(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní bych poprosil zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jíž by měla být poslankyně Věra Kovářová, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila, nicméně paní poslankyni tu nevidím a myslím, že je dokonce omluvena, takže bych potřeboval jiného zpravodaje z výboru. Nicméně pana předsedu z výboru tady také nevidím, takže si vezmeme asi dvě minutky pauzu. Dvě minuty. A vyměníme zpravodaje. Pan poslanec Králíček se hlásí. Dám tedy dvě minuty pauzu do 17.12 hodin a vyřešíme tu situaci.

 

(Jednání přerušeno od 17.10 do 17.12 hodin.)

 

Děkuji. Paní poslankyně nakonec dorazila, nebude třeba měnit zpravodaje, a já ji prosím, aby nás tedy informovala o projednávání na výboru a případné pozměňovací návrhy zdůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: (Hovoří udýchaně:) Dovolte, abych vám tedy přečetla usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 19. schůzi po předkladatelské zprávě PhDr. Tomáše Vyhnánka, náměstka ministryně financí, po zpravodajské zprávě poslankyně Věry Kovářové a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 286/0 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. v bodě 12 v § 3b odstavce 1 za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: "e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo". Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f);

2. v bodě 12 se v § 3b doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.";

b) zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu;

c) pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tuto zprávu z výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které mám pět přihlášek. Jako první je přihlášena paní poslankyně Kozlová. Připraví se pan poslanec Třešňák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, přeji dobré odpoledne všem kolegům a kolegyním z Poslanecké sněmovny a též vážené vládě. Chtěla bych zde načíst pozměňovací návrh, který byl nahrán pod číslem 2668 k vládnímu návrhu zákona o místních poplatcích, který je pod číslem sněmovního tisku 286. Jedná se o doplnění odstavce v bodě 12 v § 3b, který nově zní: od poplatků z pobytu je dále osvobozen účastník kulturní, společenské, sportovní či jiné podobné akce, u které lze důvodně předpokládat, že se jí zúčastní méně jak 150 účastníků, jemuž je ubytování poskytnuto pořadatelem této akce.

V současném znění zákona je poplatkem zatížen jakýkoliv pobyt na území dané obce, tedy soukromé ubytování v hotelu, stejně jako ve stanu na louce. Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je především osvobodit od placení místních poplatků akce, kde je největší dopad na minimalizaci ceny. Jedná se například o akce pro mladé lidi, studenty či sociálně slabé, kde může zvýšení ceny o 50 korun na den pro jednoho účastníka způsobit značné komplikace.

Náš návrh počítá s několika základními podmínkami. Konání kulturní, společenské či sportovní akce, u které lze předpokládat, že se jí zúčastní 150 nebo méně účastníků, jimž je ubytování poskytnuto pořadatelem této akce. Takto nastavený návrh tedy nedopadne na účastníky, kteří si ubytování zajišťují samostatně. Stejně tak v případech, kdy ubytování pořadatel pouze zprostředkovává. Základním předpokladem je skutečné uspořádání dotyčné akce. Nebude tedy možné poplatek nějakým způsobem obejít.

Ráda bych vás požádala o podporu uvedeného pozměňovacího návrhu, díky kterému budou mít například děti z nízkopříjmových skupin podstatně dostupnější letní tábor, a podpoříte tak i takzvanou malou místní kulturu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a chci upozornit, že návrhy je potřeba načítat potom v podrobné rozpravě a stačí se odvolat na sněmovní tisk, není potřeba ho číst celý.

Nyní prosím pana poslance Třešňáka, který je přihlášen jako další do obecné rozpravy.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážení kolegové. Dovolte mi, abych nejprve shrnul dva pozměňovací návrhy, které jsou načteny v systému pod číslem 2597 a 2687, ke kterým se později přihlásím i v podrobné rozpravě. (V sále je hlučno.)

Kdybych měl hned na začátek čerpat z odůvodnění samotné vládní novely, musím zdůraznit, že hlavním účelem je zajistit příjmy do rozpočtu obcí a tyto příjmy mají kompenzovat náklady, které obec vynaloží v souvislosti s cestovním ruchem a službami s ním spojenými. Především tedy v oblasti likvidace odpadů, rozvoje infrastruktury, péče o veřejnou zeleň a prostranství a další. Navíc obce ve většině případů prostřednictvím svých informačních center poskytují návštěvníkům různé propagační materiály, turistické průvodce, seznamy pořádaných akcí, mapy apod. Lze tedy konstatovat, že účelem ubytovacích poplatků je především přispět na zvýšené náklady obcí v souvislosti se soustředěným turistickým ruchem.

A poprosím, tady je možná trochu větší hluk.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také bych poprosil poslance, zejména možná u stolku zpravodajů, aby dali prostor těm, co jsou u stolku řečníků, aby se mohli vyjádřit, protože pro ty jsme tu zejména. Děkuji. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Budu pokračovat. Nicméně realita vypadá, nebo vypadala před touto novelizací, zhruba následovně. A zkusím ta čísla hodně zaokrouhlit a zestručnit, snad mě nikdo nebude chytat v tomto za slovo, a vezmu si příklad obce například s kapacitou sedm tisíc lůžek. Pokud by se jednalo přímo o rezidenty obce, činil by příjem z rozpočtového určení daní zhruba pětinásobek částky běžně vybraných z ubytovacího a lázeňského poplatku. Ačkoliv vládní novela sjednocuje původní poplatky za lázeňské nebo rekreační pobyty a nově nahrazuje jedním univerzálním poplatkem z pobytu a zároveň navyšuje jeho maximální možnou částku na 50 korun, tuším, že dokonce v pozměňovacím návrhu pana poslance Kytýra je to 100 korun, nově však snižuje hranici pro osvobození od poplatku na 65 let oproti původnímu zákonu, který osvobozoval osoby starší 70 let. Právě tato změna však nereflektuje některá lokální specifika, a může tak mít velmi negativní vliv na příjem rozpočtu samospráv, tedy hlavně lázeňských měst, ve kterých jsou často ubytováni zahraniční hosté, a mnohdy i mimo země Evropské unie.***
Přihlásit/registrovat se do ISP