(13.00 hodin)
(pokračuje Hnilička)

Komplexní pozměňovací návrh podpořený garančním výborem je technickým zlepšením předloženého návrhu novely zákona o podpoře sportu, z něhož ta nejzajímavější témata:

Na návrh pirátské strany byl zpřesněn obsah plánu státní politiky o povinnost definovat v něm cílové skupiny sportovců a alokaci konkrétních finančních prostředků pro tyto skupiny.

Byla doplněna povinnost agentury vydat etický kodex stanovující podmínky a způsob styku zástupců agentury s představiteli sportovního prostředí.

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl pro účely rejstříku doplněn způsob využívání dat informačních systémů veřejné správy.

Na návrh sportovního prostředí byl potom doplněn orgán agentury o Národní radu pro sport jako poradní orgán předsedy agentury a byla doplněna podmínka udržitelnosti sportovního zařízení pro účely sportu po dobu deseti let.

Byla vytvořena možnost shromažďovat údaje v rejstříku na základě vyhlášky, to je dále rozpracováno v návrhu pana poslance Birkeho a Kubíčka.

Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí byla upravena přechodná ustanovení s cílem dosáhnout plynulého přechodu kompetencí z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na nově vznikající Národní sportovní agenturu.

Toť vše, děkuji za vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Já vám děkuji a otevírám rozpravu. Předpokládám, že s přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Dobrý den. Jsem velice rád, že se teď v tuto chvíli schyluje k tomu, že schválíme agenturu pro sport, a chtěl bych říct, že je to v rámci očekávání celého sportovního prostředí. Agentura jako taková lépe rozdělí finance do sportovního prostředí a rozdělení bude pod větší kontrolou veřejnosti. Dále, stane se místem, kde se bude připravovat koncepce sportu. A konečně zpracuje a bude ošetřovat také rejstřík sportovců a sportovních organizací. To vše je navrženo zároveň se zřízením Národní rady pro sport, ve které budou mít právě sportovci, ti, kteří sportovní prostředí vytvářejí, klíčové místo.

Čeká nás řada řešení pozměňovacích návrhů a ve spolupráci s legislativou jsme navrhli tento způsob jako krásnou víceproudovou možnost tak, aby se mohlo o každém pozměňovacím návrhu hlasovat.

Nejprve, a já to zkusím zásadně jenom lidskou řečí vysvětlit, na začátku jsou k rozhodnutí komplexní pozměňovací návrhy. Jsou to tři komplexní pozměňovací návrhy, které v okamžiku, kdy jeden z nich schválíme, tak ty ostatní už jsou dále nehlasovatelné. Následně podle toho, kterou variantou se vydáme, je v rámci právě toho postupu naznačeno nebo přesně definováno, které další body budeme dále hlasovat.

Je zde jeden zvláštní bod, který se objeví ve všech variantách, a to je místo agentury. A zde prosím došlo ke všeobecné shodě, doufám, že to nikdo nezměnil, tenhle postup, že budeme hlasovat o místech, kde bude agentura, v pořadí Bruntál, Žďár nad Sázavou a Ostrava, a to z toho důvodu, že v tomto pořadí byly tyto navrženy a koneckonců všichni předkladatelé, kteří to takto předložili, s tímto souhlasili. Podstatná věc ale je, to zdůrazním v tuto chvíli, že když ani jedno z nich neodsouhlasíme, tak je to Praha, což já považuji za správné. Nicméně bude hlasováno o všech těchto možnostech.

Další. Všechny pozměňovací návrhy jsem připraven vždycky jednou větou uvést, abychom věděli, o čem se hlasuje. A máte to přehledně naznačeno ve svých materiálech, které zde máte. To znamená, je zde procedura hlasování, kterou tímto navrhuji. Je to procedura, kterou doporučuje také garanční výbor. A kromě toho tento garanční výbor zaujímá stanovisko k předloženým návrhům, které máte v bodě B. Protože však nebude hlasováno v pořadí o těch jednotlivých bodech, tak se můžete jenom vždycky přesvědčit, já to samozřejmě řeknu nahlas, ale můžete se přesvědčit, jaké stanovisko k jednotlivému bodu, který se bude hlasovat, a já nemůžu teď říci, podle toho, jak se Sněmovna rozhodne, kterou cestou půjdeme, tak vám jenom řeknu, jaké stanovisko k tomu má garanční výbor.

Dále jsem byl zmocněn jako zpravodaj, abych ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře navrhl nezbytné legislativní úpravy. Konstatuji dopředu, že jsem byl dvěma poslanci upozorněn na to, že načtou legislativní změnu. A já následně potom, když se bude hlasovat o tomto bodu, tak řeknu, že to bude včetně legislativní změny, která byla načtena. Samozřejmě podmínkou je, že tyto legislativní změny poslanci načtou.

To je z mé strany pro začátek. Byl jsem pověřen, abych právě všechna tato stanoviska výboru zde řekl, a na základě toho také tuto záležitost budu držet. Tím svoje úvodní slovo končím s tím, že jsem už v tuto chvíli řekl s odkazem na materiály, které máte, že se budeme v proceduře držet doporučení garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Proceduru si případně podrobně probereme v dané části projednávání bodů. A teď bych prosil do rozpravy přihlášeného pana poslance Jandu. Připraví se pan poslanec Bartoň. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, měl jsem připravenu trošku obsáhlejší řeč, ale zkrátím to, jelikož čas už postoupil a chtěli bychom to asi určitě dneska všichni odhlasovat.

Co k tomu můžu říct? Od začátku této novely byl jsem u toho, s navrhovateli jsme měli sáhodlouhé hodinové diskuse, kde jsme tento zákon probírali. Myslím si, že naše diskuse byla konstruktivní, věcná. Za to chci předkladatelům poděkovat, a hlavně za tu trpělivost. Některé moje návrhy byly reflektovány, některé ne. Z tohoto důvodu jsem vlastně podal komplexní pozměňovací návrh. Bude to na vás, pro který ze tří komplexních pozměňovacích návrhů se rozhodnete.

Dále mám tady ještě jednu věc, pozměňovací návrh E1 u pana zpravodaje. Je to sídlo agentury v Ostravě. Myslím si, že Ostrava jako třetí největší město České republiky by si určitě nějakou takovou agenturu nebo nějaký takový úřad zasloužila. Projednával jsem to se spoustou poslanců z Moravskoslezského kraje, kde ta podpora je, a já bych vás poprosil o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu.

Pak tady mám jednu legislativně technickou úpravu pro třetí čtení, tak bych ji načetl na mikrofon. V souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji opravu legislativně technické chyby v tomto znění: V pozměňovacím návrhu E6 obsaženém ve sněmovním tisku 241/5 za prvé uvozující věta zní: "V § 3a se vkládá nový odstavec 1, který zní". Za druhé označení písmena C se mění na označení písmena B. Za třetí závěrečná věta zní: "Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 2 až 7." V odůvodnění navrhuji formálně upravit znění pozměňovacího návrhu E6 tak, aby odpovídalo zavedené legislativní terminologii a bylo tak jednoznačně zřejmé, jaké změny pozměňovací návrh přináší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bartoně, připraví se pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych se také vyjádřil ve třetím čtení k tomuto návrhu. Ta cesta byla dlouhá, dlouho jsme jednali nad poslaneckým návrhem. To je jedna z věcí, kterou bych hned na začátku vytkl tomuto návrhu. Jedná se o plnění vládního prohlášení. Dalo by se čekat, že to bude předloženo coby vládní návrh zákona, nikoliv poslanecký. Když jsem interpeloval pana premiéra, zdali můžeme očekávat, jestli další návrhy z vládního prohlášení vlády bude předkládáno poslaneckými návrhy a proč tento, tak po části, kterou pan premiér přednesl něco o ODS, 20 letech její vlády atd., tak vlastně řekl, že ministerstvo nebylo schopno v reálném čase připravit takový návrh. Proto šli cestou poslaneckého návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP