(17.00 hodin)
(pokračuje Brabec)

To, o čem hovoříte, a to, co se objevilo na kontrolním výboru, myslím, že ostravského magistrátu, to bylo i pro mě překvapením, že se vůbec bere jako nová informace. Protože o tom tzv. ekokontejnmentu neboli sarkofágu toho úplně zbytkového, tzn. minimálně znečištěného materiálu těch zemin - zdůrazňuji zemin, ne lagun - o tom bylo rozhodnuto v roce 2017. A od té doby se na tom rozhodnutí nic nezměnilo. Takže dva roky je známa varianta, že ty nejméně znečištěné zeminy by zůstaly v jakémsi sarkofágu za nějakých celkem jednoznačně stanovených podmínek tak, aby byla naprosto zásadní bezpečnost toho, že nebudou dále škodit. A naopak ta termická desorpce, o které se původně uvažovalo a k čemu tam stojí nebo tam byla postavena ta úžasná konstrukce před mnoha lety, tak tam se prostě ukázalo, že kdyby ji někdo pustil na zpracování těch zemin, tak by se tam vyvinulo tolik vodíku, že by pravděpodobně došlo k výbuchu a k devastaci celého okolí. Ale to už je horizont možná sedm osm let nazpátek.

Takže kaly budou v každém případě odvezeny nejpozději do konce příštího roku a už během několika málo týdnů by měly naprosto přestat otravovat okolí. Zeminy budou přetříděny. Ty, které budou mít nějaký nadlimitní obsah, rovněž budou odvezeny k likvidaci a měly by tam zbýt jenom ty minimálně znečištěné zeminy v nějakém ekokontejnmentu, a to není skutečně nová záležitost, to je záležitost zhruba dva roky stará, už toho rozhodnutí. Jestli takto stačí?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku, prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já bych jenom doplnil. Ono to nebylo přímo na kontrolním výboru v Ostravě, ale tady na kontrolním výboru v Poslanecké sněmovně, kdy jsme probírali kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. A právě tam byl jeden z dotazů, jak se to bude do budoucna likvidovat. A právě zástupci MŽP se k odpovědi moc neměli a ujali se toho zástupci Ministerstva financí a jejich reakci jsem si právě přepsal z audiozáznamu. A to je právě ten dotaz, který jsem tady pokládal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská s interpelací a paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, mám na vás několik otázek. Výbor pro sociální politiku vyzval již v roce 2017 ministryni práce a sociálních věcí k předložení statistik, které by doložily, kam odcházejí děti umístěné do přechodné pěstounské péče po uplynutí zákonem stanovené doby pobytu a jaký je jejich další pohyb v systému sociálně-právní ochrany dětí. Ta otázka je stále aktuální.

Další dotaz se týká přehledu, je to otázka opět na MPSV, jaký je počet volných dlouhodobých pěstounů na krajích a počet dětí, které jsou v evidenci dětí vhodných do dlouhodobé pěstounské péče.

Další otázka se týká nabírání nových přechodných pěstounů za situace, kdy nejsou využíváni ti, kteří jsou v systému zařazeni. Mám tady například konkrétní případ pěstounky na přechodnou dobu, která vlastně byla pět měsíců bez dítěte, to znamená, že byla volná na přijetí dítěte.

A poslední otázka se týká specializace pěstounů na přechodnou dobu, tedy zda se připravuje nějaké speciální školení, a to jak legislativně, tak i prakticky. Je tím myšleno specifické vyškolení pěstounů pro péči o děti se zdravotním postižením, s duševním onemocněním a podobně. Děkuji za zodpovězení dotazů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno písemně na tuto interpelaci.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážená paní ministryně, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, toto není ani moje první interpelace na téma digitalizace stavebního řízení a věřím, že to není ani poslední interpelace na toto téma. Protože už na začátku volebního období jsem silně apeloval na ministerstvo, aby s tou věcí pohnulo, ale bohužel jsme se zatím nedočkali toho, že by Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo novelu do Poslanecké sněmovny, která by řešila digitalizaci stavebního řízení, která by měla proběhnout ještě předtím, než bude předložena celá rekodifikace.

Já jsem chtěl připomenout, že my souhlasíme se zjednodušením stavebního práva a principem, jako je one stop shop. A souhlasíme s tím, že bychom měli maximálně usilovat o zrychlení těch rigidních povolovacích procesů, které dneska blokují výstavbu zejména na území hlavního města Prahy, a tudíž vedou ke zdražování bytů a pronájmů. Nicméně mám několik dotazů, které bych rád položil, abychom se ujistili, že ta příprava probíhá řádně.

Za prvé se chci zeptat, kdy bude rychlá novela k digitalizaci stavebního řízení.

Za druhé se chci zeptat, zda v návrhu rekodifikace souhlasíte s tím, aby byla možnost obcí vyhlásit transparentní podmínky, na jejichž základě bude obec uzavírat plánovací smlouvy s developery.

Za třetí, jakým způsobem plánujete chránit veřejné zájmy v rámci stavebního řízení.

A za čtvrté, zda bude o odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu rozhodovat na něm nezávislý odvolací správní orgán.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za tuto interpelaci. Já začnu v tom pořadí, tak jak jste to kladl, i když sice budeme skákat z jednoho na druhý, ale začnu digitalizací stavebního řízení. Co se týká rychlých kroků, tak je to přijímáno v zákoně 416 o urychlení dopravní výstavby. Tam tedy samozřejmě očekávám, že to bude předloženo vládě již každým okamžikem. My samozřejmě zavádíme mnoho prvků právě v rámci rekodifikace, ale co se týká toho rychlejšího řešení, tak je to digitálně technická mapa a národní geoportál. Možná bych to zasadila do kontextu. My samozřejmě pracujeme intenzivně i s poslaneckými kluby a je v rámci Poslanecké sněmovny právě i skupina k digitalizaci pod vedením pana poslance Kupky a paní poslankyně Kořanové, kde se samozřejmě snažíme digitalizaci skutečně uchopit tak, aby to celé vedlo ke zjednodušení procesů a k vyšší efektivitě. Budou čtyři samostatná datová úložiště, a to, jak už jsem říkala, datové úložiště digitální technická mapa, národní geoportál územního plánování, datové úložiště rozhodnutí, kolaudací a vyjádření dotčených orgánů a datové úložiště projektové dokumentace včetně možnosti uložení ve formátu BIM.

Abych se vůbec dostala k dalším dotazům, tak jestli ještě, jak chráníme veřejné zájmy. Ochrana veřejných zájmů bude v rámci nové úpravy v novém stavebním zákoně plně zachována. Zjednodušení povolování staveb nebude na úkor ochrany veřejných zájmů ani na úkor ochrany práv dotčených subjektů. Dojde k integraci stávajících odborných pracovníků, kteří jsou dnes v postavení dotčených orgánů, do systému státních stavebních úřadů. Jde nám hlavně o odstranění nadbytečných neefektivních procesů, které řízení před stavebním úřadem předchází. I nadále bude zachováno, že případné podmínky z hlediska dotčeného veřejného zájmu budou obsaženy ve výrokové části rozhodnutí. Odůvodnění souladu rozhodnutí s veřejným zájmem bude součástí odůvodnění rozhodnutí. V případě dotčených orgánů, které nebudou integrovány do soustavy státních stavebních úřadů, bude provedena změna jejich výstupů, a to na formu vyjádření. V podstatě opravdu celý systém vede k tomu, že chceme jedno povolení, jedno razítko, jedno rozhodnutí, tudíž jedna možnost odvolání a jedna přezkumu.

Co se týká plánovacích smluv, tak samozřejmě plánovací smlouvy, tady musím říct, že to vzešlo i z našeho jednání, kdy jsme se o těchto věcech bavili. Návrh tedy počítá se zachováním plánovacích smluv a spíše s dalším posílením jeho významu. Plánovací smlouvu bude moci uzavřít stavebník s obcí nebo s vlastníkem nebo správcem veřejné infrastruktury, případně i s dalšími účastníky řízení. Předmětem plánovací smlouvy budou moci být podmínky realizace určitého záměru zejména ve vztahu k veřejné dopravní a technické infrastruktuře, občanskému vybavení, veřejným prostranstvím či dalším zařízením. Debatuje se hodně např. pomoc v rámci bytové výstavby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP