(11.30 hodin)
(pokračuje Holík)

Vzhledem k tomu, že mi jde o zdraví obyvatel, o zdraví našich rostlin, o zdraví našich živočichů, tak jsem všemi deseti pro, abychom tuto Stockholmskou úmluvu přijali. A jestli dovolíte, já bych si dovolil načíst usnesení, i když mezi prvním a druhým čtením už opět uběhl asi rok.

Usnesení zahraničního výboru ze dne 25. dubna 2018. Zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017. (Poslanec se odmlčel a vyčkává, až se zmenší hluk v jednacím sále.)

Já jsem se malinko zamlčel, že by mi třeba kolegové dali trošičku prostor, abych mohl pokračovat dál. Já doufám, že už se uklidní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Pan poslanec nás seznamuje s usnesením výboru. Tak ať to všichni slyšíme. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Děkuji. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. A za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Já jenom vzhledem k určitým nejasnostem vám přečtu znovu to usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017." O tomto budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 123: přihlášeno 141 poslanců, pro 120, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

 

92.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody
mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993
v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 198/ - druhé čtení

Paní ministryně Alena Schillerová nás s tímto návrhem seznámí. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předkládám návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi těmito zeměmi o podpoře a vzájemné ochraně investic, která se podepsala 16. července 1993 v Budapešti a byla sjednána formou výměny nót. Je předkládána v souladu s usneseními vlády číslo 853 ze dne 9. července 2008 a číslo 1529 ze dne 1. prosince 2008. Vláda České republiky těmito usneseními schválila způsob a postup při ukončování platnosti některých dvoustranných investičních dohod, které Česká republika uzavřela s členskými státy EU. Seznam je potom obsažen v příloze k usnesení vlády číslo 853 a investiční dohoda s Polskem je uvedena pod bodem 14 takové přílohy.

Usnesení byla přijata s ohledem na to, že po vstupu České republiky do Evropské unie se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nekompatibilní, což bylo potvrzeno i nedávnými rozhodnutími Soudního dvora EU ve věci Achmea C-284/14.

V souladu s vládou schváleným postupem předložila Česká republika ve dvou vlnách návrh na ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie dohodou. První vlna ukončovacích nót byla rozeslána v první polovině roku 2009, druhá v první polovině roku 2016. Polská republika reagovala až na druhou z těchto nót a 10. ledna 2018 zaslala nótu, kterou rovněž navrhla ukončení platnosti stávající investiční dohody formou dohody prostřednictvím výměny nót. Česká strana návrh přijala nótou z 11. dubna 2018 s ukončením platnosti stávající investiční dohody, a to včetně vyloučení aplikace takzvané ochranné lhůty. Z ujednání smluvních stran tedy plyne, že se na investice existující ke dni ukončení platnosti stávající česko-polské investiční dohody již nebude po dobu dalších deseti let vztahovat ochrana podle této investiční dohody.

Takto vyměněné nóty spolu tvoří dohodu o změně a ukončení platnosti, která je nyní předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací. Dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této dohody v platnost. K tomuto datu tak dojde k ukončení platnosti stávající dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána 16. července 1993 v Budapešti.

Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem, ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členské České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Usnesení zahraničního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk číslo 198/2 a usnesení rozpočtového výboru jako sněmovní tisk číslo 198/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jan Kubík. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tento sněmovní tisk byl projednán na 21. schůzi zahraničního výboru dne 22. listopadu 2018 a bez větší rozpravy bylo předneseno toto usnesení.

Usnesení zahraničního výboru z 21. schůze dne 22. listopadu 2018 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót. Po odůvodnění náměstka ministryně financí magistra Ondřeje Landy, zpravodajské zprávě inženýra Jana Kubíka a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji, a jak jsem již řekl, tak tímto návrhem se zabýval také rozpočtový výbor. Zpravodajkou výboru je paní poslankyně Ivana Nevludová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych načetla usnesení rozpočtového výboru z 15. schůze ze dne 21. listopadu 2018.

Po úvodním slově náměstka ministryně financí pana Landy, zpravodajské zprávě poslankyně Nevludové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemně ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót; za druhé zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP