Úterý 16. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)


Slib poslanců

Já tomu dám ještě chviličku. Počkám, než se ustálí počet poslanců a poslankyň v sále. Všechny vás poprosím o důstojnou atmosféru. Tak, můžeme pokračovat.

Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nových poslanců za Milana Chovance a Dana Ťoka, kterým zanikl poslanecký mandát. Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přednesl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou - do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 20. března 2019 doručil pan Milan Chovanec předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané dne 15. března tohoto roku formou notářského zápisu, kterým se vzdal mandátu poslance Parlamentu České republiky ke dni 14. dubna tohoto roku. Tímto dnem poslanecký mandát pana Milana Chovance zanikl a na uvolněný mandát povolal předseda Poslanecké sněmovny pana Ing. Václava Votavu, který je podle zápisu Státní volební komise o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 prvním náhradníkem České strany sociálně demokratické za volební kraj Plzeňský.

Pan poslanec Václav Votava dnes převzal od předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 24. schůzi přijal usnesení č. 105, kterým konstatoval, že - za prvé - dne 14. dubna 2019 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Milanu Chovancovi, nar. dne 31. ledna 1970, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. A za druhé, že dne 14. dubna 2019 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Ing. Václavu Votavovi, nar. dne 18. června 1956.

Dne 15. dubna 2019 doručil poslanec Dan Ťok předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané formou notářského zápisu, kterým se vzdal svého poslaneckého mandátu. Tímto dnem jeho poslanecký mandát zanikl a téhož dne povolal předseda Poslanecké sněmovny na uvolněný mandát hnutí ANO 2011 za volební kraj Karlovarský paní Ivu Kalátovou.

Podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledku voleb. První náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj Karlovarský byl podle zápisu státní volební komise o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Ing. Roman Procházka, který se však dne 25. ledna 2018 ujal výkonu funkce člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Tato funkce je s výkonem funkce poslance ze zákona neslučitelná, a z tohoto důvodu Ing. Roman Procházka doručil dne 25. ledna 2018 předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané formou notářského zápisu, kterým se postavení náhradníka vzdal.

Mandátový a imunitní výbor na své 10. schůzi konané dne 28. února 2018 usnesením č. 49 konstatoval, že dne 25. ledna 2018 Ing. Romanu Procházkovi, nar. dne 23. listopadu 1968, zaniklo postavení prvního náhradníka hnutí ANO 2011 za volební kraj Karlovarský, a to způsobem podle ustanovení § 3 věta druhá zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. V souladu s tímto usnesením bylo rozhodnutím zaznamenáno v zápisu Státní volební komise o výsledku voleb konaných do Poslanecké sněmovny a usnesení bylo doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny a Ing. Romanu Procházkovi.

Paní poslankyně Iva Kalátová je tedy druhým náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj Karlovarský a dnes převzala od předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní 24. schůzi pak přijal usnesení č. 106, kterým konstatoval - za prvé - že dne 15. dubna 2019 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Danu Ťokovi, nar. dne 4. března 1959, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. A za druhé, že dne 15. dubna 2019 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní bakalářce Ivě Kalátové, nar. dne 17. listopadu 1962. (V jednací síni je hlučno.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Myslím si, že jde o ústavní krok slibu nových poslanců, a žádám tedy všechny kolegy a kolegyně, aby tomu věnovali pozornost. A případně pokud nechtějí tento bod absolvovat, aby odešli do předsálí. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím nyní paní poslankyni Ivu Kalátovou a pana poslance Václava Votavu, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu a složili Ústavou předepsaný slib. Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců.

Prosím, dámy a pánové, abyste povstali. (Přítomní povstávají. Předseda PS odchází z místa předsedajícího před poslanecké lavice, kde stojí noví poslanci.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslankyně Iva Kalátová a poslanec Václav Votava podáním ruky předsedovi PS a slovem "slibuji" skládají slib.)

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, blahopřeji vám a přeji hodně úspěchů ve vaší práci. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dovolte, abych mezi námi uvítal poslankyni Ivu Kalátovou a poslance Václavu Votavu, popřál jim v poslanecké práci mnoho úspěchů. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu místopředsedovi, že se na chvíli ujal mé role. Budeme pokračovat s ověřovateli.

 

Navrhuji, abychom určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala. Ptám se, zda je zde jiný návrh na určení osoby ověřovatelů. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 174, pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 28. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tyto poslankyně a poslanci: Margita Balaštíková od 17.45 - pracovní důvody, Jiří Bláha - zdravotní důvody, Milan Brázdil - zdravotní důvody, Jaroslav Bžoch - zahraniční cesta, Jana Černochová - pracovní důvody, Jan Farský - zahraniční cesta, Eva Fialová - pracovní důvody, Tereza Hyťhová - pracovní důvody, Martin Kolovratník - rodinné důvody, Květa Matušovská - zdravotní důvody, Jakub Michálek - pracovní důvody, Miroslava Němcová - pracovní důvody, Olga Richterová - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula - rodinné důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Lubomír Metnar - zahraniční cesta, Tomáš Petříček do 15.30 - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Antonín Staněk - pracovní důvody.

Dodatečně jsem ještě obdržel omluvu paní poslankyně Karly Šlechtové, která se omlouvá 16. 4. mezi 16.30 a 00.00 z důvodu návštěvy lékaře. Ještě je zde jedna omluva. Omlouvá se mezi 15.00 a 17.30 z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Běhounek.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 28. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Za prvé navrhujeme pevně zařadit bod 43 návrhu pořadu, sněmovní tisk 250, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prvé čtení;

bod 44 návrhu pořadu, sněmovní tisk 338, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, prvé čtení, na úterý 23. 4. za body vrácené a zamítnuté Senátem, to je za bod 2;

dále bod 24 návrhu pořadu, sněmovní tisk 260, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), druhé čtení, na středu 24. 4. jako první bod ve 14.30 hodin;

bod 216 návrhu pořadu, návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny, na úterý 16. 4. jako první bod.

Za druhé vyřadit body 4 a 148 návrhu pořadu, sněmovní tisk 333, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, druhé a třetí čtení.

Za třetí zařadit nový bod - návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahů k státním fondům výborům, sněmovní dokument 2538, na čtvrtek 18. 4. jako první bod po písemných interpelacích.

Za čtvrté v bloku prvních čtení přeřadit bod 42 návrhu pořadu, sněmovní tisk 454, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, prvé čtení, za bod 34, sněmovní tisk 435, návrhu pořadu.

Za páté v bloku druhých čtení bod 10 návrhu pořadu, sněmovní tisk 220, vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), druhé čtení, přeřadit na konec bloku druhých čtení.

Za bod 11, sněmovní tisk 240, vložit body 6, sněmovní tisk 410, a 15, sněmovní tisk 301, návrhu pořadu, dále pokračovat dle návrhu pořadu.

To je z grémia a z mé strany pro tuto chvíli vše. Teď budeme pokračovat podle toho, jak byly přihlášeni jednotliví poslanci, případně předsedové poslaneckých klubů. Jako první jsem obdržel písemnou přihlášku ještě před zahájením schůze pana předsedy Bartoše, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom navrhnout zařazení nového bodu na jednání této schůze Sněmovny. Je to bod, který souvisí s vývojem šetření střetu zájmů premiéra Andreje Babiše ve vztahu k evropskému finančnímu nařízení proti střetu zájmů. Zde bylo přislíbeno od evropských komisařů, že výsledky tohoto šetření, auditu, ale i výkladu, jakým způsobem má být aplikováno evropské nařízení proti střetu zájmů v České republice, budou známy v lednu. Následně byl termín prodloužen, pan komisař Oettinger hovořil o tom, že výsledky budou známy v měsíci dubnu. Včera na jednání výboru Evropského parlamentu, které bylo za zavřenými dveřmi, nicméně dostaly se z něj informace, že závěry tohoto šetření budou zaslány úřadům v České republice až k 15. květnu a české úřady, potažmo vláda, budou mít možnost reagovat následně až do termínu dvou měsíců.

Toto nás tedy posouvá po volby do Evropského parlamentu a já jsem přesvědčen, že je v zájmu nás poslanců i občanů České republiky a možná i pana premiéra Babiše či ministra Tomana, aby se ukázalo, jaký bude nakonec v této kauze závěr Evropské komise a orgánů, které se střetem zájmů zabývaly.

Já bych proto chtěl navrhnout bod, který se jmenuje Střet zájmů premiéra Andreje Babiše a audit Evropské komise v ČR, a navrhnout i usnesení, které se ponese v duchu, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Evropskou komisi, aby závěrečnou zprávu o auditu, který probíhal v České republice v souvislosti se střetem zájmů premiéra Andreje Babiše v lednu a v únoru 2019, oficiálně zveřejnila ke stejnému datu, kdy bude zaslána českým úřadům, to je tedy 15. května.

Já bych chtěl jenom dodat, že bych chtěl tento bod navrhnout zařadit napevno, a to na zítřek po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dovolte mi přečíst ještě omluvu. Omlouvá se pan ministr Dan Ťok z dnešního jednání od 14.00 do ukončení jednacího dne z pracovních důvodů.

Jako další eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. Nejdříve pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Já bych s dovolením jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení některých bodů, jak jsem se o to pokoušel na jednání grémia Poslanecké sněmovny dnes ráno, ale nepodařilo se mi najít stoprocentní shodu.

Takže za prvé bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodů z bloku zprávy, a sice následovně: bod číslo 182, sněmovní tisk 164, Ministerstvo financí, státní závěrečný účet za rok 2017, za další bod číslo 178, tisk 113, Zpráva o činnosti České televize za rok 2016, bod číslo, 179, tisk 114, Zpráva o hospodaření České televize za rok 2016, dále bod číslo 180, tisk 143, Zpráva o činnosti České televize za rok 2017, a bod 185, tisk 251, Zpráva o hospodaření České televize za rok 2017, a sice zařadit na čtvrtek 9. 5. jako první bod od 9 hodin, variantně ihned po písemných interpelacích.

A druhý návrh. Prosím pevně zařadit bod číslo 206, jedná se o sněmovní tisk 427, Změna rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, na čtvrtek 18. 4., tento čtvrtek, jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu dle návrhu z dnešního grémia. Jak tady říkal pan předseda Vondráček, je to harmonogram projednávání státního závěrečného účtu za rok 2018 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Čili na čtvrtek 18. 4. jako druhý bod.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a poprosím další přednostní právo, pan předseda Kováčik, poté jsem evidoval přihlášení pana předsedy Bartoška.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Rád bych obrátil vaši pozornost k problému, který již řadu měsíců a možná několik let trápí nás, občany České republiky, spotřebitele potravin zejména v České republice. Problém, který vyvrcholil rozhodnutím Evropského parlamentu o dvojí kvalitě potravin - říkám to hodně zkráceně - kterým nás de facto nutí přijmout fakt, že dvojí kvalita potravin pro evropský prostor, evropský trh, bude nadále pokračovat. To opatření, jak víme, nebylo úplně dobré. A já bych rád požádal o podporu zařazení nového bodu. Rádi bychom věděli, jak se k tomu problému postaví vláda včetně okomentování postoje některých i českých europoslanců.

Rád bych tudíž navrhl bod s názvem Informace předsedy vlády k postupu vlády ve věci rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým nás nutí přijmout dvojí kvalitu potravin, a navrhoval bych na 9. 5. od 11 hodin pevné zařazení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já bych vás chtěl požádat, zda bychom bod, který máme na programu, a je to sněmovní tisk 434, vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, zařadili na středu jako první bod odpoledního jednání. Je to z toho důvodu, že celkový obrat v rámci obchodní výměny v roce 2017 mezi Českou republikou a Tchaj-wanem činil téměř 30 mld. korun. Jsme přesvědčeni, že odstraňování ekonomických bariér pro vzájemné hospodářství nebo vzájemný obchod je důležité, takže bych vás chtěl požádat o předřazení tohoto bodu a následně jeho projednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, jenom se omlouvám, přeslechl jsem - odpoledního nebo dopoledního? Odpoledního, první bod odpoledního jednání ve středu, tuto středu. Děkuji.

Nikoho dalšího s přednostním právem v tuto chvíli nevidím, takže budeme postupovat podle písemných přihlášek. Evidoval jsem přihlášku z místa pana poslance Ferjenčíka a paní poslankyně Balcarové, ale až po těch písemných. Takže nejprve pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, příjemný krásný den. Dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu pod názvem Informace ministra životního prostředí k plavebnímu stupni Děčín.

Co mě k této žádosti vede. V uplynulých dnech proběhla konference, která se opětovně zabývala snahou o realizaci tohoto plavebního stupně. Pod patronací hejtmana a primátora zazněly velice závažné informace týkající se budoucnosti tohoto stavebního díla, které se nedotýká pouze Ústeckého kraje, ale samozřejmě má další návaznost na za prvé rozvoj vodní dopravy a za druhé rozvoj Pardubického kraje, který počítá ve svém plánovaném rozvoji s budováním tohoto plavebního díla.

Bohužel ta informace, která zazněla, postavila celé tyto třicetileté nebo víceleté, dokonce víc než třicet let, snahy vybudovat plavební stupeň Děčín jako marnou snahu. Zdůrazňuji, že tady se více než třicet let bavíme o tom, že my chceme splavnit Labe, z druhé strany hovoříme o tom - a teď na této konferenci to zaznělo - že životní prostředí nevidí, Ministerstvo životního prostředí nevidí realizaci tohoto plavebního stupně jako reálnou. A toto mě přivedlo k tomu, že bych vás rád požádal, abychom mohli diskutovat nad těmito závažnými věcmi, protože nejde jenom o vyhozené prostředky za ty desítky let do projektů a úvah o realizaci, ale také o to, jestli jsme schopni v České republice se postavit tzv. radikální ochraně životního prostředí.

Chci se jenom krátce vyjádřit k tomu, že základním argumentem je směrnice evropské vyhlášky z roku 2000 o vodách, ale ta umožňuje určitou alternativu realizace ochrany životního prostředí formou záměny, výměny objektů. Tady v té zprávě, která zazněla na té konferenci, že toto v České republice již není možné, což jinými slovy evokuje, že Česká republika už nemá zóny, kde by se zvýšená ochrana mohla realizovat. A pro určitou nečinnost - a teď bych nechtěl křivdit panu ministrovi životního prostředí, ale právě proto by stálo za to, kdyby se tato debata na půdě ctěné Sněmovny otevřela, stálo by za to vysvětlit, jestli tento projekt, který dlouhodobě - a myslím, že tady není nikdo v této Sněmovně, kdo by ho nepodporoval - má smysl realizovat, popř. jestli toto striktní stanovisko životního prostředí, jmenovitě Ministerstva životního prostředí, nás bude nutit k tomu, abychom doposud vložené prostředky a investice do této realizace odepsali.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jenom se chci ujistit - čtvrtek, míněno tento, 18. 4.?

 

Poslanec Leo Luzar: Ano, jenom upřesnění, míněno tento čtvrtek po písemných interpelacích jako druhý bod, alternativně třetí bod, jestli bude přijat návrh kolegy Faltýnka.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Petr Dolínek, po něm se připraví pan poslanec Grebeníček.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si navrhnout zařadit jeden nový bod a pevně zařadit čtyři jiné body z našeho programu.

První bod, který bych chtěl zařadit po dohodě s předsedy některých klubů, tak abych vyhověl žádosti i předsedy klubu ODS, tak navrhuji nový bod jednání, který by se jmenoval "žádost výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle § 35 odst. 3 zákona 90/1995 Sb." jako první bod zítřejšího odpoledního jednání. Tento paragraf je jediná cesta, která umožňuje plénu této ctěné komory Parlamentu, aby se vyjádřila k předsedovi nějakého výboru.

Jak jistě víte, tak pan předseda tohoto výboru, poslanec Klaus, zde velmi nevhodně využil plénum a použil výroky, které se nemají říkat nikde, natožpak zde. A bohužel, jak jsem informován, tak když výbor projednával jeho setrvání, resp. volbu nového předsedy na výboru - nebyl jsem účasten - tak se vůbec nevěnovali tomu, co se zde stalo, a tomu, co mi vadí, že někdo zatahuje na tato jednání přirovnání, která jsou absolutně nevhodná, a pouze řešili technikálie, že nějaká strana chce nahradit někoho za někoho. Mně to přijde jako absolutně nedostatečné.

Nedovolil bych si navrhovat zařazení tohoto bodu v okamžiku, kdy by pan Klaus prezentoval pouze své euroskeptické názory. Má na ně plné právo a myslím si, že ví ode mě, že mu je nikdy nebudu potírat. Chce je říkat. Nebyl bych zde, kdyby se jednalo o výroky jiného charakteru. Ale tyto výroky, které tady zazněly, jsou neakceptovatelné, a proto navrhuji tento bod.

Dále bych si dovolil zařadit jako pevné body na zítřek na odpolední jednání jako druhý, třetí, čtvrtý a pátý bod body jednání 178, 179, 180 a 185. Jsou to výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2016, hospodaření roku 2016, činnost 2017 a hospodaření 2017 této instituce.

Důvod, proč navrhuji toto zařazení na středu a ne až na čtvrtek nebo podobně, je poměrně prostý. Já těm čtvrtkům na tak zásadní matérii nevěřím. Ty čtvrtky jsou velmi krátké. Jenom jak víme z projednání té první zprávy o činnosti 2016 České televize, tak to zabralo přes dvě hodiny a nedobrali jsme se žádného závěru.

Chtěl bych zdůraznit, že jsem rozladěn, že se musím poněkolikáté snažit zařadit tyto body tak, aby byly reálně projednány. Řekněme si, co si o nás mohou myslet občané, když nejsme jako poslanci schopni schválit výroční zprávy o činnosti hospodaření České televize v okamžiku, kdy my sami jsme si to dali do zákona, že to chceme projednávat. Nám to nikdo nepřiřknul, zde to vzniklo ve Sněmovně, ta chuť a vůle toto dělat.

A já použiju náhodně tady tři strany, třeba ANO, komunisty a SPD. Musíme si uvědomit, že v České republice se eviduje 3,5 milionu, respektive 3,8 milionu koncesionářů, kteří platí poplatky. To je o milion více než voličů těchto tří stran dohromady. To znamená, nemůže zde prosím nikdo blokovat něco, co je v zákoně, a projednejme to - ta jediná šance je, si myslím, v řádném jednacím dni. Ne v ty čtvrtky, kde je to dysfunkční u tak zásadní složité matérie, jako jsou zprávy o činnosti a hospodaření České televize. Pevně věřím, že u vás vyhraje vůle splnit naši zákonnou povinnost před vůlí hrát si s něčím, s čím bychom si hrát neměli.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Grebeníček, připraví se pan poslanec Kolářík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout zařazení v pořadí třetího pevného bodu na čtvrtek 18. dubna letošního roku od 11. hodiny sněmovní, tisk číslo 307, bod 191, Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2017 do září 2018. Jde totiž o tisk, bez jehož projednání a schválení Poslaneckou sněmovnou nelze vyplatit odměny na činnost členům Kontrolní rady Grantové agentury za uvedené období. Situace je v tomto specifická i s ohledem na následné změny v personálním složení této rady. Chci věřit, dámy a pánové, že pro naléhavost této záležitosti u vás naleznu podporu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kolářík, připraví se pan poslanec Jiří Kobza.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. Já bych vás chtěl požádat o zařazení bodu číslo 79. Je to sněmovní tisk 295, takzvaná novela exekučního řádu, která už tady čeká na projednání devět měsíců a stále se nedostala na pořad jednání. Takže bych poprosil, jestli by bylo možné zařadit tento bod napevno na příští úterý, 23. 4., po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Měl jsem obtíže vyslechnout celý ten návrh. Slyšel jsem, ale poprosím všechny v sále, aby se utišili, případně diskuze přenesli do předsálí, abych dobře rozuměl, a vy ostatní také, co je tady vlastně přednášeno.

Další vystoupí pan poslanec Kobza, poté pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych vás požádal o zařazení dalšího bodu k jednání s názvem Istanbulská smlouva. A rád bych navrhl usnesení k tomuto bodu, které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby nepokračovala v procesu směřujícímu k ratifikaci úmluvy Rady o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí Českou republikou. Vyzývá vládu České republiky, aby vykonala všechny úkony, včetně zpětvzetí podpisu souvisejícího s oznámením Radě Evropy, že Česká republika se nehodlá stát smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí Českou republikou, a pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby o tomto usnesení informoval vládu České republiky."

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Istanbulská smlouva není totiž zdaleka tak nezávazným a nevinným dokumentem, za jaký je nám předkládána. Její obsah bychom mohli rozdělit do několika částí. Ta první, která je v oblasti trestní ochrany obětí domácího násilí, je daleko lépe ošetřena v našem trestním zákoníku a tato smlouva z tohoto pohledu není nutná. Naopak si myslím, že náš zákoník je v tomhle směru důkladnější a lepší.

Druhá oblast, která se točí okolo genderové politiky, genderové vyváženosti, rovnoprávnosti mužů a žen, tak tam je několik velmi závažných okolností, kde se mluví například o tom, že je nutné opustit zavedené genderové stereotypy, zajistit rovnoprávnost mužů a žen za současného posílení role žen. To znamená, dochází k nějakému nepochopitelnému rozdělení na muže, kteří jsou a priori považováni za pachatele, a ženy, které jsou oběťmi. Což je také pro nás nepřijatelné.

Za další, vytváří to síť dozorujících orgánů, označených pod ústředním orgánem GREVIO. Je to síť velice vlivných a mocných neziskových organizací, které budou vykonávat dozor mimo jurisdikci členských zemí a budou mít možnost přístupu kamkoliv podle svého vlastního uvážení.

Jeden z nejzávažnějších faktorů této smlouvy je ale oznamovací povinnost, že kdokoliv - i z orgánů, které jsou vázány mlčenlivostí, jako jsou lékaři nebo advokáti - by se dozvěděl o nějakém domácím násilí anebo by se dozvěděl o tom, že by někde snad někdy mohlo dojít k domácímu násilí, tak je povinen tuto okolnost oznámit. Tím dochází k prolomení například advokátské mlčenlivosti, kterou my považujeme za jeden z pilířů české justice, a rozhodně se s tím nemůžeme ztotožnit. Zrovna tak se nemůžeme ztotožnit s možností zbavování rodičovských práv jako trestu v podstatě stejným způsobem, jakým funguje známá norská organizace Barnevernet.

Tato smlouva je velice, velice závažná a velice nebezpečná a já bych rád navrhl, aby projednávání tohoto bodu bylo případně zařazeno na středu 24. dubna po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším přihlášeným z místa je pan poslanec Ferjenčík, poté paní poslankyně Balcarová.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navrhnout přeřazení bodu, který je teď v programu jako bod číslo 5, novela zákona o elektronické evidenci tržeb, na konec toho bloku druhých čtení. My jsme se o tom bavili s kolegy a ta debata, ve které se budeme snažit vás přesvědčit, že ten zákon skutečně není šťastný, bude podle všeho velmi dlouhá, bude podaná velmi dlouhá řada pozměňovacích návrhů. Nechceme být obviňováni z toho, že blokujeme pořad této schůze, která je různě komplikovaná státními svátky, takže mi přijde rozumné nejprve odbavit zbytek programu a méně kontroverzní body a až potom se zabývat elektronickou evidencí tržeb.

Takže navrhuji přeřazení bodu číslo 5, elektronická evidence tržeb, na konec bloku druhých čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Balcarová, poté s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla požádat o zařazení bodu číslo 215, který se jmenuje Informace vlády o ochraně klimatu. Žádám o pevné zařazení tohoto bodu na příští středu, to je 24. 4., jako první bod. Je to z důvodu toho, že jsme tento bod začali projednávat na minulé schůzi a nedostali jsme se podle mě moc daleko. Je navrženo několik usnesení a několik pozměňovacích návrhů k tomu usnesení a zdaleka ne všichni kolegové se tady dostali ke slovu. Tak bych byla ráda, kdybychom mohli tento bod otevřít příští středu jako první bod.

A ještě bych jenom připomněla, proč jsme vlastně ten bod zařadili. Bylo to proto, že studenti v rámci iniciativy Fridays for future požádali vládu a politiky, aby se vyjádřili k tomu, jak chtějí reagovat na rychle postupující změnu klimatu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přednostní právo pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl obrátit naši pozornost zejména k těm, kteří tak rádi projednávají zákony o rozšíření pravomocí NKÚ, to jsou především vládní poslanci, tak chci obrátit vaši pozornost k výroční zprávě tohoto nezávislého úřadu za rok 2018, která byla publikována před několika dny. A pokud se do ní podíváte, tak to není opravdu radostné čtení. To je smutné čtení. Kdybych měl jednoduše shrnout, co NKÚ ve své výroční zprávě za loňský rok říká, tak NKÚ nám říká, že stát selhává v činnostech, které má zabezpečovat. Myslím, že je to natolik závažné zjištění, že by bylo dobré znát k tomu stanovisko vlády, taky těch, kteří chtějí rozšiřovat pravomoc NKÚ, jestli, když tak podporují to rozšíření, souhlasí s dosavadní činností, s dosavadní úrovní zpráv, které NKÚ předkládá. Mně to přijde logické, že když jsme spokojeni s tím, co dělá, tak pak přistoupíme k rozšíření pravomocí, a ne naopak, že když případně nejsme spokojeni, tak současně rozšiřujeme pravomoci tohoto úřadu.

Takže já navrhuji nový bod Poslanecké sněmovny, který by se jmenoval Diskuse k výroční zprávě NKÚ za rok 2018. Chtěl bych nechat vládě i nějaký čas na přípravu, takže navrhnu alternativně několik termínů v příštím týdnu. Zaprvé pevně zařadit ve středu dopoledne po bloku třetích čtení. Zadruhé, pokud by to neprošlo ve středu dopoledne, mluvím o příštím týdnu, to znamená o 24. dubnu, pokud mě paměť neklame, odpoledne po pevně zařazených bodech, případně příští týden v pátek po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Snad jsem si to poznačil správně. Až to budu potom říkat nahlas, tak se na vás vždycky podívám, jestli to říkám dobře. Vyšel jste mi na konec stránky, takže jsem to nestihl napsat.

Ptám se, zda chce ještě někdo něco k pořadu schůze. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Já bych chtěl požádat jménem poslaneckého klubu o 20minutovou přestávku na poradu o programu, protože některé body nám nebyly dopředu avizovány, tak ať si můžeme seřadit případný dopad v hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dvacet minut. Takže do 15.04 vyhlašuji přestávku na poradu klubu pirátské strany.

 

(Jednání přerušeno ve 14.46 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.04 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.04 a my budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. A přestali jsme před hlasováním o návrhu pořadu 28. schůze. Já vás poprosím, abyste už zaujali svá místa v sále.

Nejprve budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly předloženy grémiem. Ptám se, zda je nějaká námitka vůči mému postupu, že bychom se s návrhem grémia vypořádali jedním hlasováním. Nikoho nevidím, takže můžeme... Mám tady ještě žádost, abych přivolal kolegy z předsálí, kterým nefungují hodinky a nevědí, že je 15.04.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu grémia. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 182, pro 149, proti 1. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat návrhy, které předložil pan předseda Faltýnek. Je zde návrh, který spolu souvisí. Já ho přednesu najednou potom, zda bude zájem hlasovat zvlášť ty zprávy. Vidím, že bude.

 

Tak tedy budeme hlasovat nejprve o pevném zařazení bodu 182, tisk 164, Státní závěrečný účet za rok 2017, ve čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 183 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem si přeje vystoupit pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom z těch návrhů, jak přicházely, tak první byl návrh pana předsedy Bartoše ohledně střetu zájmů zítra zařadit, a potom zítra jako třetí bod. A já si nejsem vědom, že jsme o něm hlasovali jako o prvním bodě. Tak jenom se ptám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, je to moje chyba. Takže já myslím, že to hlasování je platné, ale teď považuji za korektní, že bychom se vrátili k návrhu pana předsedy Bartoše. Není to na sobě závislé, věcně to nesouvisí.

 

Pan předseda Bartoš navrhoval nejprve zařazení nového bodu, který nazval O střetu zájmů Andreje Babiše, jestli to tak mohu... Střet zájmů premiéra Andreje Babiše a audit Evropské komise v České republice je přesný název nově navrženého bodu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 182, pro 79, proti 69. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní se vrátíme k návrhům pana předsedy Faltýnka. Jako druhý budeme hlasovat bod číslo 178, tisk 113, Zpráva o činnosti České televize za rok 2016, na čtvrtek 9. 5., v tuto chvíli jako druhý bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. (Z pléna: Hlásí se předseda Stanjura.) Já prohlašuji toto hlasování za zmatečné, mám zájem především, abychom se nějak rozumně domluvili na tom programu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane předsedo. K těmto bodům zazněly dva různé návrhy. Tak buď musíte říct, že když to bude schválené, je nehlasovatelný návrh pana Dolínka, nebo musíme orientačně hlasovat o těch dvou a pak hlasovat o tom, který získá větší podporu. Protože zazněly návrhy na stejné body v jiný termín, pokud jsem to dobře zaznamenal v rámci rozpravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já jsem se to snažil tady nějakým způsobem konzultovat. Můj osobní názor je, že jestliže schválíme návrh pana Faltýnka, je pak návrh pana Dolínka nehlasovatelný. Jestli proti tomu není námitka.

 

Budeme opakovat hlasování o bodu 178, tisk 113, Zpráva o činnosti České televize za rok 2016.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 183, pro 84, proti 6. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení bodu 179, sněmovní tisk 114, Zpráva o hospodaření České televize za rok 2016.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. (Ze sálu: Nejde to!) Pardon, já jsem špatně zmáčkl. Tak znova. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 183, pro 64, proti 10. Návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat návrh na zařazení bodu 180, sněmovní tisk 143, Zpráva o činnosti České televize za rok 2017 - v tuto chvíli by to byl první bod po písemných interpelacích ve čtvrtek 9. 5.

Zahajuji hlasování. (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.) Pardon. Už jsme schválili bod 182. Dneska mi to nejde. Prohlašuji toto hlasování opět za zmatečné.

 

Ať víme přesně, o čem hlasujeme, druhý bod po písemných interpelacích - zpráva o činnosti České televize za rok 2017.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 9 přihlášeno 183, pro 81, proti 5. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslední z bloku budeme hlasovat o bodu 185, sněmovní tisk 251, Zpráva o hospodaření České televize za rok 2017. Tento bod by se v tuto chvíli stal druhým pevně zařazeným ve čtvrtek 9. 5.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 10 přihlášeno 183, pro 81, proti 5. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Dále je zde návrh na zařazení bodu 206, sněmovní tisk 427, změna rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, aby byl zařazen na 18. 4. jako druhý bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 11 přihlášeno 183, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Kováčika, který navrhl zařazení nového bodu nazvaného Informace předsedy vlády o postupu ve věci rozhodnutí Evropského parlamentu, které nám nutí přijmout dvojí kvalitu potravin, jestli jsem si poznačil správně, nekontroloval jsem podle stenozáznamu, který navrhuje, aby tento bod byl pevně zařazen 9. 5. od 11.00.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V tuto chvíli 99 pro, proti 1, takže jsme zařadili nový bod.

 

A nyní budeme hlasovat o pevném zařazení na 9. 5. v 11.00.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 13 přihlášeni 183 poslanci, pro 98, proti 2. Tento návrh byl přijat, takže jsme zařadili nový bod a pevně jej zařadili.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Bartoška na pevné zařazení bodu 38, sněmovní tisk 434, týkající se Tchaj-wanu, abychom ho pevně zařadili na středu 17. 4. jako první bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Hluk v sále.)

hlasování pořadové číslo 14 přihlášeno 183, pro 113, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Luzara. Přesný název je zařazení nového bodu Informace Ministerstva životního prostředí o budoucnosti plavebního stupně Děčín.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 přihlášeno 183, pro 69, proti 14. Tento návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Dolínka, který navrhuje zařazení nového bodu, který nazval žádost školského výboru podle § 35 jednacího řádu - použil plný název daného výboru. Jenom upozorňuji, že z hlediska skloňování by to mělo být správně žádost školskému výboru, neboť Sněmovna se bude obracet na výbor, aby zvolil nového předsedu. Ale všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 16 přihlášeno 181, pro 68, proti 28. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy již hlasovat nebudeme.

Nyní se tedy vypořádáme s návrhy pana poslance Dolínka, který navrhl zařadit zprávy o činnosti a hospodaření České televize ve středu 17. 4. od 14.30. A teď se chci jenom zeptat, protože tam byl přijatý návrh pana poslance Bartoška týkající se Tchaj-wanu, takže po pevně zařazeném bodu, byl by to tedy bod dva toho dne.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o bodu 178, sněmovní tisk 113, Zpráva o činnosti České televize v roce 2016, zařazení jako druhý bod ve středu 17. dubna.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno 183, pro 77, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o bodu 179, sněmovní tisk 114, Zpráva o hospodaření České televize v roce 2016, v tuto chvíli by to byl druhý bod odpoledního jednání ve středu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno 183, pro 77, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Dále budeme hlasovat o bodu 180, sněmovní tisk 143, Zpráva o činnosti České televize v roce 2017, jako druhý bod ve středu 17. 4.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19, přihlášeno 183, pro 78, proti 1. Tento návrh přijat nebyl.

 

A konečně budeme hlasovat o bodu 185, sněmovní tisk 251, Zpráva o hospodaření České televize v roce 2017, na středu jako druhý bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 20, přihlášeno 183, pro 75, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. To je z návrhů pana poslance Dolínka vše.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Grebeníčka, který navrhuje zařadit bod 191, sněmovní tisk 307, zpráva GA ČR za období 2017 - 2018, zařadit pevně jako třetí bod... v tuto chvíli jsme schválili dva body - harmonogram SZU a bod 206, takže by to byl třetí bod pevně zařazený ve čtvrtek 18. dubna. Je to tak v pořádku, pane poslanče? Tam ještě byl nějaký čas... Ano, v pořádku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 21, přihlášeno 184, pro 128, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Koláříka na pevné zařazení bodu 79, tisk 295, novela exekučního řádu na úterý 24. dubna po pevně zařazených bodech. Tady v tuto chvíli mám jenom upřesňující dotaz, pravděpodobně zde může být jedno třetí čtení. Je myšleno po třetím čtení, anebo je tady ještě pevně zařazený bod odpoledne? (Dohady v sále ohledně dne, v úterý je 23., nejsou tedy třetí čtení.) Takže v úterý 23. po pevně zařazených bodech, takže po bodu 44 v tuto chvíli. Já jsem si napsal v úterý 24. 4., což neexistuje, tak se omlouvám. Říkám, dneska nemám den.

 

Takže budeme hlasovat úterý 23. po pevně zařazených bodech, což znamená po bodu 44, novela exekučního řádu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přihlášeno 184, pro 66, proti 2. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Kobzy na zařazení nového bodu s názvem Istanbulská smlouva. Nejprve tedy budeme hlasovat o jeho zařazení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 23, přihlášeno 184, pro 63, proti 20. Návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Ferjenčíka, abychom bod 5, sněmovní tisk 205, novela zákona o elektronické evidenci tržeb, zařadili na konec bloku druhých čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno 184, pro 83, proti 71. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Balcarové. Ta navrhuje zařazení bodu 215, informace o ochraně klimatu, na středu 24. 4. jako první bod. Tady platí už ta otázka, kterou jsem měl předtím, zda je tím míněno před třetí čtení, nebo jako první bod po třetích čteních, jestli skutečně bylo úmyslem předřadit to před třetí čtení a ten vymezený čas... Po třetích čteních. Takže takhle vyjasněný návrh můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 25, přihlášeno je 184 poslanců, pro 50, proti 8. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Stanjury na zařazení nového bodu Diskuse k Výroční zprávě NKÚ za rok 2018.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno je 183 poslanců, pro 81, proti 5. Návrh přijat nebyl. Takže ta alternativní hlasování již nebudeme hlasovat.

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které byly předneseny, a můžeme hlasovat o pořadu 28. schůze jako celku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pořad schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 27. Přihlášeno 184, pro 114, proti 29. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s pořadem 28. schůze jsme vyslovili souhlas. Děkuji.

 

Budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Současně předávám řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Podle před chvilkou schváleného pořadu schůze se jako prvním bodem dnešního jednání budeme zabývat bodem

Aktualizováno 25. 5. 2020 v 17:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP