(15.10 hodin)
(pokračuje Kohoutek)

Dle mého názoru se jedná o systémovou a citlivou novelizaci problematických ustanovení týkajících se bytového spoluvlastnictví, tedy ustanovení, která ovlivňují dnes a denně životy velkého počtu občanů. Je zřejmé, že z poznatků aplikační praxe po pěti letech účinnosti občanského zákoníku již vyplynula a dále vyplyne potřeba změn řady institutů. Z hlediska právní jistoty je faktem, že koncepce občanského zákoníku musí být zachována, nikoliv být jakkoliv nesystémově, necitlivě měněna či ohýbána.

S ohledem na výše uvedené tedy navrhuji, aby novela zákona byla puštěna do druhého čtení a garančním výborem byl ústavněprávní výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní otevírám obecnou rozpravu, kde mám jednu písemnou přihlášku, takže slovo dostane pan poslanec Karel Krejza. Pane poslanče, máte slovo. Zatím žádnou další přihlášku nemám. Prosím.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já určitě vítám to, že se do toho složitého zákona o společenství vlastníků jednotek vstupuje s takovouto úpravou. Určitě pomůže. A zároveň mám ještě jednu prosbu. Začíná být problém v některých vyloučených lokalitách se společenstvími vlastníků, která jsou, jak bych tak řekl, v podstatě v úpadku, bohužel v situaci, kdy ty dluhy jsou tak veliké, že v podstatě není možné je uhradit. Typicky to je třeba u dodavatelů tepla, kdy vám vede jedno vedení pro celý dům, a ač někteří vlastníci těch jednotek řádně platí a svoje dluhy hradí, tak mnohdy se to společenství dostane do situace, že díky nezodpovědným spolumajitelům není uhrazen dluh vůči teplárně, narůstají tam penále a prakticky nelze, nelze toto společenství jakýmkoliv způsobem oddlužit. Nepodléhá to insolvenčnímu zákonu, v podstatě navždy je ta situace zafixovaná v klinické smrti.

Já bych chtěl požádat, zda by se k tomu předkladatel této novely nemohl pověnovat a pokusit se najít řešení pro to, aby se daly tyto budovy a tato společenství zrevitalizovat a znovu použít pro bydlení, třeba pomocí - a teď nevím, vůbec, nechci se pouštět do právnické debaty. Toto přání jestli by bylo možné zvážit, zda se vůbec podaří najít, protože to právo je samozřejmě složité. Takže předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, to byl pan poslanec Krejza. Já přečtu tři omluvy: takže pan poslanec Jaroslav Holík od 17 do 18 hodin se omlouvá z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá od 14.30 do 15.30 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá mezi 14.30 a 19 hodin z osobních důvodů. Tak, rozhlédnu se po sále, další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím. A ptám se na závěrečná slova - paní ministryně, máte zájem? (Ano.) Případně pan zpravodaj také, jestli bude mít zájem. Tak prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Tak ani nepůjde o závěrečné slovo, ale považuji za slušné odpovědět. Ano, my samozřejmě tuto problematiku evidujeme. Dokonce máme velmi úzkou skupinu s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Máme identifikováno takzvaných 15 opatření pro boj s chudobou, který se týká zejména sociálně vyloučených lokalit. My na to reagujeme už programem Výstavba, kde samozřejmě umožňujeme obcím si kupovat ty byty, které jsou v úpadku, tak aby se právě rozmělnil ten počet vlastníků, protože když jedním z vlastníků tam pak v tom problémovém domě bude obec, tak to samozřejmě pomůže k narovnání prostředí. A druhé opatření, které řešíme, je, že by v rámci exekucí měla přednostní právo na odkup právě zase obec.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď je tady problém teď, že paní ministryně na vás reagovala už po skončení obecné rozpravy, takže vy tady nemáte faktickou poznámku. Tak, paní ministryně, jestli chcete otevřít rozpravu? (Zamítavé gesto.) Nechcete otevřít rozpravu, takže pan poslanec se nevyjádří tím pádem, chápu.

Pan zpravodaj tedy nemá zájem vystoupit a nemám tady ani návrhy na vrácení či zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a já se nejprve táži, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Žádný návrh nevidím. Takže já zagonguji, abychom dali prostor poslancům, aby se dostavili do sálu všichni.

 

Já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

Takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí? Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 112, přihlášeno 151 poslanců, pro 133, proti nula. Návrh byl přijat a já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. A já se táži, zdali má někdo z vás návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný návrh nevidím, takže první čtení tohoto návrhu končím.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku a jedná se o

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu
na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Tak, máte zase slovo paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Tak ještě se uvidíme několikrát. Takže děkuji ještě jednou moc za slovo.

Tentokrát předkládám novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Hlavním cílem návrhu je rozšířit působnost stávajícího fondu rozvoje bydlení o další činnosti, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. To, co nás k tomu vedlo, je, že samozřejmě jako stát se musíme připravit na období, kdy budou ubývat zdroje Evropské unie, a musíme připravit alternativu k potenciálním zdrojům EU. Proto se snažíme vlastně navrhovanou změnou i názvu Státního fondu rozvoje bydlení ho rozšířit na Státní fond podpory investic; takto koncipovaný zákon by vlastně odpovídal i novému obsahu.

K tomuto účelu je zejména navrženo, aby budoucí Státní fond podpory investic poskytoval nově dotace a úvěry například na družstevní podíl spojený s právem nájmu, de facto na pořízení družstevního bydlení, je to velké téma dnešní doby, nejenom nájemní bydlení, ale je i podpora družstevního bydlení; dále rozšíření odstranění stavebních bariér na veřejných prostranstvích; pořízení technického vybavení obcí s nízkým rozpočtem nebo dobrovolných svazků obcí, které budou určeny k údržbě veřejných prostranství; pořízení vybavení do vybraných budov ve vlastnictví krajů a obcí, například technického zařízení navazujícího na stavební úpravy k zajištění bezbariérovosti přístupu do obecních budov a volného pohybu v nich; dále vybudování nebo obnovu veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení veřejné technické infrastruktury, občanského vybavení, to jsou stavby a zařízení sloužící pro vzdělání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu; dále pak samozřejmě i stavby sloužící pro poskytování služeb ve veřejném zájmu, například kamenné nebo pojízdné prodejny, rekonstrukce a výstavba zdravotnického zařízení; dále revitalizace území včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov, regionální rozvoj, podpora cestovního ruchu a další. Mezi další věci patří také zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů nebo regulačních plánů nebo územně plánovacích podkladů atd.

Se zavedením nových dotačních a úvěrových titulů dochází i ke zpřesnění formulace a terminologie u některých stávajících dotačně-úvěrových titulů. Úprava zaměření fondu se promítá i do rozšíření výčtu nákladů, které bude možné z prostředků Státního fondu podpory investic hradit. Půjde zejména o náklady spojené s podporou v oblasti cestovního ruchu, udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů.

Dále je v předloženém návrhu zákona navrženo doplnit zákon o výslovné oprávnění Státního fondu podpory investic zpracovávat osobní údaje, umožnit Státnímu fondu bezplatný dálkový přístup do údajů katastru nemovitostí, umožnit Státnímu fondu využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, konkrétně ze základního registru obyvatel podle zákona o základních registrech a dále z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému evidence cizinců podle zákona o evidenci obyvatel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP