(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo do obecné rozpravy hlásí z místa. Není tomu tak, tedy obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Návrhy, které bychom měli hlasovat po obecné rozpravě, nezazněly, takže se posuneme do rozpravy podrobné, kterou zahajuji, a pan zpravodaj se hlásí s přednostním právem do rozpravy podrobné. Tak prosím.

 

Poslanec Milan Pour: Také děkuji za slovo. Já bych chtěl tady stáhnout zpátky svůj podaný pozměňovací návrh nahraný v systému pod číslem 2347, a to z toho důvodu, že je totožný s pozměňovacím návrhem garančního výboru. To znamená, byl by duplicitní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, toto stažení bereme na vědomí. A nyní prosím do podrobné rozpravy pana poslance Čižinského, který je řádně přihlášen. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Hezký den, dámy a pánové. Obrátili se na mě matrikáři, kteří požádali o to, abychom snížili dobu uložení matriční knihy a Sbírky listin u knihy úmrtí, že nemusí být uloženy na úřadech po dobu 75 let, ale po dobu 50 let. Vedlo by to k tomu, že by se matriky dříve dostaly do archivů, a tudíž genealogové, kteří z nich čerpají, tak by - v uvozovkách, je to práce matrikářů, takže já bych nechtěl říct obtěžovali, ale že by neblokovali kapacity matrikářů. Takže já jsem ten návrh rychle sepsal. Omlouvám se, že nebyl tedy k dispozici dříve, ale já jsem ho dostal, prostě včera jsem se o tom dozvěděl, protože matrikáři a genealogové obíhali poslance, ale nikdo jim nevyhověl, tak jsem se dneska snažil jim vyhovět já.

To znamená, dávám tento pozměňovací návrh, který je velmi jednoduchý, podle mého názoru skutečně zjednoduší situaci ve všech úřadech, které mají matriky pod sebou. Je to tedy číslo 2681, hlásím se k němu a odevzdávám ho patřičným osobám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji, považuji zdůvodnění za dostatečné a věřím, že je i v systému. Paní poslankyně Kozlová se tedy nehlásí do rozpravy, v tom případě už v podrobné rozpravě nikoho nemám, nicméně s faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já bych jenom chtěla navázat na pana magistra Čižinského, protože ti matrikáři jsou na tom tak, že vlastně zatím ty knihy, ať už jsou to zemřelí nebo cokoli, tak jsou na úřadech. Ty úřady nejsou dané pro to, aby tam mohli chodit badatelé, takže bohužel ty doby jsou velmi dlouhé. Takže matrikáři žádají o snížení této doby pouze u uložení na úřadu, aby to šlo dále do archivu. Není to o tom, že by chtěli dříve nějakým způsobem ty dokumenty skartovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, omlouvám se, tady na mě bylo hovořeno. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy k nějakému návrhu nebo s nějakou faktickou poznámkou. Pokud tomu tak není, tak podrobnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Pokud vím, nezazněly žádné návrhy, které by bylo nyní třeba hlasovat, tedy jsme se s druhým čtením vypořádali a já končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Posuneme se dál. Dalším bodem je bod číslo

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 286/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova,.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych předložila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a některé další související zákony v oblasti daní. Dovolím si shrnout už jenom nejdůležitější změny, které jsou v návrhu obsaženy, protože podrobně byl představen v prvním čtení.

Tento zákon zavádí nový poplatek z pobytu, který nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Nově tedy bude možné zavést poplatek jakoukoli obcí bez vazby na přítomnost lázní nebo na zvýšený turistický ruch. Poplatek bude možno vybírat za jakýkoli krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován, tedy vedle hotelů, motelů a penzionů také v soukromých bytech, ateliérech a podobně. Maximální hranice pro výši poplatku se navrhuje na 21 korun pro rok 2020, což odpovídá součtu sazeb dosavadních dvou poplatků, a následně 50 korun za každý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Tady jde o reakci na skutečnost, že výše poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se neměnila více než 25 let. Přitom platí, že konkrétní výši poplatku do této maximální hranice vždy určí jednotlivá obec v obecně závazné vyhlášce.

Dále se přesněji vymezuje osvobození osob a úlev u poplatků ze psů, kdy budou nově osvobozeny všechny osoby, které provozují útulky pro psy, bez ohledu na jejich zřizovatele, a stávající úleva pro osoby, jejichž jediným zdrojem příjmu byl starobní, vdovský a vdovecký nebo invalidní důchod, bude nahrazena úlevou pro všechny osoby starší 65 let a osvobozením osob, které jsou držiteli průkazu ZTP. Dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu ZTP/P.

Dále se zavádí protizneužívací klauzule u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od tohoto poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl skutečně odveden na charitativní účely.

Účinnost tohoto zákona je navržena na 1. leden 2020. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 286/1 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Roman Onderka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, zasedal rozpočtový výbor na své 21. schůzi dne 20. března 2019. Hned v úvodu bych chtěl poděkovat kolegovi Volnému, že mě zastoupil na tomto projednávání.

Po rozpravě v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu rozpočtový výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 286, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. V bodu 12 § 3b odst. 1 se za písmenem d) vkládá nové písmeno e), které zní: "e) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, konaných na území obce nebo". Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

2. V bodu 12 § 3d zní: a v § 3d sazba poplatku z pobytu činí nejvýše 100 Kč.

3. Bod 13 se zrušuje.

II. Rozpočtový výbor zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Tak jsem také učinil a zároveň bych chtěl poděkovat všem poslancům přítomným v rozpočtovém výboru za jejich vstřícnost k mému pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP