(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, paní ministryně. Vzhledem k tomu, že jsem se nedozvěděla úplně všechno, tak vám dám ještě příležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, paní poslankyně. Ještě to shrnu. V případě obcí a dalších veřejnoprávních subjektů do obratu samozřejmě nevstupuje ani prodej majetku, který sloužil výhradně k výkonu veřejné správy. Takže v praxi to může znamenat, že prodá-li obec jednorázově část obecního úřadu, nebo les, který například vlastnila deset let, nebo pole, na němž mají být podle územního plánu stavební parcely, do obratu se tyto příjmy nezapočítávají. Na druhé straně změní-li obec územní plán z pole na stavební parcely, například zasíťuje jednotlivé parcely a systematicky je začne jednotlivě prodávat zájemcům o výstavbu rodinných domů, pravděpodobně se související příjmy mohou započítávat do obratu. Svaz měst a obcí posílal na tuto problematiku dotaz, na který bylo odpovězeno dopisem náměstka, kdy byl prezentován jednotný názor Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství, mám ho tady k dispozici, mohu vám ho poskytnout. (Ukazuje.)

A jinak samozřejmě doporučuji, pokud ta obec neví, tak běžnou činností Generálního finančního ředitelství je, že se snaží poskytovat, sice není předmětem činnosti poskytování poradenské činnosti, na to jsou daňoví poradci, ale co se týče obcí a veřejnoprávních subjektů Generální finanční ředitelství prostě na tyto dotazy velice často odpovídá, což se samozřejmě stalo i v případě Svazu měst a obcí. Takže já vám mohu poskytnout tu odpověď, která odešla. Podepsal ji můj náměstek pro řízení sekce daně a cla. A případně je Generální finanční ředitelství připraveno poskytnout odpovědi na případné dotazy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní ministryně. Dalším v pořadí je paní poslankyně Veronika Vrecionová, která není přítomna, tudíž její interpelace propadá. Paní Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, minulý týden jsem na půdě Poslanecké sněmovny uspořádala seminář na téma rekodifikace stavebního práva. Z diskuse vyplynulo mnoho kritických a zásadních připomínek ke stávajícímu záměru Ministerstva pro místní rozvoj. Jedné z nich bych se chtěla věnovat v této interpelaci, a to zrušení stávajícího modelu spojené veřejné správy. Stávající rekodifikace by totiž měla odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím a zavést jeden centralizovaný stavební úřad s detašovanými pracovišti. Osobně se domnívám, že se snažíme zrušit fungující model a nahradit nějakým novým, byť nevíme, jak a jestli tento systém bude fungovat. Přitom mnoho neduhů současného stavebního řízení lze reformovat v rámci stávajícího systému.

Vážená paní ministryně, je skutečně nutný takto razantní zásah do fungujícího modelu veřejné správy? Nelze zreformovat a zrychlit stavební řízení ve stávajícím modelu? Jak se na tento návrat de facto okresních úřadů díváte? Netrápí vás, že tímto krokem by byla dramaticky omezena dostupnost stavebních úřadů, zejména na venkově, a to v situaci, kdy podobné škrty chystá i Finanční správa? Máme tomu rozumět tak, že tato vláda venkov už odepsala? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Dobrý den, vážená paní poslankyně. Už jsem toho tady hodně řekla v předcházející interpelaci, takže určitě jste to zaznamenala. Budu se tedy věnovat pouze tomu modelu Nejvyššího stavebního úřadu. My skutečně tím cílíme a připravili jsme to opravdu jako velmi komplexní řešení stavebního práva v České republice. A když jsme se na to podívali z komplexního hlediska, a všichni samozřejmě podporují to, aby se to v České republice zrychlilo, tak asi dva největší problémy, které v České republice máme, je samozřejmě množství dotčených orgánů a s tím související množství odvolání a různých razítek a tak dále ještě předtím, než to vůbec investor přinese na stavební úřad. A druhý problém je právě v tom modelu, to znamená v tom spojeném modelu státní správy a samosprávy.

V čem jsme identifikovali ten největší problém, je prostě, když jdeme cílem, že chceme jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, jedno razítko, tak v podstatě to skutečně nelze řešit jinak, než opravdu jednoznačně dát veškeré pravomoce jednomu stavebnímu úřadu, který vlastně bude se stavebníkem spolupracovat, samozřejmě v kontextu digitalizace. To není možno opomíjet.

Jenom bych napravila, není to Nejvyšší stavební úřad a detašovaná pracoviště. Je to celá hierarchie úřadů. To znamená Nejvyšší stavební úřad, krajské stavební úřady, územní stavební úřady, a právě možnost detašovaných pracovišť toho územního stavebního úřadu až na úroveň jedniček a dvojkových obcí tak, abychom tu stavební agendu dostali co nejblíže občanovi.

V čem je ale kouzlo tohoto řešení, je, že skutečně se zabrání fenoménu doby, to znamená takzvanému prvku systémové podjatosti. Musím tedy říci, že skutečně velmi intenzivně komunikujeme se starosty. Kdo se potkal se systémovou podjatostí, tak po mně chce, abychom to prosadili pokud možno už zítra, protože ten systém je nastaven tak, že pokud je identifikována systémová podjatost, tak musí stavební záměr řešit jiný stavební úřad a samozřejmě zejména u velkých měst to jde na malé úřady, ale bohužel současný systém neumožňuje sdílení úředníků. To znamená, pokud Hradec Králové má problémy, řeší to úřad v Hořicích, kde jsou dva lidé. Kolikrát samozřejmě ty jednohlavé stavební úřady - máme k tomu zpracovanou velkou analýzu - tam je obrovský problém i se zastupitelností. A například stavební úřad v Nechanicích zavřel. Prostě nejsou lidi. A v tom současném modelu není možno sdílet úředníky. Prostě to takto není.

Další problém je samozřejmě, že neexistuje jednotné a metodické řízení soustavy stavebních úřadů. A máme i problém s prováděním výkonu rozhodnutí. Víte, že já jsem na to reagovala velmi promptně, že jsme vytvořili dotační titul. Ale odstraňování staveb, které ohrožují život obyvatel nebo jsou černé stavby, tak je to samozřejmě výkon rozhodnutí konkrétní obce. Ta na to nemá peníze, takže se nic takového neděje a vesele se načerno staví. Ministerstvo se snaží jít tomu naproti dotačním titulem. Ale samozřejmě je to na zamyšlenou, jestli takovýto systém by měl fungovat dál.

Další důvod, který nás k tomu vedl, je obrovská roztříštěnost stavebních úřadů. My máme dvacet typů obecních stavebních úřadů, pak máme speciální stavební úřady, vojenské stavební úřady, jiné stavební úřady a k tomu ještě padesát dotčených orgánů. Takže my samozřejmě na jedné straně integrujeme státní správu, to znamená opravdu ty dotčené orgány, právě pod Nejvyšší stavební úřad, nebo pod ten stavební úřad, ale zároveň by si skutečně toto zasloužilo i oddělit od obecního. A já samozřejmě vím, že to je velký problém se Svazem měst a obcí. Samozřejmě vnímám velmi intenzivně ty připomínky. Na druhou stranu jsem si nechala vytáhnout přehled činností obcí ve spojeném modelu a musím říci, že z těch jedenácti, co obce mají, tak je to pouze jedna agenda. Tady máte jenom přehled toho, co všechno... A stavební řízení je prostě jenom tahleta malinká odrážka. (Ukazuje papír.) Samozřejmě územní plánování zůstane plně v kompetenci obcí. To ani nelze, aby obcím někdo říkal, co kde má stát. To musíme samozřejmě pouze digitálně nastavit podmínky tak, aby jakýkoli investor, jakýkoli občan právě díky národnímu geoportálu si mohl ty informace zjistit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? (Ano.) Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď. Myslím, že jsou okamžiky, kdy se neshodneme. Ale samozřejmě řadu okamžiků a argumentů, které zde zazněly, lze vnímat jako oprávněné. A v návaznosti třeba na analýzu Ministerstva vnitra, jestli jste konzultovali tento svůj návrh, protože to říká, že si udělalo analýzu činnosti stavebních úřadů, že také navrhuje opatření, která by vedla ke zrychlení, ale bez toho, že by došlo k vyjmutí ze spojeného modelu, což samozřejmě stojí také za úvahu.

Samozřejmě jak jste zmínila, organizace, starostové, obce se bouří. A já tady pro vás mám jeden takový projev té bouře: Sdružení místních samospráv České republiky spustilo petici, která právě směřuje proti vynětí stavebních úřadů z působnosti obcí. Tak kdybyste náhodou si to ještě rozmyslela (upozornění na čas), protože zákon není napsán, tak tady máte petici, kterou můžete podepsat. Děkuji. (Poslankyně předává petiční ministryni.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP