(15.20 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Nově je analogicky k rozpočtovým pravidlům zaveden souhrnný limit pět procent, do kterého mohou být přesuny mezi položkami v rámci fondu prováděny výborem fondu na návrh ředitele. To je samozřejmě aktuální zejména u bytové výstavby, kde skutečně potom na ty připravené projekty budeme potřebovat každý volný zdroj státního fondu.

Právní úprava nadále počítá se zachováním praxe úpravy jednotlivých konkrétních dotačních programů nebo úvěrových programů na úrovni prováděcího nařízení vlády. V této souvislosti dochází nově ke stanovení základních podmínek, které musí obsahovat nařízení vlády pro účely použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic. Podmínky se liší podle typu podpory, tedy zda se jedná o úvěr, dotaci nebo ručení, případně i o dotaci na úroky z úvěrů.

Předložený návrh zákona nově částečně stanoví postup státního fondu při poskytování peněžních prostředků. Zákonem je upravena stávající praxe, kdy je program spuštěn bez výzvy od data nabytí účinnosti nového nařízení vlády nebo na základě výzvy na jednotlivé akce, poté co je nařízení vlády účinné. Nově je dále navrženo stanovit v zákoně minimální náležitosti smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků. V navržené právní úpravě je výslovně zakotveno kontrolní oprávnění státního fondu v souvislosti s poskytováním a použitím finančních prostředků ze strany Státního fondu podpory investic.

V rámci předloženého návrhu zákona dochází k některým terminologickým úpravám, a to především v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Opět si dovoluji moc požádat o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A já prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Ivan Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, paní ministryně, dovolte mi, abych zde jako zpravodaj navázal na představení tisku jeho předkladatelem, který zde reprezentuje paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Rád bych tedy přednesl zprávu k tisku 412. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona číslo 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jak zde paní ministryně uvedla, předkládaný návrh mění Státního fond podpory bydlení na Státního fond podpory investic. Na prvním místě novela zahrnuje změnu samotného názvu zákona. Místo zákona o Státním fondu rozvoje bydlení jde o zákon o Státním fondu podpory investic. Tím Státní fond rozvoje bydlení vlastně zaniká a s ním mizí i výhradní podpora bydlení v České republice, neboť se změní také účel tohoto zákona. Místo podpory bydlení pak bude nově cílem tohoto transformovaného státního fondu podpora udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu. V rámci změny účelu zákona pak dochází k rozšíření dotací i na nabytí družstevního podílu k bytovému družstvu, pokud se její příjemce stane nájemcem bytu, kterého se nabytí družstevního podílu týká. Rozšíří se i možnost peněžních prostředků na investice do rozvoje obcí. Nově se zavádí také možnost přesunu mezi položkami rozpočtu fondu, nepřesáhnou-li za kalendářní rok pět procent celkových výdajů. Dosud měl tuto pravomoc příslušný sněmovní výbor.

Zákon také uvádí výčet minimálních podmínek, které mají být stanoveny pro použití peněžních prostředků z fondu, a řeší institut výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace, úvěru či ručení. Obsahuje také výčet náležitostí žádostí o podporu, minimálních náležitostí smlouvy o poskytnutí prostředků a nezapomíná na povinnost písemně sdělit důvody, proč nebyla uzavřena případná smlouva. Také obsahuje oprávnění k provádění kontroly správnosti údajů a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků dle zákona o finanční kontrole.

Důvodová zpráva dle mého názoru coby zpravodaje ovšem není úplně přesvědčivá, nedokládá dostatečně potřebnost navrhované změny. V předkládaném vládním návrhu je na několika místech nesoulad s tím, co se uvádí v důvodové zprávě. Já bych chtěl vypíchnout jenom pár bodů, které jsme považovali za důležité.

V první části v článku 1 bod 1.2 mimo jiné čteme, že v dosud platných nařízeních vlády se původní název SFRB nemění. Z důvodu právní jistoty je v návrhu zákona obsaženo i přechodné ustanovení, ze kterého by mělo být zřejmé, že se jedná pouze o změnu názvu zákona, resp. fondu, a že se i nadále bude jednat o tutéž právnickou osobu. Návrh zákona však toto přechodné ustanovení neobsahuje.

Novela v ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) a j) nově zavádí možnost poskytnout dotaci nebo úvěr na pořízení technického vybavení určeného k údržbě veřejných prostranství i na pořízení vybavení do budov ve vlastnictví krajů a obcí. Důvodová zpráva uvádí, že tato možnost má být pro obce s nízkým rozpočtem. Novela zákona však neuvádí žádná kritéria pro poskytnutí dotace, úvěru a ani kritérium výše rozpočtu dané obce.

Novela v ustanovení § 3 odst. 4 pak uvádí, že činnosti spojené s funkcí fondu mohou být svěřeny jiné právnické osobě, přičemž výjimku tvoří poskytovatelé dotací dle tam uvedených ustanovení. Důvodová zpráva však opět neuvádí, že činnosti, které představují výkon veřejné moci, nebude možno svěřit jiné osobě, zejména samotné rozhodování o poskytnutí podpory či ona finanční kontrola. Z hlediska právní jistoty by toto mělo být v zákoně uvedeno výslovně, protože z textu to není přímo patrné.

Důvodová zpráva k ustanovení § 4 odst. 5 mimo jiné uvádí, že bezplatný přístup do katastru nemovitostí je nutný i pro zajištění efektivního vymáhání pohledávek. Novela však hovoří o přístupu pouze za účelem ověření údajů poskytnutých žadatelem. Z hlediska právní jistoty by bylo vhodnější opět doplnit ustanovení i o tento druhý účel, když se do určité míry jedná o zásah do práva na soukromí dotčených osob.

V § 9 v navrhovaném znění odst. 2 a 4 jsou uvedeny základní podmínky použití peněžních prostředků v případě úvěru či dotace. Důvodová zpráva uvádí, že v případě kombinace podpory je nutné splnit všechny podmínky současně, nikoli však poskytovat tytéž informace několikanásobně. Toto pravidlo však z navrhovaného znění nevyplývá. Není žádný důvod, proč by tak ustanovení mělo být vykládáno. Toto by mělo být asi také zakotveno výslovně v návrhu.

V ustanovení § 9 odst. 1 je uvedeno, že oznámení lhůty pro příjem žádostí nebo výzva musí být přístupné po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Tady spíš jazykovědné hledisko - tak 30 dnů se vztahuje pouze k výzvě, neboli dle první věty odstavce je něco jiného výzva k podání žádosti a příjem žádosti. Lhůta se z čistě jazykového hlediska nevztahuje na příjem žádosti, byť je to jistě myšleno tak, že se má vztahovat na obojí. Je vhodné tedy nějakým způsobem přeformulovat pak i tuto větu, aby byla jednoznačnější, a tedy neumožňovala dvojí výklad.

Tolik zpravodajská zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu rozvoje bydlení z pohledu mne jako zpravodaje. S politickými argumenty k tomuto tisku se asi vypořádáme ve všeobecné rozpravě. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášené poslance. Takže požádám o vystoupení paní poslankyni Richterovou, následně se připraví pan poslanec Ivan Adamec a ještě mám pana poslance Dominika Feriho. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP