(15.00 hodin)

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, členové vlády, já si dovoluji tedy položit interpelaci na pana ministra spravedlnosti. Jak už říká i ten název ministerstva, které on zastává ve svém úřadě, tak se ptám, jestli je úplně spravedlivé to, že od roku 1996 nebyla valorizována paušální náhrada 150 korun za den pro přísedící u soudu. Já chápu, že tady je možnost nárokovat buď případnou náhradu za mzdu, případné cestovní náklady, ale je mnoho lidí, kteří už tuto činnost vykonávají jako senioři pobírající starobní důchod, kteří nechtějí ani nárokovat nějaké náklady na jízdné, ale přijde jim za 23 let nevalorizovaná částka 150 korun jako svým způsobem nedůstojná. Jedná se o 5 600 přísedících zhruba, a Ministerstvo spravedlnosti, pokud mám dobré informace, to stojí něco okolo 14 milionů korun.

Chci zeptat se, protože vím, že jste na to byl už dotazován v minulosti a že mně asi odpovíte, že chystáte legislativní úpravu, která by snížila počet přísedících, a tím pádem by se dostalo více peněz na ty, kteří dnes pobírají těch 150 korun. Ale říkám si, jestli je úplně vhodné čekat na to, až se tady znovelizuje zákon a až omezí počet přísedících u soudu. Nevím, jestli je to vůbec principiálně správný krok. Nicméně si říkám, vy jako ministr můžete tu vyhlášku prakticky aktualizovat z měsíce na měsíc. Je to vaše kompetence. Když se podíváme i na rozpočet Ministerstva spravedlnosti, tak 14 milionů korun, kdyby se zvýšila ta částka třeba o třetinu, tak by to nebyl žádný velký problém pro toto v rámci rozpočtu ministerstva zvládnout. Ostatně i váš předchůdce to sliboval, že by pro letošní rok to vyjednal, že by tam bylo zvýšení aspoň o 50 korun. Tak já se tedy chci zeptat, kdy konkrétně se tedy přísedící u soudu mohou dočkat zvýšení této částky. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za přesné dodržení času. A prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, vy jste v zásadě už v té své otázce v rámci té interpelace uvedl mnohé relevantní skutečnosti, které budu posléze uvádět já.

Je pravda, že ta odměna, paušální odměna za den bez ohledu na to, jak dlouho ovšem trvá to jednání, které přísedící stráví na soudě, činí 150 korun českých. Byla na tuto výši nastavena v roce 1996, od té doby skutečně nedošlo k valorizaci. Nicméně co je potřeba říci. Tak od samého počátku, a platí to i podle zákona o soudech a soudcích z roku 2002, je činnost přísedících koncipována v podstatě jako čestná funkce, protože nemá tedy být smyslem toho, aby byla pro toho přísedícího nějakým způsobem výdělečná. Také je pravda, že zákonná úprava obsažená v § 93 zákona o soudech a soudcích počítá s tím, že jde-li o osobu výdělečnou činnou, tak do nějakého stropu je jí vyplácena náhrada mzdy nebo náhrada ušlého výdělku v zásadě podle tedy průměrného výdělku, plus jsou jí hrazeny cestovní náhrady, které s tím má. To znamená klasický cesťák, ať už půjde o hromadnou dopravu, nebo třeba dopravu individuální. To znamená, není to činnost, která by byla pro toho přísedícího a priori ztrátová. Na druhou stranu je to činnost, na které nikdo nezbohatne. Ale tak to ani od začátku nebylo zamýšleno.

To znamená, ať soudní jednání trvá jednu hodinu, nebo pět hodin, ten dotyčný kromě náhrady mzdy a cesťáku dostane v zásadě 150 korun českých. Je to skutečně odměna, která je malá. A je to tak vnímáno i dlouhodobě. Nicméně já se na rovinu přiznám, že nepovažuji za úplně racionální za situace, kdy chceme v dubnu, to znamená zhruba za měsíc, předložit do připomínkového řízení návrh novely zákona o soudech a soudcích, kde se budeme zabývat také problematikou přísedících, tak abychom nyní tu vyhlášku novelizovali, byť je pravda, že ta částka se může jevit jako relativně marginální oproti jiným mandatorním výdajům. Je to skutečně těch zhruba 14 milionů korun, jak jste uváděl ve své interpelaci.

K tomu ještě můžu říct, že řešení, které představíme v tom návrhu zákona v dubnu, vzešlo z jednání v rámci kulatých stolů, které ministerstvo organizovalo na konci roku 2018, a skutečně tam předpokládám, že dojde k jistému omezení účasti přísedících na soudním rozhodování. Koneckonců tak jak to navrhovaly v minulosti i jiné vlády a jak to tady už bylo projednáváno i parlamentem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane ministře. Já jsem si samozřejmě vědom, že je to funkce čestná, že tito lidé jsou tady jako určití zástupci lidu, aby v uvozovkách obrušovali, polidšťovali, diskutovali o tom, jaký potom je vynesen rozsudek. Nicméně jestliže už v roce 1996 byla tato čestná funkce ohodnocena částkou 150 korun paušální, tak si myslím, že za 23 let aspoň k drobné úpravě mohlo dojít.

Nicméně bych se chtěl zeptat - vy tady mluvíte o tom, že byste měli v dubnu poslat tuto novelu do legislativního procesu. Tak ono to může trvat, ono to klidně může být až někdy třeba začátek příštího roku, kdy se to podaří dostat do účinnosti, tak si říkám, jestli by nestálo za to jednak tu novelizaci vyhlášky i přesto udělat, neví se, jak třeba ta novela se může někde zaseknout a protáhnout její projednávání. A také bych poprosil odpovědět, a s jakou tedy paušální náhradou počítáte v rámci té novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Tak pokud jde o obsah toho návrhu, tak ten skutečně bude představen až v dubnu. To znamená, v tuto chvíli je to dokument, který vzniká, a nemá smysl o něm hovořit. Jak už jsem říkal, ten výsledek, nebo ta představa toho řešení by měla být z pohledu ministerstva skutečně spojena až s konečnou podobou té novely... A prostě nějaký mezikrok v této věci neplánujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Třešňáka, který bude interpelovat ve věci dodržování zákoníku práce paní ministryni Maláčovou. Připraví se pan poslanec Valenta. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážená paní ministryně, jistě jste zaznamenala článek v Deníku N, resp. rozhovor s prezidentem České lékařské komory panem doktorem Kubkem. Ten vás vyzval ke spolupráci k častějším kontrolám nemocnic, a zda v nich nedochází k porušování zákoníku práce. Tímto se vás tedy ptám, kolik takových kontrol proběhlo v roce 2017 a 2018 a s jakým výsledkem. A jak se plánuje ministerstvo postavit ke kontrolám v roce 2019.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se k té veřejně a opakovaně diskutované a kritizované situaci týkající se práce na přesčas ve zdravotnictví a stupňujícímu se tlaku na vyřešení tohoto problému vyjádřila.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vnímá tuto problematiku zejména jako problém Ministerstva zdravotnictví, na který jej upozornilo. Samozřejmě je však i v našem zájmu, v zájmu Ministerstva práce a sociálních věcí, aby v oblasti zdravotnictví jako v kterékoliv jiné oblasti byly dodržovány pracovní podmínky a odměňování, které deklaruje zákoník práce a další příslušné právní předpisy. V této souvislosti stejně jako u jiných zaměstnavatelů bude i nadále provádět Státní úřad inspekce práce kontroly, a to v rámci plánu kontrolní činnosti. Na to jsem oslovila pana ministra zdravotnictví s tím, že by bylo vhodné se k tomuto tématu sejít s cílem prodiskutovat možnosti řešení daného problému, včetně i efektivního zapojení do této problematiky také dalších subjektů, zejména se jedná o veřejné zřizovatele zdravotnických zařízení, to jest kraje, obce, Ministerstvo zdravotnictví či představitele Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, Lékařského odborového klubu a České lékařské komory, a využít jejich informací jak pro případné potřeby kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, tak řídicí činnosti zřizovatelů zdravotnických zařízení vůči jejich podřízeným organizacím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Má. Tak prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Tak já paní ministryni děkuji za odpověď, nicméně hlavně tedy v té oblasti plánu kontrol na rok 2019 a to, jak se k tomu bude přistupovat. A jenom se zeptám, jestli by tedy bylo možné písemně obdržet nějaký přehled aspoň kvantifikovaný za rok 2017 a 2018, co se týká počtu těch proběhlých kontrol.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude reagovat, takže prosím. ***

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová My to samozřejmě můžeme dodat, co se týká těch kontrol za poslední dva roky. Zároveň upozorňuji, že vlastně ty zprávy Státního úřadu inspekce práce jsou veřejné, ale můžeme samozřejmě dodat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP