(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Janu Kněžínkovi. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru ústavněprávnímu jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 299/1 a 299/2.

Po vystoupení paní zpravodajky ústavněprávního výboru paní poslankyně Heleny Válkové se ještě připraví pan poslanec Zdeněk Ondráček, který je zpravodajem právě výboru pro bezpečnost. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, jak tady bylo řečeno, naše dobrá právní úprava zákona o soudnictví mládeže touto novelou, pokud ji schválíme, bude ještě zlepšena ve směrech, které tady velmi přesně a konkrétně popsal pan ministr, takže už se k tomu vracet nebudu. Snad jedině k těm kontroverzním otázkám, které jsme řešili na ústavněprávním výboru.

My jsme se jako garanční výbor samozřejmě touto novelou zabývali a tam taková největší sporná otázka byla problematika související s určením věku dítěte, u kterého není jisté, zda dosáhlo věku 15 let, kdy navrhovaná novela považovala takové dítě mladší 15 let za dítě mladší 15 let i v případě, kdy to nebylo zřejmé, jisté a muselo se zjišťovat v průběhu dalšího zkoumání nebo posuzování, jak to vlastně s tím věkem skutečně je, protože chybí třeba doklady, a ta novela předpokládala, že se v takovém případě bude dítě považovat automaticky za mladší 15 let. Jak víte, v České republice je hranice trestní odpovědnosti právě stanovena na těch 15 roků, takže tam jde o to, jestli spadne do kategorie sice mladistvých, také privilegované kategorie pachatelů, nebo podezřelých z trestné činnosti, nicméně již trestně odpovědných, anebo do kategorie trestně neodpovědných dětí mladších 15 let.

Výsledek diskuse je už obsahem usnesení ústavněprávního výboru z 36. schůze, která proběhla 20. února 2019, kdy jsme se nakonec shodli na tom, že pokud jde o otázku dětí, u kterých není zřejmé, zda je jim 15 roků, nebo 14 roků, nebo 16 roků, po diskusi, která tam odezněla a o které možná bude hovořit i pan poslanec Ondráček, se většina rozhodla navrhnout tento bod vypustit. Čili z té novely by byl vypuštěn bod, v rámci kterého se navrhuje, aby v takovém případě bylo automaticky považováno dítě za mladší 15 let. Tak to je první závěr ústavněprávního výboru, že se nebude považovat automaticky za mladší 15 let a že se bude zjišťovat vždycky v každém konkrétním případě, kolik mu je roků, ale nebude tam ta premisa toho, že se považuje za mladší 15 let, když nebude matriční věk jistý. Takže to je první závěr.

Druhý závěr, ke kterému jsme dospěli v rámci ústavněprávního výboru, je celkem legislativně technický, že s ohledem na to, jak původně zněla účinnost, která by určitě vzhledem k prodloužení legislativního procesu nebyla naplnitelná, tak navrhujeme změnit účinnost relativně neurčitě, čili že zákon by nabyl účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, čili standardní relativně neurčitá účinnost, která si myslím, že je tady velmi namístě.

Kromě toho tady byl ještě jeden, jenom jediný pozměňovací návrh, který vložila do systému skupina poslanců Maříková, Okamura, Fiala, Hrnčíř, Koten, Kohoutek, Jelínek, Levová, Jarošová a další, která jenom, když se o tom potom bude diskutovat, zpřesňuje navržené znění, o kterém také právě hovořil pan ministr spravedlnosti, kdy v případech, kdy je to třeba, se pořizuje o výslechu mladistvého audiovizuální záznam, a ona zpřesňuje tu formulaci velmi vhodným způsobem, když v tom navrhovaném znění pozměňovacího návrhu se výslovně uvádí, že je-li to vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého vhodné. To tam nebylo. Čili vkládá se tam okolnosti a případ a osoba mladistvého, a je-li to technicky možné, tak se pořizuje obrazový a zvukový záznam o výslechu mladistvého. Čili opět je to zlepšení předkládané novely.

Jinak ta diskuse není taková, abychom ji tady museli podrobně popisovat, která na ústavněprávním výboru proběhla, a navrhujeme samozřejmě s přihlédnutím k těm změnám, které jsou vtělené v usnesení číslo 112 z 20. února 2019 z naší 36. schůze, návrh novely schválit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce, a než udělím slovo zpravodaji výboru pro bezpečnost Zdeňku Ondráčkovi, dovolte mi, abych ještě jednou zopakoval sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, to jest, že v kuloárech jednacího sálu jsou připraveny podpisové archy k neštěstí, které se stalo v Paříži, kdy gotický klenot a významný vrcholný symbol Paříže, katedrálu Notre Dame, zachvátil ničivý požár. Připomínám to pro to, že podpisové archy jsou připraveny k podpisu jenom do 13 hodin, tak abychom mohli v nejbližším možném termínu po té 13. hodině průvodní dopis nás poslanců předsedovi Národního shromáždění Francie Richardu Ferrandovi předat. Dopis bude tedy předán prostřednictvím velvyslanectví Francouzské republiky tady v Praze. Tolik tedy ještě jednou z opakování toho sdělení.

A nyní tedy požádám zpravodaje výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu a informoval nás o projednání výboru pro bezpečnost. Udělím vám slovo, až tady bude trochu klid. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolím si požádat vás o přenesení debat do předsálí. Nechci jmenovat. Děkuju. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 85 výboru pro bezpečnost z 20. schůze, která se uskutečnila 21. března 2019, kdy se výbor pro bezpečnost ke sněmovnímu tisku č. 299 po úvodním vystoupení pana ministra spravedlnosti doktora Kněžínka, po zpravodajské zprávě přednesené místopředsedou výboru doktorem Ondráčkem a obecné rozpravě dopracoval k usnesení, kdy zaprvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s návrhem vyjádřila souhlas, zadruhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení přednesl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a zatřetí zmocňuje mne jako zpravodaje výboru, abych s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem právě učinil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevřu obecnou rozpravu... (Hlasy zprava.) Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a v té jako první vystoupí pan poslanec Marek Benda. S faktickou poznámkou na vystoupení zpravodaje může ale kolegyně vystoupit až po prvním vystoupení z rozpravě, jinak to nemohu udělat podle jednacího řádu. Pan kolega Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená paní zpravodajko, dámy a pánové, jenom poměrně ve stručnosti se pokusím říct, že ano, chápu, že Ministerstvo spravedlnosti nemůže udělat nic jiného než předložit nám opět další provedení evropské normy. Současně bych ale řekl, že si myslím, že to je zase jedna z těch evropských norem, které jsou nesmyslné, kde se samozřejmě mělo pracovat mnohem dříve na tom, abychom něčím takovým nebyli zavázáni a zavazováni. Ale když se na to znění podíváte, tak mi přijde, že se opravdu míjí se zdravým rozumem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP