(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 28. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan místopředseda vlády Brabec hlasuje s náhradní kartou číslo 10.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 28. schůze dne 4. dubna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Vážené kolegyně a kolegové, ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte, abych umožnil novým kolegům složit poslanecký slib. (Hluk v sále.)

 


Slib poslanců

Já tomu dám ještě chviličku. Počkám, než se ustálí počet poslanců a poslankyň v sále. Všechny vás poprosím o důstojnou atmosféru. Tak, můžeme pokračovat.

Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nových poslanců za Milana Chovance a Dana Ťoka, kterým zanikl poslanecký mandát. Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přednesl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou - do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 20. března 2019 doručil pan Milan Chovanec předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané dne 15. března tohoto roku formou notářského zápisu, kterým se vzdal mandátu poslance Parlamentu České republiky ke dni 14. dubna tohoto roku. Tímto dnem poslanecký mandát pana Milana Chovance zanikl a na uvolněný mandát povolal předseda Poslanecké sněmovny pana Ing. Václava Votavu, který je podle zápisu Státní volební komise o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 prvním náhradníkem České strany sociálně demokratické za volební kraj Plzeňský.

Pan poslanec Václav Votava dnes převzal od předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 24. schůzi přijal usnesení č. 105, kterým konstatoval, že - za prvé - dne 14. dubna 2019 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Milanu Chovancovi, nar. dne 31. ledna 1970, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. A za druhé, že dne 14. dubna 2019 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Ing. Václavu Votavovi, nar. dne 18. června 1956.

Dne 15. dubna 2019 doručil poslanec Dan Ťok předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané formou notářského zápisu, kterým se vzdal svého poslaneckého mandátu. Tímto dnem jeho poslanecký mandát zanikl a téhož dne povolal předseda Poslanecké sněmovny na uvolněný mandát hnutí ANO 2011 za volební kraj Karlovarský paní Ivu Kalátovou.

Podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledku voleb. První náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj Karlovarský byl podle zápisu státní volební komise o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Ing. Roman Procházka, který se však dne 25. ledna 2018 ujal výkonu funkce člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Tato funkce je s výkonem funkce poslance ze zákona neslučitelná, a z tohoto důvodu Ing. Roman Procházka doručil dne 25. ledna 2018 předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané formou notářského zápisu, kterým se postavení náhradníka vzdal.

Mandátový a imunitní výbor na své 10. schůzi konané dne 28. února 2018 usnesením č. 49 konstatoval, že dne 25. ledna 2018 Ing. Romanu Procházkovi, nar. dne 23. listopadu 1968, zaniklo postavení prvního náhradníka hnutí ANO 2011 za volební kraj Karlovarský, a to způsobem podle ustanovení § 3 věta druhá zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. V souladu s tímto usnesením bylo rozhodnutím zaznamenáno v zápisu Státní volební komise o výsledku voleb konaných do Poslanecké sněmovny a usnesení bylo doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny a Ing. Romanu Procházkovi.

Paní poslankyně Iva Kalátová je tedy druhým náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj Karlovarský a dnes převzala od předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní 24. schůzi pak přijal usnesení č. 106, kterým konstatoval - za prvé - že dne 15. dubna 2019 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Danu Ťokovi, nar. dne 4. března 1959, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. A za druhé, že dne 15. dubna 2019 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní bakalářce Ivě Kalátové, nar. dne 17. listopadu 1962. (V jednací síni je hlučno.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Myslím si, že jde o ústavní krok slibu nových poslanců, a žádám tedy všechny kolegy a kolegyně, aby tomu věnovali pozornost. A případně pokud nechtějí tento bod absolvovat, aby odešli do předsálí. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím nyní paní poslankyni Ivu Kalátovou a pana poslance Václava Votavu, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu a složili Ústavou předepsaný slib. Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců.

Prosím, dámy a pánové, abyste povstali. (Přítomní povstávají. Předseda PS odchází z místa předsedajícího před poslanecké lavice, kde stojí noví poslanci.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslankyně Iva Kalátová a poslanec Václav Votava podáním ruky předsedovi PS a slovem "slibuji" skládají slib.)

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, blahopřeji vám a přeji hodně úspěchů ve vaší práci. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dovolte, abych mezi námi uvítal poslankyni Ivu Kalátovou a poslance Václavu Votavu, popřál jim v poslanecké práci mnoho úspěchů. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP