(10.10 hodin)
(pokračuje Kalous)

Co se týká dalších pozměňovacích návrhů, tak s ohledem na to složitě vyjednané kompromisní řešení v roce 2017, které posvětil svým nálezem i Ústavní soud, nelze doporučit pozměňovací návrhy, které toto narušují, zejména tedy jakékoliv nové absolutní výjimky pro povinné subjekty, jelikož oním kompromisem bylo, že všechny státem vlastněné podniky mají zveřejňovat alespoň ty smlouvy, které se přímo nevztahují k jejich předmětu činnosti. Proto k řešení námitek vojenských podniků doporučuji podporu návrhu E22, který nevede k absolutní výjimce, ale pouze k přesnému řešení identifikovaného problému. V případě přijetí návrhu by tedy byly chráněny smlouvy, které se týkají zajišťování obrany státu, jeho bezpečnosti, a zároveň by poskytnutí těchto informací nějakým způsobem neohrozilo tuto skutečnost.

Z dalších pozměňovacích návrhů, které bych chtěl zmínit, je pozměňovací návrh pana poslance Martínka, který je uveden pod písmenem K, a ten řeší praktické problémy povinných subjektů a zvyšuje právní jistotu ohledně formy zveřejněných smluv. Jeho přijetím můžeme předejít případným žalobám na neplatnosti smluv zveřejněných v registru smluv z důvodu nenaplnění oné požadované formy, což je například zásadní pro nákupy léků v nemocnicích, kde se standardně smlouvy uzavírají elektronicky, přičemž v souladu se zákonem je to až od srpna roku 2017.

Tak jak se vyjádřil zpravodaj, na závěr chci tedy ještě uplatnit legislativně technickou úpravu ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem E2.1, a to následovně. Na začátek se vkládají slova: "Vkládá se nová část první, změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, článek 1."

Děkuji vám za podporu mých pozměňovacích návrhů a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Do rozpravy je písemně přihlášen pan poslanec Martínek a z místa do rozpravy je přihlášen pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, jak už bylo řečeno, jak už řekl můj předřečník, krátce bych doplnil ještě informace k pozměňovacímu návrhu K, o kterém asi neměli všichni poslanci ve výborech dostatek informací.

Především je třeba říci, že se jedná o návrhy řešící praktické problémy povinných subjektů ohledně formy zveřejňovaných smluv. V tomto směru přináší pozměňovací návrhy pro všechny povinné subjekty i jejich obchodní partnery zásadní zvýšení právní jistoty a naopak snížení rizika zneplatnění smluv v případných soudních sporech.

První pozměňovací návrh upřesňuje formu zveřejněný smluv v registru tak, aby byla bez jakýchkoliv pochybností platná i smlouva zveřejněná v dnes převažujícím formátu .pdf, který ovšem není zákonem požadovaným, otevřeným a strojově čitelným formátem. Z konzultací s experty z univerzit vyplynulo, že je i jednoznačná odborná shoda, že formát .pdf neodpovídá požadavkům na otevřený a strojově čitelný formát.

Druhým pozměňovacím návrhem zajišťuje dostatečně platnost smluv, u kterých povinné subjekty opomenuly požadavek na písemnost smluv obsažených v zákoně o registru smluv před srpnem 2017, ale zároveň splnily mírnější požadavky požadované současným zněním zákona o registru smluv. Smlouva zveřejňovaná v registru nyní může být uzavřena i jiným než písemným způsobem, který umožňuje uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluv, které byly před srpnem 2017 uzavřené elektronicky a jsou uveřejněny v registru smluv, je zřejmě velké množství. Například při nákupech léků v nemocnicích se jedná již léta o standardní postup, přičemž nelze předpokládat, že u již zveřejněných smluv došlo k jejich dodatečnému uzavření v písemné formě. Vzhledem k výše uvedené situaci v praxi je tedy přijetí pozměňovacích návrhů pod K zásadním preventivním krokem proti hrozbě případných soudních sporů o platnost zmiňovaných smluv.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dále do rozpravy je přihlášen pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych tady v obecné rozpravě přednesl návrh, který vyplývá z právě proběhlé diskuse.

Jakožto garant tohoto tisku našeho klubu jsem trošku zmaten v proceduře, která se před nás předkládá. Jsou tady dvě legislativně technické připomínky, které mění určité body, které jsou navrženy v rámci hlasování. Já nejsem schopen momentálně tyto změny, které jsou navrženy, podchytit do tohoto materiálu.

Za druhé se tady navrhuje, obsahuje vysvětlení bodu K, který je nejasný, jak tady zaznělo, a zároveň v tom materiálu je velice hodně velice podobných pozměňovacích návrhů, které jsou navrženy jako identické, v hlasování nerespektovat. Přiznám se, že tady z tohoto materiálu mám trošku nejasný pocit, že nebudu vědět, o čem budu hlasovat, byť jsem ho velice podrobně studoval.

Já bych tedy doporučil, a doufám, že Sněmovna to vezme v potaz, abychom hlasovali o vrácení do druhého čtení. Aby zpravodaj tohoto materiálu prošel pozměňovací návrhy s jednotlivými předkladateli a našel rozumnou cestu, aby se v tom předkladu, v těch pozměňovácích, udělal pořádek. Protože tady z tohoto materiálu ale opravdu nejsem schopen říci, jestli hlasuji tak, jak bych si přál hlasovat k tomuto materiálu, protože, říkám, ta procedura je v tom pohledu - a kdo měl možnost se na ni podívat, mi dá asi za pravdu - velice nepřehledná a vyžadovala by objasnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip. Zaznamenal jsem návrh na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, stačí mně na to dvě minuty a fakticky budu reagovat na vystoupení zástupce navrhovatelů. Dovolte mi, abych odcitoval článek 11 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. Zákon stanoví - odstavec 2 - který majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, a tak dál. Proč to cituji? Protože tento návrh zákona znovu ohrožuje veřejný zájem! Stát a obce, kraje mají jiné povinnosti a menší ochranu než jiné formy vlastnictví. To je v rozporu s Ústavou, a pokud nebude povinnost zveřejňování smluv i u soukromých vlastníků, nemohu žádné takové zákony podpořit. Budu hlasovat jak pro vrácení do druhého čtení, tak pro zamítnutí návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem připomenout, že jsem začínal svůj projev právě tím, že jsem citoval z judikatury Ústavního soudu z 30. ledna 2019, kde se právě Ústavní soud se všemi těmito námitkami vypořádává. A dospívá k závěru, že se vztahuje i na soukromoprávní osoby, protože už dneska zákon o registru smluv platí pro soukromoprávní osoby, pokud nemají cenné papíry na burze. To, co říkáte, prostřednictvím pana předsedajícího vážený pane místopředsedo, je v rozporu s tím, co rozhodl Ústavní soud. A rozhodl o tom jednomyslně.

Teď by se rád vyjádřil k některým návrhům, které budou hlasovány v proceduře, tak abych krátce odůvodnil stanovisko předkladatele k těmto návrhům.

Za prvé, k návrhu A4 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Souhlasím s tím, co tady uvedl už pan zpravodaj, že podobnou - nikoliv stejnou - úpravu obsahuje už sněmovní tisk 139, změnový zákon k GDPR. Takže je nadbytečné hlasovat pro tento návrh výboru pro veřejnou správu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP