(11.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Otevírám projednávání bodu číslo

 

117.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii
a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou
na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017
/sněmovní tisk 108/ - druhé čtení

Místo ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka je vládou pověřena paní ministryně Maláčová, aby nám tento návrh představila. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci 26. schůze Poslanecké sněmovny vám můj vážený kolega pan ministr kultury představil Dohodu o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé. Dovolte mi pouze připomenout, že tato dohoda, k jejímuž předběžnému provádění bylo přistoupeno 1. června minulého roku, poskytuje široký rámec pro politickou, ekonomickou a sektorovou spolupráci mezi EU a Arménií a nahradí stávající úžeji zaměřenou dohodu z roku 1999.

Mezi hlavní cíle dohody patří posilování komplexního politického a hospodářského partnerství, přispívání k upevňování demokracie a politické, hospodářské a institucionální stability Arménie, podpora, ochrana a posilování míru a stability na regionální a mezinárodní úrovni, dále pak posilování právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod v Arménii, posilování mobility a mezilidských vztahů, podpora Arménie při rozvoji jejího hospodářského potenciálu a sbližování jejích právních předpisů s acquis Evropské unie a posílení obchodní spolupráce v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z členství stran v WTO.

Dohoda má z pohledu České republiky potenciál přispět k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů včetně oblasti obchodu. Ekonomická spolupráce mezi Českou republikou a Arménií dosud není na takové úrovni, na jaké by vzhledem k hospodářské struktuře a nabídce obou zemí mohla být. České firmy projevují zájem o arménský trh, proto má Česká republika zájem na kultivaci podnikatelského prostředí, transparentnosti, odstranění netarifních překážek obchodu i podpoře sdílených hodnot a demokratického zřízení Arménie.

Tuto dohodu mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé projednal 21. února zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, který svým usnesením č. 56 doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s ratifikací souhlas. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás o totéž požádala i já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Usnesení výboru, které bylo zmíněno, máme doručeno jako sněmovní tisk 108/1. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Jaroslav Bžoch, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 26. schůzi dne 21. února a po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Aleše Chmelaře a zpravodajské zprávě Jaroslava Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 24. listopadu 2017.";

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Hlásí se pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové. Já bych to jenom jako předseda česko-arménské skupiny přátelství chtěl velmi podpořit a uvítat, že po tom, co to tady rok leželo před prvním čtením, se nám podařilo poměrně rychle v zahraničnímu výboru projednat a že se můžeme konečně připojit k těm zemím, které schválily partnerskou smlouvu s Arménií. Já to pokládám za velmi důležité. Nový režim, který je dnes v Arménii po té jejich revoluci, které rádi říkají také sametová, a kam se přespříští týden jedeme s ústavněprávním výborem podívat, jak to tam celé vypadá, je také zastáncem této úmluvy, takže pokládám za dobré, abychom prohlubovali vztahy i s takto vzdálenými, a přesto kulturně velmi blízkými zeměmi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Přikročíme k hlasování. Návrh usnesení byl panem zpravodajem přečten. Nevidím nikoho, kdo by měl zájem ho ještě jednou slyšet, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 144, pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

118.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva
o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992)
a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci
v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)
/sněmovní tisk 121/ - druhé čtení

Pan ministr spravedlnosti Jan Kněžínek je už připraven. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, meziamerická úmluva, resp. to, že k ní Česká republika přistoupí, nám rozšíří smluvní základnu o celkem 25 států, s nimiž dneska žádnou smlouvu o spolupráci v trestních věcech nemáme, a jedná se přitom o státy zejména Latinské Ameriky a karibské oblasti.

Jedná se tedy o poměrně výrazný posun a díky tomu, že s nimi budeme mít uzavřenu tuto smlouvu o spolupráci v trestních věcech, se naše orgány činné v trestním řízení podstatně snáze dostanou k vykonání takových úkonů formou dožádání na území těch cizích států, jako je třeba doručování písemností, ohledání místa, výslech osob a tak podobně. To znamená, velmi by to mělo usnadnit a zejména zrychlit spolupráci tam, kde tedy bude nějaký mezinárodní prvek právě směrem ke státům, s nimiž tu smlouvu zatím nemáme. Příklad - můžu uvést několik států, je tady Kolumbie, Mexiko, Brazílie, Argentina atd., atd. To znamená, opravdu zásadním způsobem se rozšíří naše smluvní základna.

Zároveň k té smlouvě jsou navrženy dvě výhrady ze strany České republiky, jednak výhrada oboustranné trestnosti pro provedení úkonů a výhrada, podle které nebudeme povinni umožnit průvoz státního občana České republiky, pokud bude tedy v režimu této úmluvy transportován.

Pokud jde o opční protokol, tak ten potom rozšiřuje smluvní základnu i na trestné činy v daňové oblasti, které jsou jinak tou základní úmluvou vyloučeny, takže díky opčnímu protokolu bude možná spolupráce v trestních věcech i zde.

Jedná se tedy, jak už jsem říkal, o velmi prospěšnou věc z hlediska efektivity spolupráce v oblasti trestní a moc prosím o souhlas k ratifikaci jak samotné úmluvy, tak i opčního protokolu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou zahraničního výboru je paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, kterou zde nevidím. Usnesení výboru máme doručeno jako sněmovní tisk 121/1. Opět bych poprosil některého z přítomných členů zahraničního výboru, aby nás s usnesením výboru seznámil. Pan poslanec Zaorálek je opět k tomu připraven. Děkuji. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP