(12.20 hodin)
(pokračuje Vymazal)

Pokud by úhrada konopí pro léčebné použití měla nakonec opravdu vypadat takto, bude lepší prostě projednat novelu zákona o omamných látkách z dílny pirátské strany, která kromě dostupnosti konopí řeší i problémy spojené s prohibicí psychotropních látek. A nakonec u žádného léčiva s jedinou výjimkou, kterou je konopí pro léčebné použití, není lékař omezován s ohledem na množství léčiva, které může pacientovi předepsat. Žádným standardním léčivům, ani těm silně návykovým, ani těm vysoce toxickým, a dokonce ani těm, která jsou pacienty zcela běžně nadužívána, nejsou do cesty stavěny takové překážky jako právě u konopí pro léčebné použití. Pro toto systémové omezování rozvoje léčby konopím neexistuje žádné morální zákonné či toxikologické opodstatnění.

Dovolím si jen dodat, že množství konopí pro léčebné použití, které může lékař měsíčně předepsat, je již jednou omezeno ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 236/2015 Sb., a to na hodnotu 180 gramů měsíčně. Toto omezení však navrhovatelům této úhrady nestačilo a rozhodli se ještě dodatečně omezit množství předepsaného konopí, které bude hrazeno, a to na 30 gramů měsíčně. Dostáváme se tedy do situace, kde je pacient trpící například chronickou neztišitelnou bolestí, užívající vysoké dávky toxických opioidních léčiv, která jsou ze zdravotního pojištění hrazena a jejichž předepisování není nijak omezeno, donucen čelit extrémním omezením, pokud se rozhodne začít užívat konopí. Konopí, jehož toxicita je tak nízká, že dosud nebyla ani vyčíslena.

Na základě těchto skutečností jsem předložil pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 2811, který místo původní navrhované úhrady 90 % zavádí úhradu plnou a který místo původního omezení na zcela nedostatečných 30 gramů měsíčně ponechává pouze omezení dané vyhláškou č. 236/2015 Sb., tedy 180 gramů měsíčně. Vzhledem k tomu, že ta stejná vyhláška také specifikuje, které diagnózy vykazují skutečně podloženou klinickou účinnost léčby konopím, a úhradu limituje pouze na tyto diagnózy, považuji plnou úhradu za oprávněnou a přiměřenou.

Druhý pozměňovací návrh, který jsem předložil pod číslem sněmovního dokumentu 2812, se týká maximální ceny konopí pro výpočet úhrady. Pokud totiž Ministerstvo zdravotnictví v nějaké situaci nemůže vyjít z vysoutěžené ceny v České republice, například proto, že konopí ze zadávacího řízení není dostupné nebo žádné zadávací řízení ústav neprovedl nebo zadávací řízení bylo neúspěšné, musí ministerstvo vyjít z ceny dováženého konopí -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám o větší klid v sále, roste nám tu hladina hluku, neposloucháme se a je to škoda. Prosím, abychom věnovali pozornost řečníkům. Děkuji.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Můj pozměňovací návrh v tomto ohledu řeší hlavně to, aby zahraniční cena byla zohledněna tak, že pokud je nižší než ta maximální nabídková cena domácí, bude maximální cena pro výpočet úhrady stanovena jako maximální nabídková cena v zadávacím řízení, které ústav už provedl. Čili jde tam o tu limitaci nejnižší možné hodnoty konopí pro následnou úhradu, aby nedošlo k tomu, že na české konopí bude úhrada 90 %, ale ve chvíli, kdy dojde a bude potřeba dovézt zahraniční konopí, které bude dražší, tak na něj ta výsledná úhrada bude třeba jenom 60 %.

K oběma pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Adámková, poté pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi jenom kratičkou faktickou poznámku na velmi hezky přednesené návrhy. Mládí je entuziastické, já vám ho skoro závidím, protože se samozřejmě podruhé do této věkové kategorie nevrátím, nicméně musím některé věci uvést na pravou míru.

Neexistuje - to, co jste řekl, bych naprosto souhlasila - ale 100% úhrada všech léků neexistuje ani v jiných oddílech v naší republice. Připlácejí si pacienti se srdečním selháním a všichni ostatní. Vždycky mají nějakou danou cenu toho léku. To hradí pojišťovna a zbytek pak může být ta spoluúčast. Čili není pravda, že ostatní by měli 100 % hrazeno, byť samozřejmě i ten výklad, jak vy jste ho řekl, chápu, jak jste to myslel.

Uvedl jste penicilin. Musím vás upozornit, že třeba penicilin pro dospělé po erysipelu, což je tedy růže, je hrazen pouze v určité míře, zbytek si pacienti platí kompletně, plně, přestože to podávají. Platí se blokátory beta-adrenergních receptorů, což jsou léky, které snižují úmrtnost na kardiovaskulární aparát o 40 %. A připlácí se na ně. A přesto také podle Listiny základních lidských práv a svobod by tam bylo tedy to bezplatné léčení. Ale domnívám se, že takový stát, který naši ekonomiku nemá, a neznám jiný na světě, který by takovou měl, možná kromě Bahrajnu. Tam nevím.

Jinak vás chci upozornit, že všechny léky mají maximální dávku pro die. To znamená, nemůžeme ji přestoupit. U léků, které se dávají tak, jak vy jste uvedl třeba v případě bolesti, nemůžeme dávat dávku denní, zejména tedy u těch konopných preparátů, protože my nevíme, kdy ten pacient bude mít bolest, on to neví také. Takže bychom ho mohli omezit. Takže tam si proto myslím, že ten měsíc je správně.

Jinak víceméně všechny léky, včetně těch vitamínů, mají denní dávku. Takže tam to také není beztrestné. Ale také bych si přála, abychom měli 100% hrazené preparáty, ale ta doba tady ještě rozhodně není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Farhan, poté pan poslanec Vymazal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Děkuji za slovo, pane předsedající. Z větší části už to řekla paní poslankyně Adámková. Já bych jenom doplnil, že ta hranice 30 gramů není fixní z toho důvodu, že revizní lékař může podle § 32b schválit daleko vyšší množství na základě odůvodněné zprávy toho daného lékaře. A já to nebudu víc už komentovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Vymazala s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce. Ta narážka na penicilin byla z toho důvodu, že prostě všechna ostatní léčiva mají úhradu stanovenou v úhradové vyhlášce a zrovna u konopí jste se rozhodli jít tou cestou, kterou vytyčil Ústavní soud, a úhradu strčit do zákona, ačkoliv i u těch ostatních léčiv jsou omezována ta základní lidská práva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byly všechny faktické poznámky v tuto chvíli. Takže prosím pana poslance Kaňkovského, který je řádně přihlášen do obecné rozpravy, v tuto chvíli jako poslední. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se vyjádřil několika poznámkami k projednávané novele zákona o léčivech, sněmovní tisk 302.

Jak už zde mnohokrát zaznělo, hlavní matérií tohoto návrhu zákona je zřízení institutu takzvaného lékového záznamu. Já už jsem to tady říkal v prvním čtení. Já osobně jako lékař, jako poslanec, stejně jako poslanecký klub KDU-ČSL jsme dlouhodobě volali po zavedení lékového záznamu, a to zejména v souvislosti s projednáváním opakovaně vlastně diskuze ohledně eReceptů. Takže já jsem rád, že jsme se konečně dobrali k tomu, že zde už máme legislativní návrh, který lékový záznam zavádí.

My máme za sebou poměrně širokou a taky poměrně náročnou diskuzi v garančním výboru pro zdravotnictví. Samozřejmě to bylo i v dalších výborech. Diskutovali jsme poměrně široce záležitosti týkající se lékového záznamu. A ta asi největší diskuze se skutečně týkala toho, zda máme jít cestou opt-out, či opt-in souhlasu pacienta. Já musím říci, že já osobně, a řekl bych, že i většina mých kolegů z našeho poslaneckého klubu jsme spíše příznivci opt-in režimu. Nicméně jsem přesvědčený o tom, a tady už to zaznělo od některých předřečníků, riziko toho, že bychom šli striktně na opt-in systém, to znamená, že by každý občan musel aktivně udělit svůj souhlas s nahlížením do lékového záznamu, tak jak znám trošičku českou populaci, tak jsem přesvědčený o tom, že bychom skutečně měli problém naplnit poslání toho lékového záznamu.

To znamená, byť jsem bytostně spíš v životě příznivcem aktivního souhlasu s podobnými nástroji, tak zde jsem ochoten udělat výjimku a budu to takto předávat i jako garant tohoto tisku pro náš poslanecký klub. Přesto jsem očekával - a tu diskuzi jsme také vedli na zdravotním výboru - že ten princip vyslovení nesouhlasu pro ty, kteří se rozhodnou, že nebudou souhlasit s nahlížením do jejich lékového záznamu, že bude pro občany uživatelsky přívětivější.

My jsme to hodně diskutovali na zdravotním výboru. Já se obávám, že pro občany, kteří jsou ze vzdálenějších koutů republiky, a mám na mysli zejména seniory nebo lidi, kteří mají nějaký významnější zdravotní hendikep, a také ty občany, kteří jsou v pobytových službách, respektive v pobytových službách sociálních služeb, že pro ně chodit na CzechPoint, aby mohli vyjádřit svůj nesouhlas s lékovým záznamem, není zrovna uživatelsky přívětivé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP