Středa 24. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
/sněmovní tisk 398/ - prvé čtení

Paní ministryně financí Alena Schillerová uvede tento návrh. Jenom konstatuji, že ve 13 hodin přeruším jednání Poslanecké sněmovny. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Předkládám vám k projednání návrh novely zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu.

Důvodem předložení této novely je potřeba adaptovat právní řád na nařízení Evropské unie o prospektu, který nabude účinnosti 21. července 2019. V této souvislosti se zejména v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu ruší dosavadní transpozice směrnice o prospektu, která je tímto nařízením nahrazována, a provádějí se další nezbytné změny. Dále se dokončuje adaptace nařízení Evropské unie o fondech peněžního trhu, o transakcích zajišťujících financování v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech.

Touto novelou se rovněž mění distribuce doplňkového penzijního spoření, a to tak, aby již nebyla provázána s distribucí investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Bude tak umožněna samostatná distribuce doplňkového penzijního spoření bez současné nutnosti mít povolení investičního zprostředkovatele. Proto je nutné současně upravit jak zákon o podnikání na kapitálovém trhu, tak zákon o doplňkovém penzijním spoření, přičemž tyto úpravy musí nabýt účinnosti současně, a to do konce roku 2019, kdy skončí přechodné období pro odborné zkoušky podle novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která nabyla účinnosti 3. ledna 2018.

Touto novelou se také řeší dlouho diskutovaná problematika insolvence entit bez právní subjektivity, konkrétně podfondů investičních fondů a podílových fondů tak, aby jejich úpadek nehrozil jejich obhospodařovatele ani jiné jím obhospodařované fondy.

Navrhuje se provést i řada dalších drobných změn v zákoně o dluhopisech, v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Například se zobecňuje úprava promotéra investičního fondu, ruší se ex ante kontrola depozitářem pro fondy kvalifikovaných investorů a upravuje se tolerance nejvýznamnějších chyb v oceňování.

V rámci přípravy návrhu zákona byly zásadní otázky konzultovány se širokým okruhem dotčených subjektů, zejména Asociací pro kapitálový trh, Ministerstvem spravedlnosti a Českou národní bankou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni za uvedení předloženého návrhu. Konstatuji, že zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jan Řehounek. Nicméně já přeruším projednávání tohoto bodu, protože za okamžik bude 13. hodina, kdy přerušíme nebo ukončíme dopolední jednání dnešní schůze. Všechny upozorňuji, že ve 14.30 hodin pokračujeme pevně zařazeným bodem číslo 22, a současně členy organizačního výboru zvu na jednání, které začne ve 13.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Zahájíme tedy odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny. Nejprve přečtu omluvenky. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá dnes z odpoledního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Eva Matyášová se omlouvá mezi 14.45 a 19.00 z rodinných důvodů.

 

Nyní tedy zahájíme pevně zařazeným bodem, což je bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP