(16.10 hodin)
(pokračuje Krutáková)

Nejvíce zarážející je ale záměr, kterým je zvýšení odstupu mezi výší sankce ve správním řízení a při projednání na místě, což významně posílí policisty na úkor řidičů. Současně s tím se rozšiřuje seznam přestupků, které je možné projednat na místě, a to včetně závažných přestupků za šest bodů, což naopak napomáhá opravdovým hříšníkům.

Vážený pane ministře, v této návaznosti se vás dovoluji zeptat, proč došlo ke zvýšení odstupu mezi sankcemi ve správním řízení a při projednání na místě a jak bude zabráněno, aby toto opatření nevedlo ke zvýšení korupčního jednání policistů. Kdo a proč má být motivován větším odstupem sankcí při příkazu na místě a ve správním řízení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, smyslem zmiňované novely, tak jak ji vnímám já, je postihovat skutečné piráty silnic. Není smyslem postihovat běžné řidiče, kteří jezdí na pozemních komunikacích.

Já bych si k tomu teď dovolil říct několik věcí. Jedná se o návrh novely zákona o silničním provozu, který se týká revize správního trestání a revize bodového systému. Pokud jde o současný legislativní proces, tak ten je v současné době ve fázi vypořádání připomínek, které byly uplatněny v meziresortním připomínkovém řízení. Těch připomínek je asi dvě stě. Jak jsem zmínil v úvodu, já chci, aby byli trestáni skuteční piráti silnic. Chci si toto i ověřit v diskusi s odbornou veřejností. Proto jsem rozhodl, že 11. června na Ministerstvu dopravy se uskuteční odborný workshop, kde naši pracovníci z Ministerstva dopravy budou principy a tento návrh novely prezentovat veřejnosti včetně odborné veřejnosti. Tímto si dovolím vás, vážená paní poslankyně, i na tento workshop pozvat.

A nyní k věci. V oblasti úpravy bodového systému se navrhují dílčí změny v okruhu přestupků, za které jsou ukládány body, přehodnocení výše bodů za jednotlivé přestupky a rozšíření možností informování řidičů o uloženém počtu bodů. Návrhem dochází k rozdělení jednotlivých přestupků a trestných činů, za které jsou body ukládány, a to podle takzvané jejich typové závažnosti, a to ze současných pěti skupin do dvou, což výrazně přispěje k zpřehlednění právní úpravy. Nově tak budou pouze v zásadě dvě sazby bodů, šest bodů a čtyři body, což odpovídá pojetí bodového systému jako nástroje, kterým se dočasně vyloučí ze silničního provozu řidiči, kteří opakovaně porušují pravidla silničního provozu, a to dvakrát a dost v případě jednání, za které je šest bodů, a třikrát a dost v případě jednání, za které jsou čtyři body. Takže třikrát a dost a dvakrát a dost. Už tady z toho vidíte, že bodový systém se výrazně zjednodušuje. Zároveň se z bodového systému vypouští některá jednání, za která dle praktických zkušeností není účelné ukládat body.

Ke zpřehlednění bodového systému přispěje i to, že se do výčtu skutkových podstat přestupků doplňují jednání, za která se ukládají body, ale která nyní spadají do tzv. zbytkové skutkové podstaty. Každému přestupku, za který se ukládají body, tak bude odpovídat samotná skutková podstata. Čili úprava bude přehlednější, srozumitelnější. Řidiči tak budou mít možnost vědět, že za daný přestupek jsou zapisovány body. S tím souvisí výrazná změna, pokud jde o informování řidičů o dosaženém počtu bodů.

Problémem současné praxe je, že se řidiči nedozvídají o zaznamenání bodů, pokud se o tento záznam aktivně sami nezajímají. Většina řidičů si neuvědomuje, že za každý přestupek či trestný čin, který spadá do bodového hodnocení, se v registru zapisují body. Zejména si tuto skutečnost neuvědomují v případě, že se přestupek vyřeší uložením pokuty příkazem na místě, a mají za to, že s úhradou pokuty na místě se vyhnuli zápisu bodů do registrů řidičů, což je ovšem omyl. Navrhujeme proto umožnit informování řidičů o každé změně v jejich bodovém hodnocení, a to emailem, krátkou textovou zprávou nebo prostřednictvím datové schránky. Tento způsob informování bude probíhat na žádost řidiče, bude aktuální, bude prakticky v čase a řidič okamžitě bude vědět, zda dostal či nedostal příslušné body.

Pokud jde o samotnou pravomoc policie vyřešit přestupek na místě, návrhem dochází k rozšíření okruhu přestupků, které lze projednat příkazem na místě. Konkrétně se jedná o některé přestupky, které spočívají v porušení pravidel silničního provozu, u kterých se v současné době při jejich druhém spáchání v jednom roce ukládá zákaz činnosti, a nelze je tedy projednat příkazem na místě. Navrhuje se tyto přestupky vyjmout z okruhu přestupků, za které se ukládá zákaz činnosti, a umožnit jejich projednání příkazem na místě. Důrazný postih recidivy bude u těch přestupků zajištěn prostřednictvím bodového systému, kdy bodové ohodnocení těchto přestupků bude nastaveno tak, aby po opakovaném spáchání takového přestupku řidič dosáhl hranice bodového hodnocení a na rok pozbyl oprávnění k řízení motorových vozidel. Čili třikrát a dost po dvou, anebo dvakrát a dost po šesti.

Současně je třeba upozornit na to, že se policii omezuje možnost uvážení, jak vysokou pokutu v konkrétním případě uloží. Nově bude sazba za každý přestupek řešení policií příkazem na místě pevně daná. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže poprosím o doplňující otázku. Případně, jestli ten čas věnujete panu ministrovi.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Takže já doplňující otázku nemám, ale čas tedy věnuji panu ministrovi, aby nám dovykládal nebo dovysvětlil podstatu novely zákona.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji paní poslankyni za věnovaný čas. Já ještě vezmu ten odstavec.

Současně je třeba upozornit na to, že se policii omezuje možnost uvážení, jak vysokou pokutu v konkrétním případě uloží. Nově bude tedy pokuta pevně daná a pokuty za stejné přestupky budou ukládány ve všech případech ve stejné výši, tedy to bude zjevně předvídatelné. Výjimkou zůstane pouze nejmírnější pásmo, kde má uvážení a individuální posouzení každého přestupku své opodstatnění. Sem spadají přestupky, které jsou zahrnuty v § 125c odst. 1 písm. k), tedy porušení pravidel silničního provozu, která nejsou uvedena v samostatných skutkových podstatách. Ve skutečnosti tato skutková podstata zahrnuje porušení více než 300 různých pravidel. U těchto přestupků dochází ke snížení horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě, a to ze současných dvou tisíc korun na navrhovaných tisíc pět set korun.

Na závěr tedy dodávám, že se v tuto chvíli jedná o návrh, který Ministerstvo dopravy předložilo do meziresortu, a lze předpokládat, že v průběhu legislativního procesu může doznat i dalších změn.

A ještě jednou bych uvítal rád paní poslankyni na našem jednání na Ministerstvu dopravy, a samozřejmě všechny ostatní poslance, kteří mají zájem blíže se seznámit se systémem novým bodovým. Uložil jsem na Ministerstvu dopravy, aby kolegové vypracovali čtyři až pět typických životních situací, které se v praxi projdou, jakým způsobem bude případný přestupce postihován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Další interpelace je pan poslanec Petr Beitl na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych na úvod volně odcitoval z programového prohlášení vlády: Vyhodnotíme změny v dávkových systémech realizované v minulých letech. Pozornost věnujeme zejména počtu a struktuře dávek sociální podpory a dávkám pro dlouhodobě nezaměstnané. Podmínkou přiznání takové dávky bude povinnost aktivně hledat zaměstnání, případně se účastnit veřejně prospěšných prací na úrovni měst a obcí. Tam, kde to bude vhodné, předložíme úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit. V této souvislosti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti a vytvoříme potřebnou legislativu včetně definování zdrojů, kompetencí a pravidel.

A jaká je realita? Systému veřejně prospěšných prací měst a obcí dramaticky ubývá klientů. Je to způsobeno jednak nízkou nezaměstnaností a jednak nízkou motivací dlouhodobě nezaměstnaných. Navíc se právě v době téměř nulové nezaměstnanosti klienti těchto podle mě velmi důležitých systémových nástrojů rekrutují z občanů, kteří evidentně nejsou schopni plnit podmínky běžného pracovního vztahu a výkonu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP