(9.20 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, my už jsme se o tom bavili. Já bych chtěl krátce promluvit o tom pozměňovacím návrhu týkajícím se výběru místního poplatku a lehce jej vysvětlit.

My s kolegou Michálkem navrhujeme, aby za určitých dopředu daných podmínek se přenesl ten výběr poplatků od toho poskytovatele, to znamená toho, kdo pronajímá, na zprostředkovatele pobytu, což jsou ty platformy. Trochu na vysvětlenou. Zatímco dřív ten místní poplatek v zásadě platily hotely, penziony a podobně, tak s rozvojem takzvané sdílené ekonomiky, dneska už to je, řekl bych, spíš digitální ekonomika, se celá řada lidí přesunula do soukromých bytů a podobně. A zejména v Praze s tím máme celkem problém. Já na jiném místě, v jiném zákoně, v novele živnostenského zákona, navrhuji zmocnění pro obce, aby si mohly regulovat to krátkodobé ubytování. K tomu se dostaneme někde jinde. Nicméně tady přicházíme s tím, a přiznám, že se to týká zejména Prahy, aby tady byla možnost lehčího výběru toho místního poplatku, ať už se v hlasování rozhodne pro jakoukoliv výši nebo konstrukci.

Jedna z těch možností je právě to, aby zprostředkovatel, to jest ta platforma, to mohl vybírat za ty pronajímatele. Ti pronajímatelé tam dále zůstanou v pozici ručitele. A zatímco původní návrh byl, že by se takto mohla rozhodnout ta obec sama, tak v této chvíli je to tak, že se upravuje možnost pro obce požádat Ministerstvo financí. To znamená, že se to bude týkat jenom těch obcí, které si to domluví s Ministerstvem financí a kde dojde ke shodě. Takže si myslím, že to nebudou žádné extenzivní případy, kdy by se to tak zneužívalo, ale bude se to opravdu týkat těch obcí, zejména tedy v tomto případě hlavního města Prahy, která by tohoto využila. V důsledku to potom pomůže všem, to znamená, jak těm městům z hlediska výběru místního poplatku, tak pronajímatelům. A pro zprostředkovatele, pro ty digitální platformy, je to v zásadě jeden klik. A my stejně po nich někde jinde, v jiném zákoně, budeme potřebovat nějakou souhru a součinnost, výměnu informací. Takže když už jdeme tou digitální ekonomikou vstříc, tak bychom měli jít vstříc i způsobu výběru takového místního poplatku.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Jaroslav Kytýr. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si znova dovolil připomenout podporu pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru, který v usnesení rozpočtového výboru sněmovní tisk 286/7, který se nachází... k navýšení poplatku z pobytu na 100 korun. Znova v podstatě tady apeluji vlastně na jednotlivé kolegyně a kolegy, aby vzali v úvahu, že skutečně zastupitelstva jednotlivých obcí a měst jsou natolik svéprávná, že jsou schopna posoudit, jestli tento poplatek z pobytu má být v rozsahu nula korun, nebo sto korun. Není potřeba v této části v podstatě vlastně podléhat panice, že dojde k nějakému narušení trhu a z těch důvodů jednotliví poskytovatelé lázeňských a ubytovacích služeb nebudou schopni konkurenčního postavení na trhu a dojde k odlivu jejich klientů. Z těchto důvodů poprosím o podporu usnesení rozpočtového návrhu o navýšení tohoto poplatku z pobytu na 100 korun.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším do rozpravy je pan poslanec Jan Čižinský, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já navážu na svého předřečníka. Navrhl jsem tu maximální hranici 150 korun a je to z několika důvodů. První důvod je, že když ty poplatky byly zavedeny, tak přepočteno na dnešní ceny to bylo přes 164 korun. To znamená, i ta stokoruna jde pod úroveň v devadesátých letech, kdy ty poplatky byly zavedeny.

Druhým důvodem je, že v tom návrhu zákona není žádná inflační doložka. To znamená, stane se a může se stát přesně to, co teď probíhalo vlastně 25 let, že se do těch poplatků nezasáhlo a poplatky zůstaly na stejné úrovni. A pokud se podíváme - jak říkám, znám nejlépe město Prahu - pokud se podíváme na výdaje, které má Praha s návštěvníky, tak se jedná o výdaje odhadované na miliardu a více. A na těch poplatcích je Praha schopna vybrat kolem 200 milionů korun v tuto chvíli.

A posledním důvodem je samozřejmě i to, co říkal předřečník. Ta zastupitelstva jsou svéprávní lidé, kteří nechtějí poškodit své město, nechtějí poškodit své podnikatele podnikající v cestovním ruchu. Pokud to dáme na těch 150 korun, budou mít možnost v příštích letech nebo desetiletích navýšit a nesežere to za několik let inflace. Prosím o zvážení tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do rozpravy vystoupí paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu C1, který předložil pan poslanec Petr Třešňák a Jana Mračková Vildumetzová. Zároveň bych chtěla dát zde v obecné rozpravě změnu procedury.

Nejdříve bych vysvětlila, že v tomto pozměňovacím návrhu se vypouští "dětí mladší 18 a osoby starší 65 let" z tohoto návrhu zákona. To znamená, že obce by si pak mohly ošetřit obecně závaznými vyhláškami, jak tomu mohou činit i dnes, pokud chtějí, aby třeba ten místní poplatek byl nulový. To znamená, že v některých těch lázeňských městech - a vidíte, že jsou tam další pozměňovací návrhy, aby se třeba ta hranice navýšila na 70 let. A já si myslím, že samosprávy budou velmi rády, pokud si budou moci o tomto rozhodnout samy prostřednictvím obecně závazných vyhlášek.

Přesto bych si dovolila, zda bychom v rámci tohoto pozměňovacího návrhu ho mohli rozdělit na dvě části, a to na takzvané C1a, kde v článku I v bodě 12 § 3b odst. 1 se písmeno b) zrušuje a C1b v článku 1 v bodě 12 § 3b odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli je jako poslední přihlášen do diskuze pan poslanec Michálek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl předně ocenit tu dohodu, které se nám podařilo dosáhnout, která se týká toho, aby turisté z Německa a dalších zahraničních států, kteří jezdí do našich krajů, například do Karlovarského kraje a podobně, platili ty poplatky a přispívali tím zejména na provoz a správu lázeňských měst. To si myslím, že je velmi dobře pro ekonomiku v těchto krajích, které se potýkají s mnoha problémy.

Co si myslím. Jak na jedné straně myslíme na ty regiony, které jsou na tom ekonomicky hůř, tak bychom měli myslet i na ty regiony, které jsou naopak přehlceny tou ekonomickou aktivitou, jako je Praha, kde je obrovský nápor turistů a kde Praha nemá adekvátní nástroje, aby například zvýšila ty poplatky, a v důsledku toho se tady koncentruje takové množství turistů, kteří nepřispívají na provoz města. Mluvím zejména o situaci na městské části Praha 1.

My jsme navrhli několik základních opatření. Jednak jsme navrhli, aby konečně Poslanecká sněmovna vyřešila finanční regulaci Airbnb. Ty poplatky jsou jednak extrémně nízké a jednak je velká část těch provozovatelů, kteří využívají digitální platformy, neplatí. Musí se to řešit oklikou, to znamená, Ministerstvo financí si musí vyjet informace o té transakci z bankovních účtů, na základě těchto dat potom vymáhá zdanění na úrovni Ministerstva financí, tato data následně posílá na samosprávu, na hlavní město Prahu, hlavní město Praha je potom distribuuje na městské části a městské části jako orgán správy daně vymáhají jednotlivé doplatky poplatků za tři roky nazpátek. Je to extrémně náročný byrokratický proces, který by bylo možné nahradit tím, jako si to vymohly některé americké státy, že mají přímo dohodu s Airbnb, aby Airbnb platilo ty poplatky a samotné to odvedlo na ta města, a následně lidé, kteří prostřednictvím toho pronajímají byty, už se nemusí o odvádění místních poplatků vůbec starat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP