(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, já vás nyní přeruším. Je 12 hodin, musíme přerušit projednávání tohoto bodu, takže konstatuji pro stenozáznam, že jsme přerušili tento bod uprostřed vystoupení pana poslance Marka Bendy, a v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se budeme věnovat napevno zařazenému bodu. Jenom konstatuji, že pan poslanec Václav Klaus se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní předám řízení schůze a otevřeme projednávání dalšího bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. Nyní tedy zahájíme pevně zařazeným bodem

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova. Za omluveného zpravodaje Lukáše Koláříka zastoupí poslankyně Olga Richterová. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k situaci, která u sněmovního tisku č. 204 nastala, mi dovolte na úvod konstatovat, že obsah návrhu zákona je v současné době již překonaný, a proto jej nebudu odůvodňovat nebo podrobněji vysvětlovat. Jen připomenu, že původním účelem návrhu zákona bylo zrušit právní úpravu elektronických neschopenek obsaženou v zákoně č. 259/2017 Sb., která měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2019. Proto byla také účinnost zákona navržená dnem 31. prosince 2018. Projednávání návrhu zákona však mělo značný časový skluz a první čtení bylo dokončeno až 2. listopadu minulého roku. Mezitím byla zákonem č. 335/2018 Sb. posunuta účinnost úpravy elektronické neschopenky obsažené v zákoně č. 259/2017 Sb. o jeden rok, to je na 1. leden 2020. Zároveň bych ráda připomněla, že má předchůdkyně navrhovala účinnost posunout o dva roky, tzn. k 1. lednu 2021. Se zavedením plně funkční elektronické neschopenky se tedy počítá od 1. ledna 2020, přičemž pro její zavedení bude využita již schválená, ale zatím neúčinná úprava podle zákona č. 259/2017 Sb., která však bude vyžadovat určitou modifikaci. (Odmlka kvůli silnému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Děkuji. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Již z tohoto výčtu je jasné, že vznik eNeschopenky v posledních letech je minimálně komplikovaný. Dle zadání pana předsedy vlády a ve snaze uspíšit eNeschopenku nejen o ten jeden rok, tzn. z 1. ledna 2021 na plnou verzi eNeschopenky na 1. leden 2020, jsme přistoupili k zavedení eNeschopenky ve dvou fázích. To znamená, že ta plná má fungovat k 1. lednu 2020, o rok dříve, než původně zamýšleno, a zároveň chceme částečně, aby fungovala k 1. červenci 2019. Co to reálně znamená, bych ráda vysvětlila.

Od 1. července tohoto roku je cílem zavést povinnou elektronickou formu hlášení ošetřujícího lékaře a ukončení dočasné pracovní neschopnosti podávaného okresní správě sociálního zabezpečení. Dále bychom rádi zkrátili lhůty, v nichž ošetřující lékař toto rozhodnutí odesílá, ze tří pracovních dnů po dni jejího uznávání na jeden pracovní den a rozšířili okruh údajů, které mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců. Zavedeny budou rovněž dvě varianty, jakým způsobem mohou lékaři elektronickou neschopenku vystavit, a to buď prostřednictvím specializovaného lékařského softwaru, anebo cestou webové aplikace ePortálu České správy sociálního zabezpečení, která bude pro lékaře bezplatná. Ráda případně vysvětlím.

Od 1. ledna 2020 pak bude zavedena konečná fáze projektu eNeschopenka. Pro představu to znamená, že bude např. zaveden nový, pouze třídílný tiskopis elektronické neschopenky Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Pro zaměstnavatele se rozšíří služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení o další informace týkající se dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a dále bude docházet k notifikaci zaměstnavatelů do jejich datových schránek. Ze strany mého resortu právní úprava znamená, že Česká správa sociálního zabezpečení bude informace, které poskytuje zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců, nově poskytovat neprodleně.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si tedy shrnout současný stav tak, že sněmovní tisk č. 204 je v předloženém znění uvedeným vývojem překonaný a jedná se o to, že plnou eNeschopenku chceme zavést o rok dříve, tzn. již k 1. lednu 2020, a zároveň zavedením první etapy usilujeme o to, aby část těchto funkcí fungovala již v polovině tohoto roku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní ministryně. Přečtu jednu omluvu. Tímto omlouvám poslance Václava Klause mladšího dnes z jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 204/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku Olga Richterová, která zastoupí omluveného zpravodaje Lukáše Koláříka, a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, má zpravodajská zpráva bude poměrně stručná, ale myslím, že některé z těch údajů, které v ní jsou obsažené, jsou přece jenom poměrně pozoruhodné.

Sněmovní tisk č. 204 byl probrán naším garančním výborem pro sociální politiku na 22. schůzi dne 22. listopadu 2018. Tam jsme přijali následující usnesení, že výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila nesouhlas s vládním návrhem zákona, který se mění tímto sněmovním tiskem. A dále, že výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Poté je k dispozici usnesení vlády ČR, usnesení č. 151 ze 4. března tohoto roku, a v tomto usnesení vláda souhlasí se zpětvzetím tohoto vládního návrhu zákona. V tomto usnesení č. 151 ze 4. března také byla pověřena paní ministryně práce a sociálních věcí, aby ten návrh vzala zpět. Nicméně, a to se stalo vlastně týden nato, 11. března, vláda toto své usnesení o zpětvzetí opět vzala zpět usnesením č. 178.

Tolik stručný přehled toho, co se doposud stalo. Myslím, že to ani nepotřebuje další komentář. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP