(18.40 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud tedy vám přijde ten výbor pro životní prostředí příliš jednostranný, tak mně zase přijde příliš jednostranný ten hospodářský. A navrhuji kompromis - rozpočtový výbor, do kterého to taky velmi silně spadá, protože se jedná o určení značného množství finančních prostředků.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já vnímám, není-li námitka, tak ty protinávrhy bychom hlasovali tak, jak zazněly v pořadí - hospodářský, rozpočtový, potom životní prostředí. Je k tomu... Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych navrhl to, co vyhovuje mně, já se omlouvám, v logice věci bych navrhoval - a kdyžtak ať o tom hlasujeme, ať nedebatujeme přes mikrofon - abychom hlasovali nejdřív o hospodářském, pokud by to neprošlo, tak o rozpočtovém, a pokud by to neprošlo, tak výbor pro životní prostředí. (Poslanec Faltýnek z lavice: To navrhl pan předseda Sněmovny. Přesně tak to řekl. Předsedající: Já to takhle říkal.) Aha, tak to se omlouvám. Souhlasím s panem předsedou Sněmovny. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já si s dovolením ten stenozáznam pak vytisknu domů. (Veselí v sále.)

Přivolám kolegy z předsálí. (Gong.) Zrekapituluji, že zde padly tři návrhy na garanční výbor. Nejprve budeme hlasovat hospodářský, poté rozpočtový, poté životní prostředí. Všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 830. Přihlášeno je 174 poslanců, pro 126, proti 21. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji rozpočtový výbor a samozřejmě navrhuji i výbor pro životní prostředí, kde by to určitě mělo být.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda je ještě nějaký návrh na přikázání dalšímu výboru. Není tomu tak.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o přikázání dalšímu výboru, a to rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, Kdo je proti?

Hlasování číslo 831. Přihlášeno 173, pro 58, proti 47. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu jako dalšímu výboru výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 832. Přihlášeno 173, pro 153, proti jeden. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako dalšímu výboru.

 

Dále zde zazněl v obecné rozpravě návrh na zkrácení lhůty k projednání ve druhém čtení - tuším - na třicet dnů? O třicet dnů na třicet dnů, je to správně? (Zpravodaj souhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 833. Přihlášeno 173, pro 71, proti 51. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh bude tedy projednán ve standardní lhůtě.

 

Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto návrhu. Já vám děkuji. Tento bod končím.

 

Dále dle pořadu schůze otevírám bod

 

122.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška
a Lukáše Koláříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 456/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 456/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych představila společný poslanecký návrh zmíněných poslanců a poslankyň.

Já bych chtěla říct, že práce na tomto poslaneckém návrhu začala v okamžiku, kdy jsme se jako poslanci dozvěděli, že před osmnáctým rokem svého života jsou děti, které dluží podle dat z roku 2017 celkem 60 milionů korun plus náklady, pokuty, penále. Dětské dluhy představují reálný a vážný problém, který tíží děti. Předložili jsme společné řešení, které možná není dokonalé, ale je rychlé a umožňuje těmto dětem skončit s velkou nespravedlností, která v tuto chvíli podle nás jako předkladatelů panuje.

Poslanecký návrh je jednoduchý a já budu velmi stručná, protože máme ambici do dnešní devatenácté hodiny tento návrh projednat právě s ohledem na zájmy dětí v prvním čtení, takže budu velmi stručná. Návrh je jednoduchý. Říká jednoduchou věc: děti do patnácti let věku, pokud u nich vzniknou dluhy, ať jsou to dluhy za poplatky za odpad, ať jsou to dluhy za nezaplacenou knížku v knihovně, ať jsou to dluhy z jízdného, ať jsou to dluhy, které vyrobí jejich nezodpovědní rodiče na jejich účet, jednoduché pravidlo - do patnácti let tyto dluhy přecházejí na rodiče, na zákonné zástupce, a nechť si stát posvítí na tyto rodiče a zákonné zástupce a zjedná právo a nečeká se do osmnácti let takového dítěte, aby stát, který nedokázal zjednat právo do té doby směrem k zákonným zástupcům, číhal v narozeninovém dortu formou exekutora a tyto dětské dluhy začal vymáhat.

Tohle je jednoduchý cíl. Prosím celou Poslaneckou sněmovnu o podporu a děkuji poslancům za hnutí ANO, KDU-ČSL, Piráty, že tento návrh podpořili. Věřím, že se nám podaří za několik týdnů dosáhnout dokonalého návrhu, který odhlasujeme, a poprosím všechny ostatní politické strany o podporu a průchod do prvního (druhého) čtení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Dominika Feriho.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, pokusím se udělat všechno pro to, abychom to dneska stihli přes prvé čtení dostat. Ale i přesto mi poctivost zpravodaje velí, abych zmínil nějaké problematické a nejasné body, které jsou v této novele obsaženy. Nějakou základní ideu zmínila paní předkladatelka. Já si dovolím zmínit několikeré body, které si myslím a pokládám je za sporné a měli bychom je v rámci projednávání v ústavněprávním výboru vyřešit.

Tato novela zásadním způsobem mění koncepci svéprávnosti v občanském zákoníku. Ta je teď nastavena tak, že postupně zkrátka ten nezletilý nabývá způsobilost k nějakému tomu určitému konkrétnímu právnímu jednání. Vydáváme se tady na tenký led do neprobádaných vod, protože ta tradiční úprava, tak jak se podává třeba z rakouské úpravy, počítá s nějakými, řekněme, přesnými hranicemi, v Rakousku sedm, čtrnáct let. A my tu vytváříme konstrukci, že do patnácti let ten dluh ex lege v okamžiku svého vzniku přechází na zákonného zástupce. To znamená, měníme-li tedy zásadním způsobem koncepci svéprávnosti, měli bychom to podrobit poměrně zásadní debatě v ústavněprávním výboru a hlavně debatě s civilisty a procesionalisty, protože to je nejvýznamnější změna vlastně od rekodifikace jako takové.

Co se týče srovnání s těmi zahraničními právními úpravami, tak já jsem nechal zpracovat v Parlamentním institutu analýzu, která porovnává tu úpravu v Rakousku a v Německu, ona ještě není veřejná, dá se na internet, ale pošlu ji navrhovatelům, a kdo bude mít zájem, může se na mě obrátit, rád mu ji zašlu, je to myslím pro srovnání dobré. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP