplně nesouhlasím. Návrh na rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je jedním z prostředků, jak realizovat cíl, který sleduje ozdravení veřejných financí a dosažení vyrovnanosti veřejných rozpočtů, což jsou bezpochyby stěžejní a obecné atributy celospolečenského zájmu v současné době.

Činnost NKÚ, jak tady již bylo řečeno, nevyúsťuje ve zjednání nápravy zjištěných nedostatků, neboť se jedná o orgán bez exekutivních pravomocí. NKÚ je orgánem vyhledávacím, jehož úkolem je upozorňovat na existující problémy. Jeho činnost tak představuje významnou zpětnou vazbu, která slouží Parlamentu ČR, vládě, popř. dalším orgánům veřejné moci, včetně orgánů územních samosprávných celků a včetně občanů jako informační zdroj, zda jsou při hospodaření s veřejnými prostředky dodržovány zákony. Vyhodnocení jeho zjištění je tak významným podkladem pro případné přijetí opatření, ať už ze strany zákonodárného sboru, nebo exekutivních orgánů, směřujících ke zlepšení situace v dané oblasti. Signály NKÚ o negativních zjištěních na úseku hospodaření s veřejnými financemi jsou v současné době pro jejich ozdravení nanejvýš žádoucí.

Předkládaný návrh zákona tak reaguje na dosavadní průběh přijímání legislativních návrhů, který měl za cíl výše uvedené posílení působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu již v minulosti, ale nedošlo k jejich přijetí. V minulém volebním období byly projednávány dva zákony, kterými se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, a zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, který navrhovanou změnu Ústavy prováděl. Uvedené návrhy zákonů nakonec nebyly přijaty, jak již bylo zmíněno. Nově navrhovaná změna Ústavy je předkládána současně s návrhem zákona, kterým se tedy mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, a oba tyto návrhy zároveň reflektují průběh legislativního procesu a proběhlých diskuzí v rámci Parlamentu ČR nad výše uvedenými sněmovními tisky, jakož i připomínky Legislativní rady vlády.

Jedním z důvodů, které vedly již předchozí vládu k předložení návrhu zákona, byly informace z výročních zpráv Bezpečnostní informační služby. Ty informují o tom, že jsou klientelismem zasaženy jak kraje, velká města, obce, státní, krajské a městské obchodní společnosti. Ve firmách vlastněných státem dochází podle Bezpečnostní informační služby k systematickému obohacování díky úzkým vazbám mezi managementem a zástupci státu v dozorčích radách, které neplní svou kontrolní funkci.

Rád k tomu zmíním tedy i příklad z praxe, jak mě tady můj vážený kolega pan poslanec Baxa vyzval, který mi vložil do úst tedy, že nedůvěřuji voleným orgánům obcí, zastupitelstvům a radám. Nebude se tedy jednat o příklad z Prahy, jak asi všichni doufali, nýbrž o příklad z Moravskoslezského kraje. Kauza, která jednoznačně dokazuje nutnost politicky nezávislého kontrolního orgánu, je tzv. kauza Dědic. Jak si můžete dohledat, jedná se o případ, v němž trestná činnost spočívala v tom, že osoba stojící mimo oficiální struktury města na základě svého vlivu získaného prostřednictvím kontaktů s místními komunálními a krajskými politiky měla vliv na chod obchodních společností a příspěvkových organizací města - čímž bych také chtěl prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyni Vildumetzové Mračkové odůvodnit zařazení příspěvkových organizací do předmětného návrhu zákona.

Nelze říct, že všechny samosprávy hospodaří špatně, ale nelze však ani říct, že všechny samosprávy hospodaří hospodárně, efektivně a účelně. Dovolte mi tedy na závěr tyto pojmy blíže vysvětlit. Hospodárnost je minimalizace výdajů při respektování cíle vytyčeného radou či zastupitelstvem. Je to také minimalizace provozních nákladů v průběhu životního cyklu. Efektivita je taková činnost, kdy dochází k maximalizaci výstupů z daných zdrojů, nebo když dojde k dosažení daného výstupu s minimem zdrojů při zachování kvality výstupů. Jde tedy o návratnost nákladů, které samosprávy vynaložily. Účelnost znamená, že byly naplněny stanovené cíle a ty mají pak předpokládané dopady.

V minulosti docházelo tedy i ke kontrolám na vysokých školách. To je konkrétně reakce na pana poslance Váchu, pokud se nepletu, s tím, že v minulosti docházelo na několika vysokých školách ke kontrole operačního programu věda a výzkum pro inovace. Přímo na vysokých školách nebylo zjištěno žádné významné pochybení, pouze nějaké drobné administrativní věci, ale bylo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vytknuto, že velmi častými změnami v dokumentaci programu ztěžovalo příjemcům orientaci v pravidlech čerpání dotací, zvyšovalo tak administrativní zátěž pro příjemce prostředků i pro samotné úředníky ministerstva. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy například do srpna 2014 vydalo 7 verzí příručky pro žadatele, 15 verzí pravidel pro výběr dodavatelů a 38 metodických pokynů. Na základě této zpětné vazby Nejvyššího kontrolního úřadu došlo na ministerstvu k nastavení nápravných opatření, která přenesla tyto poznatky zpět do operačního programu výzkum, vývoj a inovace. To znamená, že Nejvyšší kontrolní úřad má právě kontrolovat a zpětně doporučovat i nějaká budoucí opatření, která mají zajistit to, aby byly budoucí programy efektivní a aby se třeba zamezovalo zbytečné byrokracii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže to byla závěrečná slova. Nyní tedy otevřeme jednotlivé body zpátky, a tedy přistoupíme k bodu

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

A máme tady návrh na zamítnutí. (Hlásí se posl. Kubíček.) Pardon? Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, já si dovolím jménem poslaneckého klubu ANO požádat o tříminutovou přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Vyhlašuji přestávku na tři minuty a sejdeme se v 18.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP