(10.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

Pokud jde o pozměňovací návrh A1 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ten se týká rozšíření skupiny povinných subjektů. Protože my, tak jak je to navrženo, sice zavádíme zveřejňování smluv pro ČEZ a České dráhy, ale v případě ČEZu nebude podléhat zákonu o svobodném přístupu k informacím. Takže na jedné straně bude zveřejňovat v režimu registru smluv, ale zákon o svobodném přístupu k informacím se na něj vztahovat nebude, protože tady máme judikát Ústavního soudu, který to posuzoval a který zákonodárci řekl, že zákonodárce to musí vymezit dostatečně určitě. Proto je logické, aby byl podpořen návrh výboru pro veřejnou správu, ať už v té podobě, jak ho schválil výbor, nebo ta myšlenka myslím, že je obsažena ještě v jednom pozměňovacím návrhu pana poslance Kalouse, tak aby bylo vymezeno, že i společnost, která je státem ovládaná nebo samosprávou ovládaná, podléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím. Situace, kdy by byla v režimu registru smluv a nebyla by v režimu stošestky, je paradoxní, protože zákon o registru smluv se přeci i odkazuje na stošestku, takže by bylo logické, aby se na ně vztahoval.

Teď k návrhům výboru pro obranu. Návrhy z výboru pro obranu rozšiřují výjimky z poskytování informací, tedy povedou k většímu utajování informací a vzhledem k tomu, že jsme byli informováni o tom, že ČR bude zásadním způsobem v následujících letech navyšovat náklady na obranu, včetně plánované investice kolem 50 mld. Kč, která bude pravděpodobně z velké části realizována právě s využitím vojenských podniků, tak považuji za zcela nevhodné, aby teď byly utajovány tyto finanční toky, které se týkají výdajů na obranu, pokud tam v tom konkrétním případě skutečně nebudou doloženy konkrétní okolnosti, že to může mít negativní vliv na obranu státu.

Bohužel výjimky, jak jsou navrženy z výboru pro obranu, jsou vždycky paušální a nejsou vázány na konkrétní skutkové okolnosti a to, jestli je to v rozporu se zajišťováním bezpečnosti ČR. Takže i v tomto ohledu mi přijde rozumné podpořit pozměňovací návrh pana poslance Kalouse, nicméně je potřeba zmínit, že ten návrh má - to znamená pozměňovací návrh E2-2, nicméně je potřeba říci, že ten zákon se týká rozšíření výjimky pro registr smluv. Takže pokud si někdo tu samou informaci vyžádá na základě stošestky, tak se budou posuzovat důvody podle stošestky, nikoliv zákona o registru smluv. Takže pokud je představa, že tímhle způsobem omezíme zpřístupnění té konkrétní informace, tak to není možné tímto způsobem udělat pouze v režimu registru smluv, ale logičtější by bylo udělat to v rámci stošestky, ale to načteno nebylo. Takže my k tomuto budeme mít neutrální stanovisko, protože to úplně dopracováno není. Je to případně věc, kterou může vyřešit vládní návrh, který teď připravuje Ministerstvo vnitra.

A z celé té skupiny návrhů, které předložila paní poslankyně Jana Černochová z ODS, tak z té plánuji podpořit návrh G2-11, který se týká toho, aby povinný subjekt, který si vyžádal úhradu, aby začal s vyhledáváním informace až poté, co obdrží tu požadovanou úhradu. To je poměrně logické, protože jinak je to zneužíváno k tomu, že si jeden žadatel požádá o nějaké informace, povinný subjekt je shromáždí, vypíše nebo zkalkuluje mu úhradu, žadatel ji neuhradí, jiný žadatel si požádá o ty samé informace a domáhá se těch informací z titulu toho, že už byly shromážděny. V této věci máme judikát, který říká, že na to právo nemá, a tudíž je logičtější, aby nejdřív povinný subjekt měl jistotu, že žadatel skutečně uhradí náhradu, a teprve potom, aby se informace vyhledávaly.

Pokud jde o ostatní návrhy paní poslankyně Černochové, tak ty směřují k omezení práva na informace, které není odůvodněno podle mého názoru dostatečně závažným zájmem, a tyto návrhy nepodpořím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan zpravodaj. Upozorňuji, že jsme stále ještě v rozpravě. Neukončil jsem rozpravu. Takže prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já bych jenom krátce rád odpověděl kolegovi Luzarovi prostřednictvím pana předsedajícího. Všechny pozměňovacími návrhy jsou tradičně ve sněmovním tisku 50/11, který připravovala sněmovní legislativa.

Co se týče změn procedury, ono to znělo složitě, protože prostě tam došlo k nějakým věcem, a bylo to napadáno. My jsme po dohodě s legislativou se rozhodli, že opravdu u toho - on je to víceméně ten návrh A4 výboru pro veřejnou správu, že ten je složitější a musí se oddělit. Zčásti za to může to, že vratku GDPR nehlasujeme ještě před tímto tiskem, za což já nemohu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Takže pokud nikoho nevidím v rozpravě... Pan předseda Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, právě proto, co tady teď řekl pan zpravodaj, že by bylo správnější hlasovat vratku GDPR předtím, než se bude hlasovat tento návrh zákona, tak bych pokládal za nejlogičtější řešení v tuto chvíli se přiklonit k návrhu pana poslance Luzara a vrátit návrh zákona do výboru k novému projednání, protože si myslím, že to je opravdu trochu nešťastné.

Nicméně aby pak nevznikl spor, jestli to zaznělo v rozpravě, navrhuji, aby bod B4 pak v té proceduře byl hlasován před bodem E2-2, protože celkem správně je tvrzeno, že ty body jsou de facto totožné a hlasování o E2-2 by vylučovalo hlasování o bodu B4. Doporučuji, aby bod B4 byl hlasován v té proceduře jako bod dvanáctý a ostatní body se posunuly, tedy před bodem E2-2, protože si myslím, že znění, které navrhl bezpečnostní výbor, je lepší než znění, které navrhl pan poslanec Kalous. To při vší úctě k panu poslanci Kalousovi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na kolegu Bendu vaším prostřednictvím, pane předsedající. Za prvé, pan předkladatel neřekl, že by bylo vhodnější, aby se nejprve hlasovalo GDPR. Pouze řekl, že v důsledku toho, že GDPR se ještě nehlasovalo, bude ta procedura o něco složitější. To je to, co řekl pan zpravodaj.

A dále považuji za extrémně nekorektní, že my v reakci na vaše připomínky připravíme všechny zmíněné legislativně technické úpravy, aby to bylo procedurálně čisté, a vy pak na základě toho, že tím zkomplikujeme proceduru, navrhnete opakování druhého čtení. To mi přijde skutečně nekolegiální.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou pan předseda Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám, ale s dovolením zareaguji na vystoupení pana kolegy Ferjenčíka. Za prvé, bylo řečeno z úst nikoliv pana předkladatele, ale pana zpravodaje, že by pokládal za lepší, aby bylo nejprve hlasováno GDPR, a pak teprve tento návrh zákona.

A za druhé. Já jsem tu proceduru nevymyslel, já jsem na výboru pro veřejnou správu neseděl, já jsem neurčil, kdo je zpravodaj. To rozhodli jiní v této Sněmovně. Já jsem se snažil být maximálně korektní, ale když vidím, co se v sále v tuto chvíli odehrává, že nikdo neví, o čem se hlasuje, tak jsem nenavrhl vrácení do výboru k novému projednání, jenom jsem říkal, že by možná bylo rozumné podpořit návrh pana poslance Luzara. Tak bych prosil, když věci nejsou úplně správně připraveny, já jsem nebyl obviňován z toho, že se chovám nekorektně. Já jsem se choval naopak maximálně korektně! Všechny chyby, které jsem našel, a nemusel jsem je hledat, jsem vám nevyčetl na plénu Poslanecké sněmovny, ale řekl jsem vám je včas. (Potlesk poslanců ODS.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP