(13.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Touto novelou se rovněž mění distribuce doplňkového penzijního spoření, a to tak, aby již nebyla provázána s distribucí investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Bude tak umožněna samostatná distribuce doplňkového penzijního spoření bez současné nutnosti mít povolení investičního zprostředkovatele. Proto je nutné současně upravit jak zákon o podnikání na kapitálovém trhu, tak zákon o doplňkovém penzijním spoření, přičemž tyto úpravy musí nabýt účinnosti současně, a to do konce roku 2019, kdy skončí přechodné období pro odborné zkoušky podle novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která nabyla účinnosti 3. ledna 2018.

Touto novelou se také řeší dlouho diskutovaná problematika insolvence entit bez právní subjektivity, konkrétně podfondů investičních fondů a podílových fondů tak, aby jejich úpadek nehrozil jejich obhospodařovatele ani jiné jím obhospodařované fondy.

Navrhuje se provést i řada dalších drobných změn v zákoně o dluhopisech, v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Například se zobecňuje úprava promotéra investičního fondu, ruší se ex ante kontrola depozitářem pro fondy kvalifikovaných investorů a upravuje se tolerance nejvýznamnějších chyb v oceňování.

V rámci přípravy návrhu zákona byly zásadní otázky konzultovány se širokým okruhem dotčených subjektů, zejména Asociací pro kapitálový trh, Ministerstvem spravedlnosti a Českou národní bankou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni za uvedení předloženého návrhu. Konstatuji, že zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jan Řehounek. Nicméně já přeruším projednávání tohoto bodu, protože za okamžik bude 13. hodina, kdy přerušíme nebo ukončíme dopolední jednání dnešní schůze. Všechny upozorňuji, že ve 14.30 hodin pokračujeme pevně zařazeným bodem číslo 22, a současně členy organizačního výboru zvu na jednání, které začne ve 13.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP