(11.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Hlásím se tedy k pozměňovacímu návrhu číslo 1973. Týká se snížení DPH na biopotraviny do té druhé snížené sazby, tedy 10%. Trh s biopotravinami je přísně sledován, jsou certifikovány, jsou v tom řetězci tyto biopotraviny pod tím certifikátem pod velice přísným dohledem. A tímto snížením bych chtěl, abychom dokázali více zdostupnit biopotraviny občanům v České republice a také podpořit pozitivní dopady hospodaření ekologických zemědělců na naši krajinu zvláště v době, kdy mluvíme o pesticidní zátěži, o kvalitě vod, půd a podobně.

Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh číslo 2652 a týká se také snížení DPH na tu nejnižší sníženou 10% sazbu. Týká se to palivového dřeva v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky, pilin, dřevěných zbytků dřevěného odpadu a též aglomerovaných do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů. Tedy bavíme se o palivovém dříví v briketách a peletách, které používají občané v České republice především k vytápění svých domácností. Tímto návrhem reaguji na to, abychom nejenom zpřístupnili toto palivo, ale abychom také... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vám rozumím. Požádám kolegy, kolegyně o klid, zejména u stolku zpravodajů, ale i ty, kteří se připravují na vystoupení. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. A chci také tímto podpořit tu poměrně složitou kalamitní situaci na trhu se dřevem, abychom podpořili větší využití právě dřeva a jeho různých produktů na trhu v České republice a podpořili tím také snížení zátěže emisí z fosilních paliv z nevhodného spalování i touto formou. Jenom připomenu, že například v Německu je sazba na tyto produkty 7 %, ve Francii 10 %, ve Švýcarsku 8 %, v Belgii 6 %. Je vidět, že tyto státy se opravdu snaží tento typ paliva z ekologických a obnovitelných zdrojů co nejvíce podporovat. Takže byl bych rád, kdybychom i toto dokázali podpořit.

Mám zde také pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, číslo 2653. Týká se prodejů ryb. Je to jasné vyjmutí, kdy vyjímáme z povinnosti mít EET prodej ryb na samostatném prodejním místě. Tato všechna místa jsou hlášena předem na Státní veterinární správu. Pokud by finanční úřady chtěly, mohou si jednoduše dopředu zjistit, kde se budou prodávat ryby, a zkontrolovat si prodej objemu, který je prodán, a můžou mít jistotu, že jsou schopny efektivně dohledávat, jestli nedochází k případným daňovým únikům.

Další návrh je návrh číslo 2655 a je to návrh, kterým stanovuji hranici 750 tisíc korun u subjektů, které pokud budou mít tyto tržby za 12 kalendářních měsíců předcházejících i následujících, tak budou moci do 750 tisíc korun tržby být vyjmuti z evidence EET. Tento návrh jsem předkládal i na hospodářském a rozpočtovém výboru.

Nicméně jsem si vědom, že podpora zdaleka asi nebude nikterak velká, aby ten návrh měl šanci, proto si s dovolením dovoluji předložit ještě jeden nový návrh, který jsem na výborech nepředstavoval, a je to pod číslem 2654, který stanovuje tu hranici na vyjmutí subjektů z povinnosti EET na hranici 200 tisíc korun -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás ještě jednou přeruším a požádám sněmovnu o klid. Doufám, že debaty, které se netýkají EET, můžete vést v předsálí. Jde o pozměňovací návrhy, tak abychom všichni potom ve třetím čtení věděli, o čem budeme hlasovat. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Vycházím tady z argumentace, kterou používalo samo Ministerstvo financí při předložení tohoto sněmovního tisku, kdy argumentovalo částí argumentace Ústavního soudu. A tento Ústavní soud se opíral mimo jiné o zkušenosti z Rakouska, kde právě v Rakousku jsou ti nejmenší podnikatelé vyjmuti z tamního systému fiskálních pokladen a kdy je tam hranice obratu 15 tisíc eur a u stánkařů dokonce 30 tisíc eur. Proto jsem šel touto cestou, kdy jsem adekvátně použil tuto principiální argumentaci. Odvodil jsem tyto částky a s určitým zaokrouhlením jsem si dovolil tedy navrhnout tuto částku 200 tisíc korun pro vyjmutí podnikatelů z EET.

Pak jsem si dovolil dát ještě několik pozměňovacích návrhů, které se týkají opět problematiky DPH, a sice zvýšit limit pro povinnost býti plátcem DPH ve dvou alternativních návrzích. Ten první je na částku 1,5 milionu korun a druhý na 2 miliony korun. Je to pozměňovací návrh 2656 a návrh 2657.

A mám tady poslední návrhy, které se týkají ještě DPH, a sice návrh 2660, což je návrh na snížení DPH v případě realizace výstavby, oprav, rekonstrukce takzvaného sociálního bydlení, což jsou například byty do 120 metrů čtverečních, to znamená, do této kategorie se vejde drtivá většina bytů, ve kterých občané v České republice bydlí, a já navrhuji snížení na druhou sníženou sazbu, tedy 10 %. To znamená, je to reakce na obtížnou situaci dostupného bydlení tak, abychom lidem snížili tyto náklady. Takže to je tento návrh. A pak mám druhý návrh... Jenom podotýkám, že u tohoto návrhu je účinnost odložena až k 1. lednu 2021, aby případně Ministerstvo financí mohlo jednat o výjimce, případně o úpravě evropské legislativy. Vycházím vstříc argumentaci paní ministryně, která říkala, že je to z důvodu harmonizovaného práva problém, proto tady vytvářím určitý prostor pro jednání.

A pak tady mám návrh 2662, který snižuje sazbu DPH na nové byty, která je dnes 21 %, a snižuje to na 15 %, tak abychom zase především mladým rodinám dokázali snížit náklady na bydlení. Jenom pro představu, když se bavíme o částce 5 milionů korun při nákupu bytu, tak jenom tímto snížením bychom této mladé rodině mohli ušetřit zhruba nějakých řádově statisíců - 300, 400 tisíc korun, které nemusí splácet v rámci hypotéky. Byl bych rád, kdybychom se na tento návrh opravdu dívali optikou té obtížné bytové situace, obtížné situace na trhu s nemovitostmi, a pokusili se tak zbytečně nezatěžovat občany v České republice placením takto vysoké DPH u nových bytů.

Poslední návrh je 2663, ten je poměrně jednoduchý a říká, že subjekty ve třetí a čtvrté vlně tak budou vyjmuty ze systému EET.

Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Jurečkovi za pozměňovací návrhy. A než dám slovo poslednímu přihlášenému v podrobné rozpravě, přečtu ještě omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 14.30 hodin do konce jednacího dne se omlouvá poslanec Stanislav Grospič z důvodu zahraniční konference, tedy z pracovních důvodů.

Nyní pan kolega Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Já se chci přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům. První je vložen do systému pod číslem 2658. Je to výjimka z povinnosti EET pro prodejce sladkovodních ryb a souvisejících služeb v období mezi 14. a 24. prosincem v provozovně, ve které se uskutečňují pouze tyto tržby, zjednodušeně řečeno je to snaha vyjmout z povinnosti evidovat tržby pomocí elektronické pokladny prodejce vánočních kaprů. Myslím, že to každý pochopí, že v zimním období, kdy tito lidé prodávají na ulici kapry, zabíjejí je tam, kuchají, tak že není úplně rozumné chtít po nich, aby zároveň něco ťukali do elektronické pokladny.

Druhý pozměňovací návrh je vložen do systému pod číslem 2648 a je to pozměňovací návrh, který ruší povinnou registraci k EET pro fyzické osoby - neplátce DPH, samozřejmě s tím motivem, aby se tomu vyhnuli zejména ti malí a střední podnikatelé, na které tato regulace a zbytečná administrativa dopadá nejvíce.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Skopečkovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy, písemně přihlášený byl poslední. (Ozývají se hlasy z pléna z pravé strany.) Prosím, nepokřikujte tady po sále. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Ještě jednou je přihlášený kolega Marian Jurečka, potom poslanec Ferjenčík a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem se s dovolením přihlásil ještě jednou do podrobné rozpravy, protože jsem ve svém úvodu špatně řekl číslo, ke kterému jsem se hlásil. Nebylo to číslo 1973, ale opravuji, hlásil jsem se k pozměňovacímu návrhu číslo 1473, který se týkal snížení DPH na biopotraviny. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP