(9.10 hodin)
(pokračuje Blaha)

Bohužel fungování pověřence na útvaru interního auditu není od 21. září 2018 dále možné. Lidem na úřadech bychom měli přece práci spíše usnadňovat a ne je zavalovat nařízeními, která jim práci komplikují. Zvlášť když se to volání po změně ozývá přímo z těchto úřadů. Chci vás proto znovu požádat a zeptat se, zda by Ministerstvo financí přece jen neplánovalo v této věci úpravu a změny svého stanoviska. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní vyzývám paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby se vyjádřila. Prosím máte slovo, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, otázka oddělení funkcí interního auditora a pověřence pro ochranu osobních údajů byla předmětem odborné diskuze zástupců Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Závěry jsou potom reflektovány ve stanovisku, které vydalo Ministerstvo financí.

Právní úprava zaručuje internímu auditorovi a pověřenci pro ochranu osobních údajů nezávislé postavení a vylučuje střet zájmů. Tato nezávislost je zaručena pro tyto funkce samostatně. Pro interního auditora zákonem o finanční kontrole, pro pověřence pro ochranu osobních údajů obecným nařízením o ochraně osobních údajů. V případě jejich sloučení potom nebude požadavek na zajištění nezávislosti naplněn ani u jedné z nich. V případě sloučení funkce interního auditora a pověřence pro ochranu osobních údajů se pověřenec dostává do střetu zájmů, protože jako interní auditor plní úkoly, u kterých v široké míře zpracovává osobní údaje, a jeho činnost by měla být podřízena nezávislému a objektivnímu posouzení pověřence pro ochranu osobních údajů. Obdobné platí pro nezávislost interního auditora. Interní auditor nezávisle přezkoumává procesy uvnitř obce. Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů by měla být také prověřována interním auditorem. Bude-li funkce pověřence a interního auditora sloučena, ověření interního auditora nebude objektivní a nebude nezávislé.

Nezávislost pověřence a interního auditora nelze zaručit, pokud jsou zařazeni do stejného útvaru, to znamená, podléhají stejnému představenému. Jestliže funkci pověřence vykonává jiná osoba než interní auditor, nic nebrání tomu, aby pro zajištění nezávislosti obou funkcí byl pověřenec organizačně zařazen mimo útvar interního auditu.

Neslučitelnost funkce pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditora se vztahuje jen na orgány veřejné správy, které mají povinnost zřídit funkci interního auditu. Tuto povinnost mají pouze obce nad 15 tisíc obyvatel. Z celkového počtu obcí se jedná o 88 obcí. Obce nad 15 tisíc obyvatel jsou organizačně členěny do několika útvarů a hospodaří s rozpočty, které přesahují 500 milionů korun.

Menší obce z této kategorie zpravidla zajišťují funkci interního auditu prostřednictvím jediného zaměstnance. Tento zaměstnanec by měl vykonávat na obci audit a poskytovat ujištění o účelném, hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky. Je nemyslitelné, aby jeho činnost byla nahrazena výkonem povinností pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 vyplývá, že tam, kde dochází ke spojení výkonu agendy ochrany osobních údajů a interního auditu, dochází k plnění úkolů pověřence na úkor výkonu interního auditu. Dokonce se objevují případy, kdy útvar interního auditu auditní činnost prakticky nevykonává.

Dovolím si tedy proto nesouhlasit s vaším tvrzením, že pozice pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditora se doplňují a značně umocňují efektivitu a rychlost odvedené práce. Vzhledem k výše uvedenému si dovoluji pouze potvrdit již vydané stanovisko Ministerstva financí, že nelze sloučit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditora a pověřenec pro ochranu osobních údajů nemá být zařazen v útvaru interního auditu.

Na závěr uvádím, že Ministerstvo financí s ohledem na to, co jsem teď řekla, nemůže předložit novelu zákona o finanční kontrole, která by interním auditorům umožnila výkon funkce pověřence, protože by to bylo v rozporu s příslušným nařízením Evropské unie, která požaduje, aby bylo zajištěno nezávislé postavení pověřence pro ochranu osobních údajů. Je mi líto, ale nemohu v tomto směru své stanovisko změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A pan poslanec Stanislav Blaha si přeje reagovat. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Paní ministryně, děkuji za odpověď, ale je to prostě zase stanovisko úřadu, úředníka, který v životě nefungoval v praxi, je odtržený od reality. Já vám popíšu tu situaci, pokud se bavíme o využití pracovní síly. Samozřejmě při tom zavádění kontroly ochrany osobních údajů je ten pověřenec vytížen mnohem více než potom v průběhu, když už je všechno nastavené a v zásadě dohlíží nad tím, jak ty procesy, které předtím nastavil, fungují. To znamená, na začátku je vytížen plně, později by jeho pracovní úvazek byl pro tuto činnost využíván pouze zčásti. A na částečný úvazek nikoho zaměstnat nelze, protože neudržíte kvalitní lidi. Samozřejmě potom, když se budeme bavit o tom, jestli ta kapacita se dá využít na jinou činnost v rámci úřadu, tak ten interní audit je to nejbližší, co ten pověřenec může ovládat. Samozřejmě musí mít k tomu všechna příslušná oprávnění, aby tak mohl činit.

Pokud se bavíme o kontrole té jedné jediné agendy, kterou tady zmiňujete, to znamená agendy pověřence, to se dá samozřejmě běžně outsourcovat. To může skutečně kontrolovat někdo jiný než přímo úředník z města, to znamená z toho útvaru interního auditu. Já bych chtěl skutečně požádat, abyste se nad tím zkusili zamyslet, nastavit tam prostě pravidla, která jsou nepřekonatelná.

Pokud se bavíme o tom, že nejsou prováděny audity, tak vám chci říct a garantuji, že v Uherském Hradišti, ale i v jiných městech podobného typu ta pozice byla zřízena nově a byl na ni přijat nový zaměstnanec. Takže ten interní audit vlastně není omezen ve své činnosti, protože dál vykonává svoji práci jako doposud. Jde pouze o to, že tady musela vzniknout nová pracovní pozice. Znovu opakuji, v počátku zcela jistě vytížená až až v rámci celého pracovního úvazku. Později se domnívám, že té agendy, protože všechny procesy budou nastaveny, ubude a bylo by velmi vhodné využít jeho kapacity pro práci pro úřad a pro to, co skutečně zvládá a umí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, přejete si reagovat? Ano. Tak, paní ministryně, prosím máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Já rozumím, vážený pane poslanče. Pohybuji se v oblasti veřejné správy celý svůj život a vím, co se musí prostě v té konkrétní praxi řešit. Ale jestli mi pokládáte takovéto konkrétní dotazy, tak já vám musím odpovědět v intencích právní úpravy. Nota bene, co se týče GDPR neboli ochrany osobních údajů, tak je to ještě regulováno i směrnicí Evropské unie.

Čili já nemohu vám říct nic jiného, než co odpovídá liteře zákona. Nelze přenést, protože ten představený, nebo ten vedoucí pracovník, řeší v tom konkrétním útvaru, na který se ptáte, nějaký konkrétní problém. A v podstatě ho chce vyřešit personálně a chce mít krytí prostě někde od vyšších orgánů, chce mít palec na to, že to takto může udělat. Ale to nedostane. To prostě nedostane. Já jasně říkám, že to jsou pozice, které jsou na sobě nezávislé, kde prostě musí být zajištěna nestrannost, a já nemohu dát palec, ani nemohu iniciovat žádnou právní úpravu, která by toto uvedla do rozporu. Takže toto prostě já udělat nemohu. A jestli on si tam nastaví nějak procesy a zajistí tu nestrannost, je samozřejmě otázka jeho vlastního manažerského rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, ano. A pan poslanec Stanislav Blaha si přeje reagovat. Máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Já už to fakt nebudu prodlužovat. Myslím si, že bude dobré, když si na to zkusíme sednout a konkrétně se na ty věci podívat. Ale já chci jenom říct, stanovisko Ministerstva financí je jedna záležitost. Ono to možná zapadlo, ale já už jsem to tady dneska jednou říkal. My jsme samozřejmě při zřizování té pozice a při diskutování o tom, kde by měl být v rámci úřadu zařazen, tuto záležitost konzultovali s Ministerstvem vnitra a máme k tomu písemné stanovisko, že to je možné. Později přišlo stanovisko Ministerstva financí a tomu se přizpůsobilo i Ministerstvo vnitra. Takže i v tomto směru je pro nás ta situace velmi těžká.

V každém případě děkuji za odpovědi a myslím si, že si to ještě spolu dovysvětlíme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP