(16.40 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Ano, to navýšení platů, je to jednak zvýšení z 5 % na 7 %, to dělá asi 380 milionů podle propočtů z Ministerstva práce a sociálních věcí, a pak se tam vlastně navýšilo na zvláštní příplatky, to dělá asi 639... teď nemám před sebou ten papír. Takže je to, že se bavíme o částce jedné miliardy.

A když se mě ptáte na vládní rozpočtovou rezervu. Vládní rozpočtová rezerva, teď jsou momentální na ní 3 miliardy, slouží ke krizovým věcem. K tomu je určena podle rozpočtových pravidel. Když máte nějakou krizi, třeba povodně, tak se použije vládní rozpočtová rezerva. Já jsem připravena spolupracovat. Věřím, že spolupracovat bude i Ministerstvo práce a sociálních věcí, je to o té spolupráci. A samozřejmě na relevantní a zdůvodněné požadavky jsem připravena prostředky použít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážený pane nepřítomný ministře, rád bych vás interpeloval ve věci obsazování řídicích pozic ve zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra. Podle informací z médií byl jmenován novým ředitelem Jan Smetana, který jej vede už od začátku dubna. Rád bych se tedy zeptal, kolik kandidátů se o daný post ucházelo, dále, na základě jakých odborných kritérií se uchazeči posuzovali, následně tedy, který argument, potažmo hodnoticí kritéria vás přesvědčila o tom, že byl jmenován právě pan Smetana, a zda můžete Sněmovně předložit životopisy všech uchazečů, abychom mohli porovnat, zda jste opravdu vybrali nejkvalitnějšího uchazeče. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, na interpelaci bude v souladu s jednacím řádem odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník s interpelací na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane ministře, k 1. květnu letošního roku byl odvolán ze své funkce ředitel Lesního závodu Boubín, organizační složky státního podniku Lesy České republiky, inženýr Jaromír Kříha. Inženýr Kříha si počínal ve své funkci ředitele Lesního závodu Boubín velmi úspěšně. Lesní závod Boubín měl pod jeho vedením dlouhodobě nejlepší výsledky v hospodaření ze všech organizačních jednotek státního podniku Lesy České republiky. Měl rovněž vynikající výsledky v boji s kůrovcem. Je také členem dozorčí rady Lesů České republiky zvoleným do své funkce za zaměstnance. Ptám se vás, pane ministře, proč byl tento úspěšný manažer Lesů České republiky ze své funkce odvolán.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže dobrý den. Pane předsedající, vážený pane poslanče, co se týká personální situace na Lesním závodě Boubín, tak jenom k tomu tolik, že situace hospodaření na Krajském ředitelství České Budějovice si vyžádala změnu na funkci krajského ředitele. Krajský ředitel byl odvolán a na toto místo bylo vypsáno výběrové řízení a z tohoto výběrového řízení nebyl vybrán žádný vhodný uchazeč. Vzhledem k tomu, co jste tady řekl, a vzhledem k náročnosti úkolů, které bude třeba na Krajském ředitelství České Budějovice plnit, byl od 1. 5. 2019 po vzájemné dohodě jmenován krajským ředitelem inženýr Jaromír Kříha, jak jste řekl, dlouholetý, zkušený a výborný zaměstnanec státního podniku Lesy České republiky, který vedl Lesní závod Boubín. V současné době je na pozici ředitele Lesního závodu Boubín výběrové řízení s předpokladem ukončení 31. 7. Všechny právě ty jeho skvělé vlastnosti a skvělé zkušenosti chceme využít na řízení celého kraje s tím, že mu převedu asi část kompetencí chovu zvěře a dalších věcí právě z Boubína přímo pod krajského ředitele. Takže chceme využívat jeho znalostí a pan inženýr Kříha pokračuje dále v náročnější funkci, než dělal doposud. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane ministře, za tuhle odpověď. Rozumím tedy tomu tak, že byl inženýr Pomije, ředitel krajského ředitelství odvolán, na jeho místo, než bude vybrán definitivní ředitel ve výběrovém řízení, je jmenován ten inženýr Kříha. Anebo je tam jmenován už definitivně? (Ministr Toman mimo mikrofon: Kříha je jmenován definitivně.) Kříha je jmenován definitivně, říkáte. Dobře. Mně tahle odpověď stačí. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Dalším v pořadí je paní poslankyně Golasowská s interpelací na paní ministryni Maláčovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, chystané škrty v připravovaném státním rozpočtu pro rok 2020 se mají velmi citelně týkat také preventivních podpůrných programů pro podporu rodin. V loňském roce se podpora týkala asi 300 center po celé republice. V letošním roce bylo podpořeno pouze 200 center a podle informací se chystá alokovat pouze částka, která by pokryla 80 až 100 center, a to ve sníženém režimu.

Rozbitím již fungující sítě center, která poskytují preventivní programy pro rodiny, dojde k nevratnému zásahu do zdravé komunity mnoha oblastí. Proto se na vás, paní ministryně, obracím s dotazem, zda opravdu nepočítáte s navýšením financí pro program Rodina, a jménem těchto rodinných center vás žádám, abyste své rozhodnutí snížit finanční dotace změnila a peníze pro tuto preventivní aktivitu na podporu rodinných center se snažila najít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí je možné částečně podporovat rodinná centra prostřednictvím toho již zmíněného národního dotačního titulu Rodina. Tento dotační titul existuje již dlouhodobě a za posledních pět let jeho alokace ve výši 96,5 milionu korun. Žádost v rámci tohoto dotačního titulu mohou podávat všechny neziskové organizace, které pracují s rodinou. Nejedná se tedy pouze o rodinná centra. To by ani takovéto zaměření národního dotačního titulu nebylo možné, bylo by to diskriminační. Cílem letošního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter, a cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku, to znamená v jejím širším slova smyslu včetně dětí a prarodičů, a posilovat význam rodiny pro společnost. Takzvaná primární prevence je pro stát v dnešní velmi složité době velmi výhodná, protože zabraňuje rozpadu rodiny, která je pak z hlediska řekněme řešení následků velmi složitá, například podpora samoživitelských rodin, problematiky domácího násilí, alkoholismu a tak dále. Nemusím asi popisovat.

Je však nutné upozornit na to, že v rámci alokace, která zůstává u národního dotačního titulu Rodina stejná, není zohledněno hned několik zásadních faktorů, jako je růst mezd nebo růst cen za služby, a Ministerstvo práce a sociálních věcí si to uvědomuje. Dále je nutné uvést, že projekty jsou každým rokem podporovány v menší procentuální míře právě díky neměnící se výši alokace. V tuto chvíli je dotační titul nastaven v poměru 70 % finančních prostředků ze strany MPSV a 30 % spolufinancování z jiných zdrojů. Bavíme se o projektu. Nikdy však daný projekt neobdrží ze strany MPSV celou částku, o kterou žádá, a to z toho důvodu, že dochází k nárůstu kvalitních projektů. V tuto chvíli máme přes 400 žádostí každoročně a zhruba dvě třetiny z nich nejsou podpořeny v takové výši, jakou si přejí, nebo nejsou podpořeny vůbec. Podpora je dávána standardně mezi 80 až 70 % z těch takzvaných způsobilých výdajů podle toho, v jakém pásmu úspěšnosti se projekt nacházel.

Ještě jednou ty důvody, proč se ta alokace na národní dotační titul nenavyšuje. Jsou zřejmé. Jsou to rozpočtové důvody. Já bych si samozřejmě přála, aby ty finanční zdroje byly navýšeny, protože tu takzvanou primární prevenci považuji za velmi důležitou a zásadní. Je to i také součástí platné koncepce rodinné politiky v té nové, aktualizované verzi, na niž běží meziresortní připomínkové řízení. Naopak chceme ještě tu primární prevenci nadále posílit. Nicméně finanční zdroje jsou omezené, a proto se snažíme najít dobrou rovnováhu mezi možnými finančními prostředky a maximální podporou kvalitních projekt. A to si myslím, že je žádoucí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP