(9.30 hodin)

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Hezké ráno. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. Pokusím se velice ve stručnosti, jenom aby i kolegové věděli, o čem mluvím, shrnout podstatu té své písemné interpelace.

Dne 1. ledna 2017 vydala Finanční správa informaci k aplikaci příslušného ustanovení o dani z nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů, což mělo negativní dopad na desítky tisíc vlastníků půdy. Týká se to zejména majitelů zemědělské půdy, kdy část těchto pozemků spadá do kategorie ostatní plocha, kterou nelze žádným způsobem využívat. Daň z nemovitosti z takovéhoto pozemku je totiž vyšší, než je tomu například u zemědělské půdy. Často se ale jedná o plochy, které přispívají k pestrosti krajiny, slouží k zadržování vody v krajině nebo vytvářejí prostor pro úkryt zvěře a jiných živočichů. Jejich pozitivní role na krajinný ekosystém je tak nezpochybnitelná. Daná informace měla za cíl sjednotit postup Finanční správy, ale zbytečně a výrazně negativně dopadla na majitele půdy. Já bych ráda upozornila na to, že potom docházelo k tomu, že řada majitelů zemědělské půdy, respektive zemědělců, v důsledku tohoto dokonce rozorávala tyto krajinné prvky proto, aby z nich udělala právě zemědělskou půdu a platila menší daň, což na jednu stranu se nelze divit. Ale myslím, že ty negativní dopady právě v období sucha pocítíme všichni, a není to vůbec v našem zájmu.

Já již toto zkrátím. Chtěla bych také říci, že my jsme vlastně i na zemědělském výboru s paní ministryní na toto téma jednali již na podzim loňského roku. Paní ministryně Schillerová i pan ministr Toman vlastně souhlasili s tím, že je toto problém, a slíbili řešení. S paní ministryní jsme o tom mluvily i později, já jsem ještě ústně interpelovala. A vlastně moje pochybnosti byly pouze z toho důvodu, že se mi zdálo, že celý proces trvá velice dlouho. Proto jsem podala nesouhlas s odpovědí, kde mi paní ministryně na mou písemnou interpelaci odpověděla, že na změně legislativy bude pracovat, tak aby byla uskutečněna k termínu 1. ledna 2020. A já jsem měla obavy, zda toto vůbec je reálné stihnout.

Já moc poprosím paní ministryni nyní - a samozřejmě vím, že mezitím došlo k tomu, že v pondělí vláda tuto předlohu již projednala, ale já už jsem toto negativní stanovisko vydala. Ale ráda bych tu dnešní interpelaci využila jenom pro to, aby paní ministryně případně tady na mikrofon řekla, abychom se všichni dohodli, že se pokusíme toto skutečně prohnat legislativním procesem co nejrychleji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji. A nyní paní ministryně si přeje reagovat. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, já vysvětlím, o co jde, aby tomu tady všichni rozuměli. Problém je ten, že orná půda se zdaňuje nějakou sazbou. A pak máme takzvané ostatní plochy, které se zdaňují jinou sazbou na dani z nemovitých věcí, která je vyšší. A to je fakt, který je po léta prostě neměnný. A tak jak postupovala digitalizace a postupuje digitalizace prováděná katastrálním úřadem, tak vlastně Finanční správa získává podrobnější informace o tom, kde je orná půda a kde je ta ostatní plocha. Já tomu říkám pracovně remízky. To znamená, to, co ti zemědělci, a o to tady jde hlavně, zdaňují tou vyšší sazbou. A samozřejmě tím - to znamená, tam se nezměnila žádná legislativa. Tam se nezměnil žádný přístup ke zdaňování, ale změnilo se to, že Finanční správa mnohem cíleněji zjistila informace a začala samozřejmě tady ty remízky zdaňovat tou vyšší sazbou. A tím vznikl celý problém.

My jsme to začali řešit už v loňském roce, kdy jsem zavnímala, že ty problémy tady jsou. Začali mi psát zemědělci, obrátili se na mě různí zástupci sdružení zemědělců, Agrární komora, a tehdy jsme se sešli všichni, ti, kteří na to přišli upozornit, sešli jsme se samozřejmě i s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a domluvili jsme se, že nemůžeme udělat jednoduchou úpravu, jako třeba požadovali někteří zástupci, že bychom zavedli osvobození ostatních ploch, protože bychom osvobodili i všechny různé developery, kteří mají nádvoří u bytových domů a tak dále. To prostě možné není. Navíc jsou to příjmy obcí, takže byl by to i velký propad. Takže jsme vytvořili pracovní skupinu ze zástupců Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a Ministerstva zemědělství a připravili jsme právní úpravu, která osvobozuje tyto remízky s ohledem na postavení krajinných prvků, ochrany životního prostředí, zadržování vody v krajině, vydefinovali jsme to, co se vlastně de facto žádá, tak abychom skutečně vyhověli tomu meritu problému a nikoliv všem. Protože to by bylo špatně. Tu právní úpravu jsme připravili. Trošku to trvalo, ono to není tak jednoduché, vydefinovat to, prodiskutovat, abychom prostě to všechno zvážili. Takže já jsem využila nosiče, který byl, a to byl sazbový balíček, který v pondělí projednávala vláda, a načetla jsem přímo v souladu s panem ministrem zemědělství, který mě tam podpořil, načetla jsem tuto novelu do toho sazbového balíčku a vláda to v pondělí schválila. Takže směřuje to sem k vám, do Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se nyní táži paní poslankyně - nepřejete si reagovat. Pokud se již nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Jo, já se ještě podívám, jestli někdo další si nepřeje vystoupit. Nepřeje. Tak pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. A táži se nyní paní poslankyně Veroniky Vrecionové, jaké navrhujete usnesení nebo... Paní poslankyně, jenom se vás táži: navrhujete nějaké usnesení? Ne. Takže tuto interpelaci můžeme ukončit.

Nyní máme další interpelaci na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 482. Já zahajuji rozpravu. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra bych navrhla usnesení, a to ať se interpelace přeruší do přítomnosti -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, to nemusíme usnesení. Normálně navrhněte jako návrh.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano, to znamená, navrhuji, aby byla interpelace přerušena do přítomnosti pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak o tomto návrhu nicméně musíme hlasovat. Takže já svolám poslance do jednacího sálu. (Gong.) Ano, máme žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Gong.)

 

Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Paní poslankyně Věra Kovářová navrhuje, aby se projednání její interpelace přerušilo do přítomnosti pana premiéra, což může být i v následující schůzi pochopitelně. Takže to není o tom, že by tady byla nějaká pauza.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 288: přihlášeno 99 poslanců, pro 98, proti nikdo. Výsledek: návrh byl přijat, takže vaše interpelace se tímto přerušuje do přítomnosti pana premiéra.

 

Tak a máme tady zatím poslední písemnou interpelaci, kterou budeme projednávat. Bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Blahy ve věci úpravy zákona o střetu zájmů a kontroly činnosti veřejných funkcionářů. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 489. Zahajuji rozpravu. Pane poslanče, máte slovo. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP