Středa 24. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
/sněmovní tisk 398/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová... (Ministryně hovoří krátce s předsedajícím mimo mikrofon.) Ano. Ale jenom bych chtěl dodat, že bod byl přerušen. Bod byl přerušen po úvodním slově ministryně financí. Takže paní ministryně financí už uvedla, protože po vašem vystoupení byl bod přerušen, a prosím tedy, aby se slova kontinuálně ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Řehounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, vzhledem k tomu, že právě zpráva paní ministryně byla čtena už těsně před koncem, tak bych s dovolením byl možná trošku obšírnější, abych přečetl opravdu, čeho se tento návrh zákona týká. Je to tisk 398, jehož primární cílení je na úpravu novely spočívající v adaptaci na nařízení o prospektu Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2017, pod č. 1129, které ruší dosavadní evropskou směrnici, která je transponována do zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a nahrazuje ji.

Bylo využito toho, že vlastně dochází k této úpravě, a po dohodě, tak jak tady už avizovala paní ministryně, s Českou národní bankou, s asociacemi, které vlastně sdružují subjekty podnikající na finančním trhu, dochází ke změnám v některých dalších zákonech. A já bych je tady s dovolením v krátkosti uvedl.

Takže primárně tedy jde o novelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, kde tedy kromě nařízení o prospektu, jak jsem již tady uvedl, tou další změnou je změna ve vztahu k nahrávání telefonních hovorů, kdy vlastně navržená úprava ukládá povinnost nahrávat obchodníkovi s cennými papíry všechny hovory a nejen ty vybrané.

Další věc. Dochází k transpozici směrnice o garančních schématech, kdy obchodník s cennými papíry bude nově povinen informovat zákazníka o systému odškodnění zákazníků, kterého je účasten, a o rozsahu a výši krytí majetku zákazníka.

Dalším zákonem, kterého se tato novela týká, je zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Novela upřesňuje, že Česká národní banka má pravomoc vyžadovat informace potřebné pro výkon dohledu nad kapitálovým trhem od každého, tedy i od poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby.

Dalším zákonem, kterého se tento sněmovní tisk týká, je zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Je to z důvodu neexistence databáze listinných korporátních dluhopisů bez prospektu. Aktuálně se vlastně v té databázi objevují pouze dluhopisy zaknihované. To znamená, bude nově přidělována vlastně ISIN všem emisím mezinárodních dluhopisů. A zároveň další změnou je uložení povinnosti emitentovi informovat investory v emisních podmínkách o tom, že Česká národní banka neposuzuje prospekt z hlediska obsahu, ale pouze kontroluje po formální stránce úplnost údajů, které jsou vyžadovány.

Dále jde o novelu zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenční zákon. To tady zmiňovala paní ministryně. V současné době při faktickém úpadku jednoho z podfondů může být způsoben úpadek celé akciové společnosti, která je emitentem, resp. správcem těchto podfondů. Pro účely insolvenčního řízení se proto navrhuje výslovné přiznání procesní subjektivity všem podílovým fondům a podfondům ze zákona. To znamená, ty tak budou propříště samy subjektem insolvenčního řízení a výše uvedené negativní důsledky na investiční společnost nedopadnou.

Potom je to novela zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, kde dochází k modernizaci úpravy promotéra, což je vlastně otec základní myšlenky investiční strategie. Ex ante kontrola depozitářem, tolerance nevýznamných chyb v oceňování a outsourcing pro fondy kvalifikovaných investorů, shromáždění podílníků a adaptace zákona na některá evropská nařízení, která začala platit od působnosti a účinnosti toho stávajícího zákona.

Dalším zákonem je zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, kde cílem novely je oddělit investiční zprostředkování a zprostředkování doplňkového penzijního spoření. To znamená, v současné době je na zprostředkovatele v obou těchto částech trhu nahlíženo společně. Nyní dojde k tomu faktickému oddělení od klasického investičního zprostředkování a zároveň na druhé straně to zprostředkování doplňkového penzijního spoření.

A potom jsou tady tři novely zákonů, které se týkají těch původních šesti. Je tam novela zákona 634/2004 o správních poplatcích, kde je to nezbytná úprava s ohledem na tu harmonizaci. To, co jsem říkal předtím, to oddělení tedy toho doplňkového penzijního spoření od investičního zprostředkování. Zároveň se to týká novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. A poslední zákon, který je dotčen, je distribuce pojištění a zajištění.

Já jsem se to snažil takto shrnout. To znamená, je to tisk, který vypadá zdánlivě velmi složitě. Na druhou stranu jsou tam opravdu dvě, maximálně tři zásadní věci, které tady jenom chci vypíchnout. To znamená, je to opravdu adaptace na to nařízení o prospektu v těch dluhopisech. A potom takovou druhou velkou oblastí je právě to oddělení doplňkového penzijního spoření. Tolik na úvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ano, paní poslankyně Kovářová se hlásí. Jste jediná, takže prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mnozí z vás jistě znáte a máte stejnou zkušenost jako já se stížnostmi na vysoké a stále rostoucí zatížení legislativními požadavky, které se projevují kromě jiného i růstem nákladů. A když se teď věnujeme zákonu, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, zejména proto, že je třeba přizpůsobit současný právní stav novému nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, chtěla bych připomenout, že v konzultačním materiálu Ministerstva financí k nařízení o prospektu a k dalším souvisejícím otázkám je kromě jiného uvedeno:

Světová banka ve své zprávě však upozorňuje, že předpisy Evropské unie jsou velmi preskriptivní a zatěžující, a proto přináší velké náklady. Dle názoru Světové banky by tyto náklady neměly být ještě navyšovány národní úpravou, která jde nad rámec minimálního standardu vyžadovaného právem Evropské unie, protože jakékoliv další národní požadavky mohou snížit konkurenceschopnost českých subjektů na kapitálovém trhu a představovat závažné překážky pro jeho rozvoj. (V sále je hluk.)

Překvapilo mě proto, když jsem se v nyní projednávaném sněmovním tisku 398 v odůvodnění k novelizačnímu bodu 13 dočetla: "Navrhuje se úprava, která jde nad rámec povinné transpozice MiFID II." Tak jsem se na to podívala trochu zblízka a zjistila jsem, že novelizace § 17 zákona o podnikání na kapitálovém trhu byla Ministerstvem financí do meziresortního připomínkového řízení navržena v jiném znění, než máme nyní ve sněmovním tisku. Původní textace byla revidována do současné podoby na žádost České národní banky.

K tomu finanční komise Legislativní rady vlády...

Já se omlouvám, pane místopředsedo, ale je tu dost hlučno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Já vás poprosím o klid, abyste nerušili paní poslankyni ve vyjádření. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. K tomu finanční komise Legislativní rady vlády ve svém vyjádření kromě jiného konstatovala, že jinak by bylo žádoucí posoudit ještě jednou úpravu § 17, jak byla Ministerstvem financí předložena do meziresortního připomínkového řízení. Tento návrh je sice podrobnější, ale zřejmě lépe odpovídá potřebám praxe.

Paragraf 17 se týká nahrávání telefonických hovorů a navržená novelizace rozšiřuje povinnosti nahrávat telefonické hovory nad rámec MiFID II a je vážným zásahem do soukromí zákazníků, obchodníků s cennými papíry a zvýšila by náklady, aniž je pro to nějaký závažný důvod. To dokládá sama Česká národní banka ve své zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017, ve které uvádí, že průměrný počet podání veřejnosti v oblasti odborné péče u úvěrových institucí přijatých ČNB za posledních pět let je 541, z toho však počet podání na banky jako obchodníky s cennými papíry je v průměru jen 26, to je necelých 5 % z celkového počtu podání. Pokud jde o nebankovní obchodníky s cennými papíry, kromě zahraničních, u kterých ČNB nemá kompetenci vést šetření, tak výše uvedená zpráva za rok 2017 uvádí 48 podání. V obou případech se tedy jedná o nižší desítky podání za rok, přičemž ne u všech oblastí je nahrávání relevantním nástrojem k jejich eliminaci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že by stálo za úvahu, zda by tato nepřiměřená regulace neměla být zmírněna, popřípadě odstraněna. Těším se na diskusi ve výborech, a pokud bude vůle, tak předložím pozměňovací návrh, popřípadě podpořím návrh kohokoliv z vás, který bude sledovat stejný cíl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se ještě rozhlédnu, zdali ještě někdo další má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže já obecnou rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Máte zájem. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom velice krátce zareaguji na paní poslankyni Kovářovou. Ano, my jsme to velmi debatovali v rámci připomínkového řízení. Já jsem se sešla se zástupci jak České národní banky, tak příslušné asociace. Vyslechla jsem argumenty obou stran a nakonec jsem rozhodla tu úpravu nechat v legislativním procesu tak, jak je v současném znění. Velmi jsem vážila na miskách vah argumenty, které říkáte vy, a argumenty, kterými jsou ochrana spotřebitelů, a vůbec, jak to technicky zabezpečit. Protože co je důležité? Ochránit klienta. A dopředu se neví, jaká část hovoru se bude týkat nějakého problému, neví se, o čem ten hovor přesně bude. Proto jsem se nakonec rozhodla a nechala jsem v legislativním procesu prostě nahrávání kompletní, protože jsem si neuměla představit, jak jinak by to bylo možné zabezpečit, abychom ochránili klienta a přitom vlastně zabezpečili to, že bude nahráno to, co je třeba. Byl to takový pragmatický závěr, že jsem vlastně nevěděla, jak to jinak udělat. Když jsem vyslechla obě strany, osobně jsem se toho účastnila, tak ty argumenty to převážily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan zpravodaj, pan poslanec Řehounek - máte zájem o závěrečné slovo? Máte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji, pane předsedající. Předtím než doporučím postoupení do druhého čtení a projednání ve výborech, tak bych chtěl podpořit to, co tady říkala paní ministryně. Mám více než desetileté zkušenosti z této oblasti a opravdu možná i v tom, co tady probíhalo před polední pauzou, kde jsme nějakým způsobem řešili, jak ochránit spotřebitele na realitním trhu, tak i já tady jednoznačně jsem pro, aby opravdu ochrana spotřebitele tady byla na prvním místě. Nevěřím, že by všechny instituce, které na finančním trhu působí, neunesly náklady spojené se záznamem hovorů. Takže to v uvozovkách po obsahové stránce.

A nyní formální stránka. Rád bych podpořil jako zpravodaj postoupení tohoto sněmovního tisku k dalšímu projednání ve výborech.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl zpravodaj poslanec Jan Řehounek. Nemám tady žádný návrh, o kterém bychom hlasovali, co se týče vrácení či zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Já se táži do pléna, zdali má někdo z vás návrh na přikázání jinému výboru jako garančnímu. Žádný návrh nevidím. Já zagonguji, abychom svolali poslance do jednacího sálu. Je tu žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Já ještě jednou zopakuji: budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru, který navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111, přihlášeno 133 poslanců, pro 132, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zdali má někdo z vás návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Žádný návrh nevidím, tím pádem první čtení tohoto zákona končím.

Nyní přečtu omluvy, sešla se mi jich tady celá řada. Poslanec Pavel Žáček z důvodu zahraniční cesty se omlouvá dnes od 15.45 hodin do konce jednacího dne. Poslanec Dominik Feri se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 14.30 do 17 hodin, poslanec Lubomír Volný se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, poslankyně Radka Maxová se omlouvá od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů a poslanec Pavel Holomčík se omlouvá od 14.30 do 15.30 hodin, a to z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu návrhu. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP