Středa 19. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

157.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb.,
o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky)
/sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor Tomáš Czernin, už ho tady vítám, a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Zdeněk Ondráček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Tomáš Czernin: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, poslankyně, poslanci, jako zástupce předkladatele si vám dovolím nejprve i v rámci třetího čtení krátce shrnout obsah materiálu. (V sále je trvalý hluk.)

V roce 2016 Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o státním občanství, která umožňuje Čechům, kteří ztratili československé občanství před rokem 1989 kvůli tomu, že odešli do exilu, aby toto občanství České republiky mohli opět získat zpět prohlášením. V § 31 byla možnost, aby tímto prohlášením získali občanství i děti a vnuci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším na chviličku, pane senátore. A opravdu, vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím o klid! Už začala schůze.

 

Senátor Tomáš Czernin: Děkuji. Tehdejší Poslanecká sněmovna vyškrtla tuto část zákona, což se negativně odrazilo ve vztazích mezi českou společností a Čechy žijícími v zahraničí. Do komise, jejímž jsem momentálně předsedou, přišlo několik petic ze zahraničí a také stížnosti, protože se často stávalo, že jedna rodina měla děti s českým občanstvím a děti bez českého občanství, protože tento zákon tam udělal určitou časovou dělicí čáru. Předkládaný materiál tedy napravuje tuto chybu.

Ve druhém čtení pan poslanec Koten navrhl zamítnout novelu a návrh odůvodnil několika důvody. Jednak tím, kolika osob se to bude týkat, kolik to bude stát a zda existuje společenská poptávka po tomto řešení. Na tomto místě cítím potřebu zdůraznit, že se skutečně jedná o děti Čechů, kteří se československého občanství nikdy dobrovolně nezřekli. Ve většině případů našich krajanů v zahraničí je nutné zdůraznit, že se jedná o lidi vzdělané, o lidi, kteří se nebojí změny a dokážou se postarat sami o sebe. Jsou to lidé, kteří vždy cítili sounáležitost s Českou republikou a v cizině nám dělají dobré jméno. Navíc je prokázáno, že od Čechů pobývajících v zahraničí do České republiky přichází ročně cca 60 miliard korun. V tomto kontextu mi přijde obava, že by mohli zatěžovat náš sociální systém, skutečně směšná. Umožnit dětem či vnučkám a vnukům občanů bývalého Československa získat občanství České republiky, ke které by se rádi hlásili či trvale hlásí, případně se o ně jakkoliv postarat, považuji za elementární slušnost.

Na závěr bych ještě jednou rád poděkoval členům obou výborů, tedy ústavněprávního i bezpečnostního, že novelu vcelku bez výhrad podpořili. Ministerstvo vnitra dle mých informací nemá s novelou žádný problém, tudíž bych si vás všechny opět dovolil požádat o podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane senátore. Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík dnes od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje? Není tomu tak. Já tedy poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, která je velmi jednoduchá.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové, procedura je poměrně jednoduchá, protože nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat o původním materiálu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jako bylo stanovisko garančního výboru? Počkejte, já přivolám kolegy z předsálí.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Stanovisko bylo doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vnímám z pléna, že pan předseda ODS se ptá, zda náhodou nebyl ve druhém čtení podán návrh na zamítnutí zákona. Já to v podkladech nemám.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já myslím, že nic takového nepadlo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak jsme si to vyjasnili, není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), podle sněmovního tisku 260, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 957, přihlášeno je 166 poslanců, pro 123, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu senátorovi, děkuji všem a končím tento bod.

 

Otevírám další bod. Tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP