(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A tím jsme vyčerpali ústní interpelace na předsedu vlády, takže ty v tuto chvíli končím a budou pokračovat ústní interpelace na ostatní členy vlády a já předám předsedání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády. Vyzývám pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, milá veřejnosti, můj dotaz se týká aktuálního stavu odstraňování nelegálních billboardů, zejména těch kolem silnice D1. My jsme poslali poměrně obsáhlé podání na Ministerstvo dopravy, ve kterém rekapitulujeme neuspokojivý postup Ministerstva dopravy a zejména to, že ministerstvo by mělo vymáhat bezdůvodné obohacení, ke kterému došlo tím, že ti poskytovatelé využívali billboardové plochy, aniž by k tomu měli legální oprávnění, protože na základě zákona už neměli právo provozovat billboardové plochy vedle dálnice s výjimkou případů, kdy tam jde o zastavěnou oblast. Takže poprosil bych o to, jak to aktuálně vypadá, jestli tam běží řízení a jakou rychlostí ministerstvo pokračuje v odstraňování nelegálních billboardových ploch.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, vážení poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o aktuální stav, v současné době bylo odstraněno k dnešnímu datu 920 reklamních zařízení. Další reklamní zařízení jsou zakryta a budou odstraněna. Nejvíce reklamních zařízení bylo odstraněno z dálnice D1, dále z dálnice D2 a z D5. U zbývajících reklamních zařízení Ministerstvo dopravy pokračuje ve zkoumání, zda jsou provozována v souladu s právními předpisy, a pokud nejsou, postupuje podle zákona o pozemních komunikacích a vyzývá vlastníky k jejich odstranění. Pokud by vlastníci reklamních zařízení sami chtěli tato zařízení odstranit, bylo by jich v současné době minimum. Odstranit nelegální reklamní zařízení přitom měli do září roku 2017.

Chtěl bych říct, že postup podle zákona o pozemních komunikacích je právně a administrativně, zejména administrativně, náročný. Ke každému reklamnímu zařízení se musí prověřit, že jeho provoz je v rozporu s právními předpisy a jsou splněny podmínky pro jeho konkrétní odstranění. U každého reklamního zařízení je nutné zjistit datum jeho pořízení, což je v mnohých případech těžko zjistitelné, neboť Ministerstvo dopravy samo o sobě nedisponuje takovými údaji z povolení. Musí oslovovat vlastníky pozemků, na nichž reklamní zařízení je provozováno, či příslušné stavební úřady.

Jak to tak bývá, Ministerstvo dopravy přitom čelí obstrukčnímu jednání ze strany vlastníků těchto zařízení, stížnostem a několik případů se dostalo i k soudu. Vlastníci reklamních zařízení v řadě případů rozporují samotnou pravomoc Ministerstva dopravy, při samotné demontáži reklamního zařízení na pracovníky Ředitelství silnic a dálnic v praxi volají policii s poukazem na to, že to je jejich majetek a Ředitelství silnic a dálnic není oprávněno provádět demontáž, což samotný proces výrazně zdržuje. Nemluvě o tom, pokud jsou vlastníci těchto zařízení v zahraničí.

Nicméně Ministerstvo dopravy, a to bych chtěl ujistit, nehodlá v této agendě nikterak polevit a při zachování veškeré míry právní opatrnosti usiluje a rozesílá další výzvy k odstraňování těchto nelegálních billboardů. Jednou z věcí, které v současné době čelí, jsou reklamní zařízení neznámých vlastníků. To daný proces odstraňování ještě více komplikuje a protahuje, neboť silniční správní úřad musí postupovat podle právních předpisů a využít všech právních možností.

Novou skutečností nebo novou informací je to, že na základě ukončených několika soudních sporů se Ministerstvo dopravy vrátilo k reklamním zařízením, která se nacházejí na mostních objektech pozemních komunikací vedoucích nad dálnicemi. V této souvislosti bylo v poslední době vyzváno Ředitelství silnic a dálnic k odstranění celkem 196 nelegálních reklamních zařízení nacházejících se na těchto mostních objektech, to znamená v ochranném pásmu dálnic. Jejich odstranění se dá očekávat v řádu několika dnů, maximálně týdnů.

Musím konstatovat, že ne všechna reklamní zařízení, která nesplňují aktuální podmínky zákona o pozemních komunikacích, to znamená, že se nejedná o označení provozovny do vzdálenosti 200 metrů od reklamního zařízení, jsou sama o sobě nelegální. Taková reklamní zařízení, pokud nejsou nelegální, tak samozřejmě jsou dále provozována. Z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy velmi obezřetně postupuje tak, aby důkladně prověřilo každé jednotlivé konkrétní případy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zeptám se, jestli je zájem o doplňující otázku. Ano, tak prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Chci se zeptat, kolik zbývá neodstraněných podezřelých billboardů kolem dálnic. A za druhé, a to už jsem se ptal v původní otázce, jakým způsobem je vymáháno bezdůvodné obohacení, kterým se obohatily billboardové společnosti na tom, že své billboardy nelegálně provozovaly. V rámci přestupkového řízení by měl být tento zisk zabrán, protože to je zisk nelegální.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Podle mých informací byl počáteční stav přibližně 1 500 reklamních zařízení.

A pokud jde o vymáhání bezdůvodného obohacení, tady musím konstatovat, že jak Ministerstvo dopravy, tak Ředitelství silnic a dálnic jsou vázána zákonem o majetku ČR, a pokud České republice vzniká nárok, právní nárok na bezdůvodné obohacení, tak Česká republika je příslušnou svou složkou povinna tyto částky vymáhat. Tady bych si dovolil panu poslanci zaslat písemnou informaci do 30 dnů, pokud s tím budete souhlasit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Než předám slovo dalšímu v pořadí, tak budu číst omluvy. Pan poslanec Michal Ratiborský se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednání z pracovních důvodů. Pan poslanec Radek Holomčík se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Miloslav Rozner dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Vít Rakušan dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z (důvodu) jednání v regionu. Dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jan Řehounek. Pan poslanec Lukáš Černohorský se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 hodin, a to z důvodů pracovních. Pan poslanec Dolínek z dnešního jednání Poslanecké sněmovny a pan poslanec Martin Kupka z dnešního jednání od 9 do 12 hodin, takže to už pravděpodobně bylo přečteno.

Poprosím paní poslankyni Janu Krutákovou s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vaše ministerstvo připravilo novelu zákona o pozemních komunikacích, která zasahuje do života téměř každého občana České republiky. Vaše novela zavádí drakonické tresty, které mají přispět například ke snížení nehodovosti. Snížit nehodovost je samozřejmě bohulibý záměr, přesto vaše novela přináší hned několik kontroverzních úprav.

Návrh zvyšuje tresty za určité přestupky až na absurdní úroveň, a to zejména u bagatelních přestupků. U těch významných je naopak mnohdy snižuje. Další faul se chystá také na začínající řidiče, kteří přijdou o oprávnění řídit již při dosažení šesti bodů, a to by ještě mělo dojít k celkové změně bodového systému, kdy dvou-, tří- a pětibodové tresty zmizí a zůstanou pouze čtyřbodové a šestibodové tresty. Jedná se o opravdu silnou represi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP