(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Nezazněl návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, tedy ještě se ptám, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není.

Otevírám podrobnou rozpravu. Do ní je přihlášena paní poslankyně Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacího návrhu, o kterém mluvila tady paní poslankyně Válková. V systému je načten jako sněmovní dokument 2625. Navrhuje se v něm upřesnit, kdy může být o výslechu mladistvého pořizován obrazový a zvukový záznam. Předkládané znění, že se tak může stát, je-li to vzhledem k okolnostem vhodné, je neurčité a v praktické rovině tento neurčitý právní pojem může způsobit značné problémy. O jaké okolnosti se jedná? Například o okolnosti na straně orgánů činných v trestním řízení, o okolnosti v technické rovině, o okolnosti v personálním obsazení orgánů činných v trestním řízení apod. Musí se jednat o všechny okolnosti daného konkrétního případu. Vedle okolností konkrétního případu by měla být dále zohledněna i osobnost samotného mladistvého obviněného, neboť tyto kategorie nejsou jedno a totéž, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, je rozlišuje. Například v § 33 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/800 ze dne 11. května 2016, o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení, v čl. 9 odst. 1 sice stanoví zřejmou prioritu pořizování audiovizuálního záznamu výslechu mladistvého, nicméně zároveň vymezuje určité situace, za kterých se toto pravidlo neuplatní, kdy tímto korektivem je právě kritérium přiměřenosti okolnostem případu, a měla by jim být i osobnost mladistvého. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A s přednostním právem je přihlášen pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, je mi líto, pane ministře a paní profesorko prostřednictvím pana předsedajícího, že vám musím přerušit tento bod, ale já jsem všem předsedům poslaneckým klubům Sněmovny avizoval, že budeme po 12. hodině žádat přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce do 12.30 hodin, kdy je pevně zařazen další bod. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Vyhovuji této žádosti. Vyhlašuji přestávku. Budeme pokračovat... Ano, ještě s přednostním právem pan předseda.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Já jenom prosím naše kolegyně, kolegy na jednání našeho klubu k panu předsedovi Sněmovny Vondráčkovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Ve 12.30 hodin budeme pokračovat volebními body.

 

(Jednání přerušeno ve 12.12 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP