(18.50 hodin)
(pokračuje Feri)

S čím ta novela přichází? Jak jsem říkal, v okamžiku vzniku dluh přechází na zákonného zástupce. Co to může znamenat v praxi a co zlí jazykové - oni to nejsou zlí jazykové, jsou to přední čeští civilisté - tvrdí, je to, že když se to dítě nebude moci zadlužit, tak tím budeme vychovávat generaci, která bude a priori nezodpovědná, protože přece oni nebudou dlužníci, ten dluh přejde okamžitě na rodiče. Čili je to určité vychýlení té rovnováhy práv a povinností, kdy těm nezletilým budou svědčit práva, ale nebudou je tížit povinnosti, které jsou s tím spojeny.

Dále je nutno zpřesnit, jakých dluhů se to týká, proč se to týká jenom dluhů peněžitých a z jakých to bude právních skutečností. Novela hovoří o dluhu z právní události, ale právní událost je třeba narození nebo smrt a nevím, jak by tady z toho mohlo něco vznikat, to si myslím, že stojí za upřesnění. A dále na koho dluhy vlastně přecházejí. Přejdou i na pěstouny, protože výkladem těch předmětných ustanovení by se dalo říci, že dluh přejde i na pěstouna, a nikoliv na zákonného zástupce. A co se stane, když přejde na stát, jakým způsobem to stát bude vymáhat, na koho přejde?

Dále je nutné asi provést určitou korekci u deliktní způsobilosti, protože ono se v tom návrhu hovoří o tom, že ve chvíli, když ten nezletilý úmyslně třeba prokopne míč výlohou, tak ten dluh nepřechází. Když ale z hrubé nedbalosti zapálí pole, tak ten dluh - pokusím se to urychlit (v reakci na poznámku z pléna) - tak ten dluh zkrátka u té hrubé nedbalosti přejde na toho rodiče. Nevyjasněn zůstává i vztah toho nového navrhovaného ustanovení s konkrétními skutkovými podstatami, které jsou v § 2920 a 2921 občanského zákoníku.

Nejasnosti jsou i kolem postihu a to je prosím velmi důležité. My tu říkáme, že ten dluh přejde na rodiče a ten rodič ho bude moci v 18 letech po tom dítěti chtít. My to chceme zlepšit a já s tím velmi souhlasím. To berte jako kritiku, nechci ten návrh pohřbít. (Špatná slyšitelnost v sále pro velký hluk.) My tu říkáme - chceme mladým lidem usnadnit vstup do dospělosti, ale vedeme je k tomu, že v 18 letech na ně v nalézacím řízení nastoupí rodiče a budou říkat: zaplať to, protože jsi způsobil tady tu škodu. Přiznejme si, že určitá část těch případů můžou být rodiny, které nejsou úplně stabilní a nedokážou se s tím nějakým způsobem vnitřně vyrovnat, aniž by byli voláni k nějaké soudní při.

Ještě si dovolím zmínit nějaké ... Tady to přeskočím, přeskočím, přeskočím...

Velmi důležitá věc. Naše civilní řízení vychází z formálního pojetí účastenství, tzn. že účastník je ten, koho označíte v tom žalobním návrhu, v návrhu na zahájení řízení. Není možné, abychom řekli, že stačí označit jenom jednoho a soud si to nějakým způsobem podle toho hmotného práva dohledá. To není možné. Novela je také nekonzistentní v tom, na koho vlastně dopadá, jestli jsou to ti do 15 let - v té procesní části se hovoří o všech nezletilých.

A už jsem na konci. Významnou část novely zabírají také procesní ustanovení. To znamená, zapovídá se rozhodovat kontumačně a rozsudkem pro uznání v těch věcech, ve kterých se to týká nezletilých. Ale ti nezletilí vůbec nejsou ti dlužníci, tzn. je to vlastně takové trošku upravené nad rámec toho. Nejsou dlužníci z prostého důvodu - ten dluh není jejich, ten dluh přechází na rodiče.

A zároveň jedna věc, která tu chybí, a tou to zakončím a tu bychom tam po mém soudu měli přidat, protože to zkrátka v té procesní úpravě chybí, tak je to, že významná část - a vůbec jsme to tady zatím neprojednávali - významná část exekucí a prostě těch tragických lidských příběhů vzniká rovněž z toho, že soudy volají k odpovědnosti ty žalované pomocí prosté výzvy. K prosté výzvě jde připojit doložka, ve které se soud zeptá: souhlasíte s tím, že o tady té věci rozhodneme bez nařízení jednání? Ten dlužník nebo ten žalovaný nepřebírá, prostá výzva se dá doručit náhradně a vlastně celý ten proces proběhne bez jakéhokoli vědomí toho žalovaného.

Jsou to věci, se kterými si, věřím, dokážeme poradit. Nepředkládám žádný procesní návrh a budu se těšit na projednávání ve výboru. Rozhodně to nebude nic jednoduchého.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane zpravodaji. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedající. Já jménem čtyř poslaneckých klubů, KDU-ČSL, sociální demokracie, Pirátů a hnutí ANO, dávám procedurální návrh, abychom jednali a hlasovali věcně i meritorně po 19. hodině do projednání tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Já už jsem přivolal kolegy z předsálí a dáme jim chviličku, aby se mohli zúčastnit. Přihlášku s přednostním právem do rozpravy, paní ministryně, beru jako první v rozpravě. Otevřeme rozpravu a promluví paní ministryně. Myslím, že počet přítomných se ustálil.

 

Hlasujeme o tom, že tento bod doprojednáme i po 19. hodině.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 834, přihlášeno je 168 poslanců, pro 116, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já otevírám obecnou rozpravu a v ní první vystoupí s přednostním právem paní ministryně spravedlnosti.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobrý večer, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedající. Chtěla bych zde uplatnit stanovisko vlády. Bylo obtížné se 6. května na vládě rozhodnout. Původně jsme měli stanovisko neutrální, ale dala jsem tomu přednost a průchod na své vlastní nebezpečí a nakonec jsem vyjádřila na vládě souhlasné stanovisko s tímto návrhem. To ovšem neznamená, že nemáme několik výhrad. Jsou specifikovány do osmi bodů. Těch osm bodů paní předkladatelka jistě má. My upozorňujeme jenom na takové ty významné věci, které je potřeba zohlednit, a předpokládám, že to tady vylepšíte v rámci dalšího jednání.

Chtěli bychom především upozornit na to, že tam může dojít k nedomyšleným důsledkům -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším a poprosím o klid v sále. Děkuji. Jestliže máte něco k projednání, prosím, běžte do předsálí.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Upozorňovali jsme rovněž na vztah úpravy navrhovaného nového § 36a občanského zákoníku k právní úpravě obsažené v § 2920, 2921, kde se to poněkud překrývá.

A pak bych chtěla upozornit, že s přechodem dluhu na stát by se zároveň mělo vyjasnit, za koho by měl stát jednat. Zcela absentuje úprava nástrojů, která by státu umožnila předcházet takovým skutečnostem.

To jsou tedy asi problematické body. Jinak znovu zdůrazňuji, že nechci brzdit tento návrh, který považuji za slušný a ve kterém, myslím, pozitiva převládají vůči těm negativům. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Nacher. Určitě to má krátké.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pane předsedo, pěkný večer. Mě mrzí, že na tento důležitý bod přišla řada až v sedm hodin večer, nicméně zaplať pánbůh za ty dary, už jsem se bál, že to vůbec dneska neprojednáme. Já budu stručný, zbytek si asi řekneme i s kolegou zpravodajem Dominikem Ferim ve druhém čtení.

Důležité je vědět, že účelem zákona je poskytnutí jakési zvláštní ochrany nezletilým osobám. Otázka "proč je tam peněžitý dluh" je to, že my jsme jako předkladatelé pracovali původně s dluhem, ale i na upozornění Ministerstva spravedlnosti jsme to upřesnili na peněžitý dluh právě proto, aby tam nevznikly nějaké nejasnosti.

Pokud jde o ten výchovný moment, ten je úplně zřejmý. Dneska se stávají situace, kdy ten dluh je veden na dítě a ten rodič se to prostě vůbec nedozví, protože není adresátem, takže se kumuluje, kumuluje, a když je mu 18 let, tak v té chvíli to na něj vybafne v násobku toho původního dluhu, té jistiny. Ten výchovný moment je, že když to přijde tomu rodiči, zákonnému zástupci, tak si to s tím svým dítkem vyřídí okamžitě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP