(14.40 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já myslím, že stávající vláda i minulá vláda postupuje velice konzistentně a Česká republika považuje sporné minulostní otázky za uzavřené. Nemovitý majetek Lichtenštejnů na území České republiky byl zabaven po druhé světové válce na základě takzvaných Benešových dekretů. Dekrety měly oporu v mezinárodním právu v Dohodě o reparacích od německého zřízení mezispojeneckého reparačního řádu a o vrácení měnového zlata z Paříže z roku 1945.

Aktuálně jsou před českými soudy vedeny dva právní spory. Aktuální je majetkoprávní spor vedený obvodním soudem Praha-východ. Předmětem řízení je žaloba na určení vlastnictví, kdy Česká republika, respektive Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vystupuje ve sporu jako žalobce a Fürst von Liechtenstein Stiftung, respektive Nadace knížete z Lichtenštejna, je žalovaná strana.

Česká republika se domáhá určení, že je vlastníkem nemovitých věcí, respektive podílu na nich, které jsou blíže specifikovány v žalobě. Obvodní soud Praha-východ v listopadu 2015 vyhověl žalobě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a rozhodl, že pozemky byly znárodněny na základě takzvaných Benešových dekretů a jejich vlastníkem je Česká republika. Krajský soud v Praze potvrdil v květnu 2016 rozhodnutí obvodního soudu Praha-východ. Nadace podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze v zákonné dvouměsíční lhůtě dovolání. Nejvyšší soud v dubnu 2017 potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu a lichtenštejnská strana následně v červenci 2017 podala stížnost k Ústavnímu soudu. Dle našich informací nebylo ve věci doposud nařízeno jednání.

K aktuálním novým žalobám Lichtenštejnska. S ohledem na obavy Lichtenštejnska, že k 31. 12. 2018 by mohlo dojít dle přechodných ustanovení občanského zákoníku k vydržení nemovitostí Českou republikou i v případech, kdy není prokázán právní důvod nabytí vlastnictví, podala nadace a kníže Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein žaloby k českým soudům vůči značnému počtu českých subjektů na vyklizení a žalobu na určení vlastnického práva k nemovitostem. Nemovitosti, především pozemky, se nacházejí na celém území České republiky. Žaloby byly podány v průběhu prosince 2018 a doposud tak nebylo nařízeno jednání. Zájmy České republiky v řízení hájí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který v této souvislosti spolupracuje s ostatními dotčenými orgány včetně Ministerstva zahraničních věcí.

Devět let po navázání diplomatických styků se česko-lichtenštejnské vztahy nacházejí ve výborném stavu. O tom svědčí též aktuální zřízení honorárního konzulátu České republiky ve Vaduzu. My si vysoce ceníme odborné práce česko-lichtenštejnské komise historiků a projekt společné webové stránky považujeme za jedinečný konstruktivní počin. Tyto a mnohé další činnosti a komunikace jsou pro nás dokladem, že i když máme na některé události v minulosti odlišné názory, jak uvádí společné prohlášení z roku 2014, jsme schopni nalézat a realizovat pozitivní agendu směrem do budoucna. Takže znovu opakuji, že sporné minulostní otázky jsou pro nás uzavřené.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za odpověď, pane premiére. Já bych k té vaší odpovědi jen dodal, že zatímco Polsko a Řecko dokonce za mezinárodně uznané, a tedy oprávněné reparace usilovně bojují, a to velice aktivně, tak já nikde neregistruji ani náznak reakce české vlády k obhajobě alespoň toho majetku vlastního. I proto zde máme potom další nestoudné majetkové požadavky rodů, jako jsou Des Fours Walderode, Černínů, Serényiů, a dalších. Chybí totiž tady vaše jasné a hlavně hlasité stanovisko, které byste měl prezentovat ve strukturách Evropské unie, kde byste měl jasně deklarovat, že když majetkové spory západoevropské šlechty s českým státem, potom stamiliardové reparace od Německa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím paní premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak Lichtenštejnsko není členem Evropské unie, takže nevím, komu bych to tam deklaroval. A jasně jsem řekl, co pro to děláme.

A co se týká německých reparací. Ano, ono to tady odeznívá. Tak já nevím, udělejte k tomu nějakou skupinu a pozvěte všechny strany, které jsou zastoupené ve Sněmovně, a můžeme se o tom všichni bavit, aby to nebyly jen takové líbivé deklarace. Já jsem se obeznámil s různými analýzami, a pokud vy na to máte jiný názor a celá Sněmovna se vysloví identicky, tak nemáme problém o tom diskutovat velice konkrétně a samozřejmě za účasti skutečných odborníků a právníků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Jakub Michálek ve věci zveřejnění analýzy o trestních stíháních na objednávku. Připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážený předsedo vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil svoji interpelaci na téma analýzy o trestním stíhání. Jde o záležitost, kterou jsem probíral už na minulé interpelaci, která byla k paní Benešové. V té věci jsem žádal, aby zveřejnila oponentní zprávu, kterou zpracovala pro prezidenta republiky, a ta se týkala toho, jakým způsobem je možné si v České republice objednat trestní stíhání. Od té doby proběhl rozhovor pana předsedy vlády na Novinkách.cz, kde pan předseda vlády prohlásil, že dokument vlastní, samozřejmě, že ho má, že ho dostal, že to bylo velké téma. A také, že to může s paní ministryní Benešovou probrat, protože on s tím nemá problém. Podle něj by to zveřejnit paní Benešová mohla, není na tom nic tajného. Je tam nějaký názor paní ministryně.

Já bych se tudíž rád zeptal pana předsedy vlády, jestli už jednal s paní ministryní o zveřejnění tohoto dokumentu a kdy a jakým způsobem bude ten dokument zveřejněn. Chtěl bych pro doplnění uvést, že pro zveřejnění té zprávy, té analýzy, se vyslovil i první místopředseda vlády pan Hamáček, který uvedl, že souhlasí s tím, aby byla zpráva zveřejněna, když se z ní objevují citace ve veřejném prostoru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. A seznámím vás s omluvenkou, která právě dorazila. Paní ministryně Benešová se nám omlouvá mezi 14.30 a 16.00 z pracovních důvodů. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. Je to stále dokola. Tady v mediálním prostoru bylo řečeno, že existuje nějaká analýza o trestních stíháních na objednávku. A není to pravda. Není to pravda. Žádná taková analýza neexistuje. Takže to, co bylo v médiích, není pravda. Samozřejmě komu to vyhovuje, tak to stále opakuje. A to, o čem mluví pan poslanec Michálek, je oponentní materiál ke zprávě ministra spravedlnosti určený pro jednání expertní skupiny v Lánech dne 17. 3. a je to oponentní materiál ke koncepci a cílům Ministerstva spravedlnosti se zaměřením na státní zastupitelství. Tenhle materiál vypracovala paní Benešová jako poradkyně pana prezidenta a v tom čase nebyla ve vládě a ani v podstatě neměla nic společného s vládou ani se státem. Takže to dělala jako poradkyně pana prezidenta, bylo to pro něj. A není pravda, že by to byla analýza o trestních stíháních, jak se to stále tady někdo snaží opakovat.

Já jsem k tomu už jednou vystoupil a řekl jsem, že v rámci toho materiálu jsou tam asi dvě nebo tři věci, kde se skutečně mluví o stíhání na objednávku. Jsou dvě kauzy - Beretta a Neograph. A je taky zajímavé, že konečně i nejvyšší státní zástupce vlastně to komentoval a řekl ano, je to sice pravda, všichni to odmítali předtím, ale zkrátka ty lidi, kteří to udělali, jsou stíháni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP