(17.20 hodin)
(pokračuje Třešňák)

A právě to nás vedlo společně s paní poslankyní Mračkovou Vildumetzovou k předložení pozměňovacího návrhu, který věkové výjimky úplně vypouští a předává tuto kompetenci plně do rukou místních samospráv.

Pokud by však nebyl v rámci Poslanecké sněmovny nalezen konsenzus k této jednoduché úpravě, která tu důvěru dává zpět právě samosprávám, předložil jsem ještě jeden, kompromisní, pozměňovací návrh, který vlastně pouze upravuje věkové omezení do stavu před touto novelizací. A protože se poplatek netýká pobytu v rámci lázeňské léčebně rehabilitační péče plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, nedotkl by se tento pozměňovací návrh ani českých seniorů, kteří jsou v lázních právě za účelem takového pobytu.

Děkuji a posléze se přihlásím ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Veselého, který je dále přihlášen do obecné rozpravy. Poté se připraví pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych v podstatě mohl při načtení svého pozměňovacího návrhu, resp. odkázání na něj potom v podrobné rozpravě, který je načten pod číslem 2135, začít tam, kde začal můj předřečník. To znamená, k čemu poplatek slouží.

Opravdu slouží k tomu, co říkal, tzn. k tomu, že obec má nějakým způsobem kompenzovány náklady toho, že tam jsou nějací lidé, kteří tam trvale nebydlí, ze kterých nemá žádné příjmy, ale náklady z nich vznikají. Já bych třeba odkázal na náklady, které říkal on, a to jsou likvidace odpadů a samozřejmě taky udržování např. MHD, veřejných prostranství apod. To znamená, že podstata toho mého pozměňovacího návrhu je zcela stejná jako u mého předřečníka.

Já jsem se zabýval jinou věcí, a to věcí omezení výběru poplatků z ubytovacích kapacit na dobu 60 dnů. Jsou samozřejmě lázeňská města, lázeňské obce nebo turistická města, turistické obce, které převahu poplatku vybíraného mají z kapacit hotelového nebo penzionového typu. Naopak je ale celá řada měst a obcí, a těch je daleko více, které samozřejmě nemají charakter turistických lokalit, ale poplatek také vybírají, a vybírají jej mimo jiné z ubytoven. To znamená z kapacit, které slouží pro dlouhodobější ubytovávání např. dělníků, kteří do té obce přijíždějí pracovat, bydlí v nich a bydlí tam pravidelně déle než 60 dnů, protože pracují na plný úvazek v některých místních třeba továrnách. Právě omezení na 60 dnů v podstatě znemožňuje výběr poplatků z ubytoven. To má dvojí negativní dopad. Jednak samozřejmě má velmi negativní dopad do rozpočtu obcí.

Já to srovnávám s městem, ve kterém žiji, ve kterém jsem neuvolněný místostarosta, a to je Písek. V případě, že nebudeme schopni vybírat poplatek z ubytoven, jako vybíráme dosud, tak příjem z výběru tohoto poplatku klesne z 1 100 000 korun na necelých 300 000 korun, to znamená, že se nám ani nevyplatí ten poplatek vybírat. Nejen že nebudeme sanovat náklady, které z toho vzniknou, ale ten výběr už se nebude rovnat ani tomu, kolik stojí náklad na úředníka, který ten výběr provádí a provádí administrativu s tím spojenou. A pak už se městu vyplatí spíš poplatek nevybírat.

Druhý negativní dopad je samozřejmě nemožnost regulace. Obecně ztrácí jakoukoli možnost regulace ubytoven. Obec, jak víme, nevstupuje do stavebního řízení, nemůže ovlivnit, kdo provozuje ubytovnu, jiným způsobem než právě zavedením poplatku.

Proto ve svých změnách, kterých je několik, a jak říká pan předsedající, nemusíme podrobně načítat, ale jsou uvedeny v tom mém načteném tisku, provádím změny, a to zejména takové, že zavádím možnost vybírat poplatek i z ubytovacích kapacit na dobu delší než 60 dnů, byť v nižší sazbě, než je ta predikovaná. A druhá otázka, abychom tím nepostihli studenty, tzn. ubytování na kolejích, tak tam zavádím osvobození i pro studenty do 26 let věku.

Samozřejmě pozměňovací návrh načtu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a jako dalšího prosím pana poslance Nachera. A připraví se pan předseda Michálek s přednostním právem poté. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Vážení členové vlády, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych tady řekl pár slov o pozměňovacím návrhu, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě pod číslem 2610. Jde o společný návrh, který jsme vypracovali s kolegou Jakubem Michálkem. V principu jde o to přenést výběr poplatku od toho poskytovatele úplatného pobytu, což je od toho, kdo vlastní tu nemovitost a pronajímá ji, na poskytovatele služby informační společnosti. V překladu do češtiny tedy znamená, že by poplatek odvedl zprostředkovatel pobytu. V takovém případě bude poskytovatel úplatného pobytu v pozici věřitele.

A teď pozor, jedna zásadní informace: My jsme ten tisk ještě upravovali, takže nevím, jestli on v rozpočtovém výboru byl v té podobě, jak ho navrhujeme v této chvíli. Protože jsme si vědomi, že zprostředkovatelé pobytu mohou mít různou podobu, velikost, formu, rozsah podnikání, takže není vhodné, aby ta povinnost byla plošně a automaticky, tak jsme toto změnili a z té povinnosti lze např. vyjmout nějaké malé zprostředkovatele a podobně. Jinými slovy, ta úprava cílí primárně na větší zprostředkovatele, typově, abych tady vyjmenoval dva, aby se nikdo necítil dotčeně, Airbnb, booking.com a podobně. Z tohoto důvodu my navrhujeme, aby o tom, jestli ten poplatek zprostředkovatel bude platit za majitele toho bytu, aby o tom rozhodlo Ministerstvo financí ve správním řízení, a to, prosím pěkně, na návrh dané obce. Jinými slovy, my tam upravujeme možnost pro obec požádat Ministerstvo financí, aby ve správním řízení rozhodlo, že ten poplatek bude vybírat zprostředkovatel pobytu. Cílem je zjednodušit výběr místních poplatků. Situace zejména v Praze, ale myslím si, že se to týká i dalších větších měst v České republice, je dále neudržitelná. Myslím si, že by to pomohlo té obci, pomohlo by to rozpočtu, pomohlo by to nějaké větší spravedlnosti. Podle nás je to i zjednodušení celého systému. Nicméně ten princip je skutečně na dohodě mezi obcí a Ministerstvem financí, není to nějaký en bloc.

Tolik tedy výtah z toho pozměňovacího návrhu, ke kterému se potom přihlásím a který je výsledkem nějaké dlouhodobé činnosti a pozorování toho stavu, ještě když jsme byli oba s kolegou Michálkem zastupitelé. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní s přednostním právem pan předseda Michálek, poté se připraví pan poslanec Čižinský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil tak, abych mohl navázat plynule na pana kolegu Nachera k našemu společnému pozměňovacímu návrhu. My jsme skutečně jednali s hlavním městem Prahou a věřím, že to ocení i další samosprávy, jako Brno, Český Krumlov atd., které se potýkají s tím, že mají poměrně vysoký příliv turistů a vysoký počet bytů v centru města, které jsou pronajímány skrze digitální platformy, jako je Airbnb nebo Booking. Ale odhaduje se, že až ve 40 % případů ti pronajímatelé neplatí příslušný poplatek. Kvůli tomu obce, např. hlavní město Praha, přicházejí o 120 mil. korun ročně a navíc to vytváří nerovnost na hospodářském trhu, protože hotely musejí tyto poplatky platit a ti, kteří poskytují podobné služby, se těm poplatkům vyhýbají. Proto si myslím, že Ministerstvo spravedlnosti, pokud chce nastolit nějakou rovnováhu mezi konkurenty na tomto trhu, by se mělo přiklonit na stranu tohoto návrhu.

Hlavní město Praha to projednávalo v komisi, kde ten návrh doporučilo. A já jsem to taky projednával se zástupci digitálních platforem Airbnb, Booking a booking.com. Oni tam měli nějaké požadavky ohledně frekvence výběru, splatnosti atd., takže to jsme do toho taky zahrnuli, tak aby to bylo i pro ně akceptovatelné.

Nemyslím si, že to je nějaká zásadně nová věc. V zahraničí v řadě států už to funguje, třeba ve Španělsku se to zavádí, ve Spojených státech amerických, taky jsou státy, kde Airbnb normálně ty daně vybírá. Navíc projevují ochotu, že jsou ochotni vybírat místní poplatky, a pro město samozřejmě to bude podstatné zlepšení vyjednávací pozice, když bude mít možnost i v případě, že se budou vyhýbat tomu, tu povinnost platit poplatky na ně přenést na základě správního rozhodnutí Ministerstva financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP